ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 16

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:
 
Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 z siedziba przy ul. Siennickiej 40,04-393 Warszawa  (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: tel: 22 610 21 32, email: ppp16@eduwarszawa.pl

Dane osobowe dzieci, młodzieży, rodziców lub opiekunów prawnych (klientów) oraz  nauczycieli są przetwarzane w celu objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez Administratora , w szczególności:  
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów wykonawczych m.in.:
  -wypełnianiu obowiązków ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci, młodzieży w tym wydawaniu opinii, orzeczeń, przeprowadzenia diagnozy, terapii, itp.;
  - w zakresie współpracy z przedszkolami, szkołami i innymi placówkami, w tym udzielania porad, mediacji, warsztatów itp.;
  -prowadzeniu dokumentacji wymaganej prawnie: wykazu alfabetycznego dzieci i młodzieży korzystających z pomocy, rejestru wydawanych opinii i rejestru wydanych orzeczeń, dokumentacji zw. z udzielaną pomocą m.in. dokumentacji badań, dzienniki zajęć itp.
  (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego”,
 • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym –zapewnienia bezpieczeństwa m.in. w zakresie gromadzenia informacji o osobach odbierających (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym”,
 • na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – m.in. w celach kontaktowych (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) (art. 6 ust. 1 a RODO) – „zgoda”.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności statutowej. Odmowa ich podania uniemożliwi realizację konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację świadczenia lub usługi). Podanie danych osobowych w innym zakresie jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:
 • przez okres objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówce oświatowej (lub dłużej, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa),
 • przez okres wykonania zadań w interesie publicznym lub do momentu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu w tym zakresie (np. do momentu wycofania upoważnienia do odbioru dziecka),
 • przez okres obowiązywania zgody lub do momentu ewentualnego jej wycofania.
 Wycofanie zgody:
 • może nastąpić w dowolnym momencie,
 • nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych w okresie, gdy zgoda ta obowiązywała.
Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym programy służące do wspierania działań Administratora).

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobom, których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: IOD.DBFOPPD@EDUWARSZAWA.PL     

 

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:
 
na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe (D.U. 2023 poz. 900 t.j.) na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 wykorzystywany jest system monitoringu wizyjnego (bez nagrywania dźwięku).
 
Administratorem danych osobowych jest: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa. (Administrator).
Dane kontaktowe Administratora: tel. 22 610 21 32, email ppp16@eduwarszwa.pl
 
 
W zasięgu kamer znajdują się następujące obszary:
wejście do placówki, parking, teren dookoła budynku;
korytarz w piwnicy;
klatka schodowa;
sekretariat ;
korytarz na parterze;
korytarz na pierwszym piętrze;
korytarz na drugim piętrze.
 
Dane osobowe dzieci/uczniów, pracowników i pozostałych osób są przetwarzane w systemie monitoringu w celu:
wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym –zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia m.in. w zakresie gromadzenia informacji o wizerunku osób przebywających na terenie placówki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 108a ustawy Prawo oświatowe.) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym”.
 
Monitoring nie obejmuje:
pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników,
pomieszczeń sanitarno-higienicznych.
wejścia do pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz budynków i posesji sąsiadujacych z budynkiem Poradni.
 
W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:
przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące
 
Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 
Placówka może udostępniać dane osobowe, jeśli będzie to wiązało się z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego
z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmie obsługującej system monitorowania).
 
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobom, których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.



JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: IOD.DBFOPPD@EDUWARSZAWA.PL  

 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
29.03.2024 r. (piątek) - czynne od 8:00 do 16:00
30.03.2024 r. (sobota) - nieczynne
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności