ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 16
 

Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 z siedziba przy ul. Siennickiej 40, 04-393 Warszawa  (Administrator).  Dane kontaktowe Administratora: tel: 22 610 21 32, email: ppp16@eduwarszawa.pl

Dane osobowe dzieci, młodzieży, rodziców lub opiekunów prawnych oraz  nauczycieli są przetwarzane w celu objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez Administratora , w szczególności:  

 • w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów wykonawczych m.in.:
  -wypełnianiu obowiązków ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci, młodzieży w tym wydawaniu opinii, orzeczeń, przeprowadzenia diagnozy, terapii, itp.;
  - w zakresie współpracy z przedszkolami, szkołami i innymi placówkami, w tym udzielania porad, mediacji, warsztatów itp.;
  -prowadzeniu dokumentacji wymaganej prawnie: wykazu alfabetycznego dzieci i młodzieży korzystających z pomocy, rejestru wydawanych opinii i rejestru wydanych orzeczeń, dokumentacji zw. z udzielaną pomocą m.in. dokumentacji badań, dzienniki zajęć itp.
  (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”,
 • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym –zapewnienia bezpieczeństwa m.in. w zakresie gromadzenia informacji o osobach odbierających (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym”,
 • na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – m.in. w celach kontaktowych (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) (art. 6 ust. 1 a RODO) – „zgoda”.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności statutowej. Odmowa ich podania uniemożliwi realizację konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację świadczenia lub usługi). Podanie danych osobowych w innym zakresie jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:
 • przez okres objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówce oświatowej (lub dłużej, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa),
 • przez okres wykonania zadań w interesie publicznym lub do momentu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu w tym zakresie (np. do momentu wycofania upoważnienia do odbioru dziecka),
 • przez okres obowiązywania zgody lub do momentu ewentualnego jej wycofania.
 
Wycofanie zgody:
 • może nastąpić w dowolnym momencie,
 • nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych w okresie, gdy zgoda ta obowiązywała.

 
Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym programy służące do wspierania działań Administratora).

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobom, których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: akorycka@dbfopld.waw.pl
 

 

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

 
Informujemy, że na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 wykorzystywany jest system monitoringu wizyjnego (bez nagrywania dźwięku). W zasięgu kamer znajdują się następujące obszary:
 • wejście do placówki, parking, teren dookoła budynku;
 • korytarz w piwnicy;
 • klatka schodowa;
 • sekretariat ;
 • korytarz na parterze;
 • korytarz na pierwszym piętrze;
 • korytarz na drugim piętrze.
System monitoringu służy zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochronie mienia placówki.
 
Monitoring nie obejmuje:
 • pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
 • pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników,
 • pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni.
Administratorem (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) gromadzonych za pośrednictwem monitoringu danych osobowych jest placówka oświatowa. Dane będą wykorzystywane przez okres 11 dni. Dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z placówką oświatową (np. firmie dostarczającej system monitorowania). Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Podstawą prawną dla wykorzystania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, ich uzupełnienia, poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu, wniesienia skargi do PUODO – na zasadach określonych w RODO.JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Akorycka@dbfopld.waw.pl
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
25.04.2023 r. (wtorek) sekretariat Poradni będzie nieczynny. Poradnia będzie czynna i  umówione spotkania odbędą się, bez zmian.

 
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności