ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32

Formy pomocy postdiagnostycznej realizowane przez specjalistów
Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16:

 
TERAPIA PEDAGOGICZNA 
 

Terapia pedagogiczna polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji (słuchowo-językowych, wzrokowo-przestrzennych, kinestetyczno-ruchowych), stanowiących niezbędną bazę dla rozwoju umiejętności czytania i pisania.
Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci i młodzieży od 10 roku życia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

 • z trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania (dysleksja);
 • z trudnościami w opanowaniu poprawnej pisowni (dysortografia);
 • z niskim poziomem graficznym pisma (dysgrafia);

oraz u dzieci młodszych (od 5 roku życia), u których stwierdza się ryzyko wystąpienia wyżej wymienionych trudności.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ


Integracja sensoryczna jest procesem, za pośrednictwem którego organizowane są bodźce zarówno z ciała danej osoby, jak i ze środowiska zewnętrznego. Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności, lecz wzmacnia procesy nerwowe, leżące u ich podstaw. Same umiejętności pojawiają się w sposób naturalny, jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”. Głównym jej zadaniem jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia.
Terapia przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu wynikających z opóźnionego rozwoju psychomotorycznego, z deficytów koncentracji uwagi czy z nadpobudliwości psychoruchowej.

 


zdjęcie przedstawia gabinet pedagoga

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z MATEMATYKI


Celem terapii jest podniesienie kompetencji matematycznych oraz stopniowe dostosowanie umiejętności i wiadomości matematycznych dziecka do wymagań stawianych przez szkołę.
Terapia  jest skierowana do  dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki od 5 do 11 roku życia, dostosowana do aktualnego poziomu wiadomościi umiejętności dziecka oraz do poziomu i struktury jego zdolności matematycznych.
Jest to terapia dla dzieci, które mają trudności m. in.:

 • z zapamiętaniem i rozróżnianiem cyfr;
 • z prawidłowym przeliczaniem i porządkowaniem liczb;
 • z rozumieniem symboli matematycznych i schematów graficznych;
 • z zapamiętaniem tabliczki mnożenia;
 • z dobraniem działania do zadania z treścią;
 • z nauką geometrii.
 

TERAPIA  METODĄ WARNKEGO


Terapia Warnkego jest jedną z form pomocy dziecku prowadzoną w ramach zajęć terapii pedagogicznej. Przeznaczona jest do wspierania pracy z dziećmi (od 7 roku życia), u których występują trudności w zakresie prawidłowego, czytania, pisania, mówienia i przetwarzania bodźców słuchowych. Jako jedną z przyczyn tych trudności wskazuje się  są zaburzenia automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Dlatego też terapia metodą Warnkego polega na ćwiczeniu automatyzacji w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki. W tym celu wykorzystuje się specjalne urządzenie, Podczas zajęć wykorzystuje się urządzenie, które stymuluje właściwe reakcje na bodźce słuchowe i wzrokowe.

ZAJĘCIA O CHARAKTERZE SOCJOTERAPEUTYCZNYM

Zajęcia adresowane są do dzieci (klasy IV-VIII) i młodzieży w zakresie :

 • trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej;
 • wycofywania się, zamykania się w sobie;
 • trudności z rozpoznawaniem, nazywaniem i wyrażaniem emocji,nie radzenia sobie z emocjami, stresem, agresją;
 • napięciami i niepokojami związanymi z sytuacją szkolną/domową;
 • niskiego poczucia własnej wartości, braku wiary we własne możliwości, braku motywacji do podejmowania nowych wyzwań,braku zachowań asertywnych;
 • tzw. problemów wychowawczych,nie przestrzegania ogólnie przyjętych norm, zasad grupy (przekraczania granic innych).

Zajęcia mają charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia z elementami psychoedukacji. Istotą spotkań jest nabywanie pozytywnych doświadczeń społecznych, kształtowanie umiejętności współpracy, rozwiązywania konfliktów oraz promowanie postaw asertywnych w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i więzi.
 

 

TERAPIA METODĄ TOMATISA


Terapia metodą  Tomatisa jest treningiem uwagi i koncentracji słuchowej polegający na ćwiczeniu mięśni ucha.  Ma na celu skrócenie czasu analizy informacji dźwiękowej w wyniku czego poprawia się pamięć, koncentracja i uwaga a co za tym idzie - zdolność efektywnego uczenia się.
 
Terapia metodą  Tomatisa adresowana jest  do dzieci:

 • z zaburzeniami mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy),
 • z zaburzeniami głosu,
 • z dysleksją,
 • z zaburzeniami emocjonalnymi
 • z zaburzeniami uwagi i koncentracji,
 • z autyzmem,
 • z ADHD.

NEUROFLOW


To aktywny trening słuchowy usprawniający procesy słuchania i rozumienia u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD (zaburzenia w funkcjonowaniu neuronów). Trening Słuchowy Neuroflow umożliwia poprawę sprawności wyższych funkcji słuchowych, co dzieje się poprzez zwiększenie automatyzacji uwagi i koncentracji słuchowej.
Neuroflow zalecany jest jako forma pomocy dzieciom:

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mających podłoże słuchowe;
 • z opóźnionym rozwójem mowy  lub długo utrzymującą się wadą wymowy;
 • mających trudności z rozumieniem poleceń i sprawiających wrażenie mających kłopot ze słuchem (mimo prawidłowych wyników badań słuchu).

 

 

TERAPIA BIOFEEDBACK


Biofeedback EEG  (z ang. biologiczne sprzężenie zwrotne) jest techniką w której dziecko może poprawić pracę mózgu poprzez umiejętne odczytywanie sygnałów z własnego ciała.
 
W trakcie treningu,  przy pomocy specjalistycznego sprzętu (poprzez gry audiowizualne systemu EEG-BFB) dziecko uczy się jak kierować aktywnością swojego mózgu by wzmacniać fale mózgowe, które odpowiedzialne są za pozytywny stan (na przykład koncentrację uwagi, odprężenie), a redukować te niekorzystne (powodujące na przykład stres, lęk, napięcie). Metoda ta pozwala zwiększyć giętkość myślenia, kreatywność i pamięć, poprawia nastrój i samoocenę, obniża stres i poprawia sen. Poprzez powtarzanie (minimum 10 zabiegów) efekty treningu są utrwalane na długo.
 
W Poradni treningiem biofeedback objęte mogą być dzieci:

 • z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
 • z  ryzykiem dysleksji,
 • z  zaburzeniami koncentracji uwagi,
 • z zaburzeniami procesu uczenia się (ADD).

Przed rozpoczęciem terapii biofeedback konieczne jest badanie EEG.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA


Celem terapii jest poprawa komunikacji werbalnej stosownie do wieku dziecka, eliminowanie nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania aparatu artykulacyjnego (np.: wady zgryzu, nieprawidłowe połykanie),
ćwiczenia toru oddechowego, wywoływanie prawidłowo brzmiących głosek, utrwalanie wywołanych głosek w mowie czynnej, wzbogacanie słownictwa w mowie czynnej i biernej.
 
Terapią logopedyczną objęte są dzieci od trzeciego roku życia oraz młodzież.
Terapia obejmuje:
opóźniony rozwój mowy (o różnej etiologii),
zaburzony  rozwój mowy,
wady wymowy (dyslalia),
zaburzenia słuchu fonematycznego (mowa bezdźwięczna).
Dostępne są również konsultacjei poradnictwo logopedyczne dla dzieci od 1r.ż. do ukończenia nauki szkolnej.

 

TERAPIA PSYCHOMOTORYCZNA


Głównym celem i najważniejszym efektem terapii psychomotorycznej jest aktywizacja procesów integracyjnych mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie dziecka we wszystkich zakresach rozwoju.
 
Terapia skierowana jest do dzieci w wieku 3-7 lat (ew. do 10 r. ż.) z następującymi trudnościami rozwojowymi:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • trudności w wykonywaniu czynności ruchowych
 • (brak koordynacji, zaburzenia równowagi itp.),
 • zaburzenia lateralizacji,
 • opóźnienie rozwoju schematu ciała i brak orientacji w przestrzeni,
 • trudności w uczeniu się,
 • zaburzenia zachowania,
 • trudności w nawiązywaniu kontaktów.

TERAPIA RODZINNA


Terapia rodzinna prowadzona w nurcie psychodynamicznym, zorientowana na proces.
Terapia skierowana jest do rodzin z  problemami w funkcjonowaniu małżeńskim oraz rodzicielskim.
Decyzja o rozpoczęciu  każdego rodzaju terapii poprzedzona jest diagnozą specjalisty z Poradni.
Wstępnej kwalifikacji dziecka na diagnozę dokonuje psycholog opiekujący się placówką.

 

 

 

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

 

Celem terapii jest zmiana przekonań, dysfunkcyjnych zachowań oraz wypracowywanie nowych sposobów radzenia sobie z problemami.
W terapii poznawczo- behawioralnej zakłada się, że przeżywane emocje oraz zachowania zależą od procesów poznawczych. W trakcie terapii klient wraz z terapeutą pracują razem nad zidentyfikowaniem problemu w kontekście związku pomiędzy myślami, przekonaniami  a zachowaniami danej osoby. Główny nacisk terapii położony jest na "tu i teraz" czyli na bieżące problemy. Indywidualnie wspólniez klientem wyznacza się cel terapiii długość jej trwania.
Terapia poznawczo - behawioralna zalicza się raczej do terapii krótkoterminowych. Zazwyczaj jest to od 20 - do 60 sesji terapeutycznych. Długość trwania terapii zależy od zgłoszonego problemu i jej celu.
 
W naszej poradni oferta terapii jest skierowana przede wszystkim do młodzieży z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami nastroju. Terapię poprzedza kilka spotkań diagnostycznych z osobą zainteresowaną oraz spotkania z rodzicami. Wspólnie z terapeutą zostaje podjęta decyzja o możliwości terapii i jej celach. Spotkania terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
29.03.2024 r. (piątek) - czynne od 8:00 do 16:00
30.03.2024 r. (sobota) - nieczynne
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności