ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32
aktualizacja: 22.01.2024 r.
Szanowni Państwo,
przyjmowanie aplikacji o objęcie dziecka zajęciami WWRD w PPP16 w roku szkolnym 2024/2025 zostało zakończone. Przewidywana liczba miejs została wyczerpana.
------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

od dnia 15.01. 2024 r. rozpoczynamy przyjmowanie aplikacji o objęcie dziecka zajęciami WWRD w PPP16 w roku szkolnym 2024/2025.

Kopię opinii WWRD dziecka należy złożyć osobiście w Sekretariacie Poradni, dopisując na niej kontaktowy numer telefonu. Ilość miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu na zajęcia będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

plakat wczesne


OPINIE O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
Zespół Orzekający wydaje opinie WWRD zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz.U. 2017r., poz.1743) dla dzieci uczęszczających do placówek w rejonie działania Poradni nr 16 oraz dzieci nieuczęszczających do placówek, ale mieszkających w rejonie działania Poradni.

Zespół Orzekający wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom niepełnosprawnym
*
(od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole).

* UWAGA!

W dzielnicy Praga Południe opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenia ze względu na autyzm (w tym Zespół Aspergera) wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (ul. Mińska 1/5, tel. 22 810 20 29). Opinie o potrzebie WWRD oraz orzeczenia dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących wydaje Specjalistyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna TOP (ul.Raszyńska 8/10 tel. 22 822 77 17).


W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?


Opinia WWRD jest wydawana dzieciom niepełnosprawnym, jeśli niepełnosprawność stanowi zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
Dokumenty potrzebne do uzyskania opinii: 
 • wniosek o wydanie opinii o potrzebie WWRD, który składa rodzic/opiekun prawny/osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem (niezbędny dokument potwierdzający status opiekuna prawnego lub sprawowania pieczy zastępczej); (plik w formacie DOC, 62 KB)
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę stwierdzające niepełnosprawność;
 • opinia o funkcjonowaniu dziecka wydana przez placówkę, do której uczęszcza dziecko; 
 • inna dokumentacja medyczna dotycząca niepełnosprawności dziecka;
 • opinia psychologiczna/pedagogiczna/logopedyczna/inna. Jeśli rodzic nie posiada diagnozy specjalistycznej możlwie jest wykonanie badań w Poradni nr 16.
Wniosek wraz z załącznikami można składać bezpośrednio do Przewodniczącego Zespołu Orzekającego lub za pomocą ePUAP.
W przypadku braku dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej należy umówić się na diagnozę do psychologa Poradni nr 16. 

REGULAMIN WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawność zgodnie z: Rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635) i które posiadają Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Aplikacje o objecię dziecka zajęciami WWRD przyjmowane są od drugiego semestru danego roku szkolnego i rozpatrywane na ostatnim czerwcowym zebraniu Zespołu WWRD.
Rodzic otrzymuje informację o zakwalifikowaniu dziecka i rodzaju proponowanych zajęć.

Z zajęć zorganizowanych na podstawie opinii o potrzebie WWRD mogą korzystać dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do:
 • systematycznego, punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia specjalistyczne oraz terapeutyczne;
 • dostarczenia terapeucie wszelkich nowych dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka, prowadzonych terapii mogących mieć jakikolwiek związek  z aktualną sytuacją dziecka;
 • współpracy ze specjalistami i stosowania się do zaleceń dotyczących pracy z dzieckiem w domu;
 • dbania aby dziecko miało na zajęciach wygodny strój i obuwie na zmianę;
 • złożenia rezygnacji w formie pisemnej w przypadku zmiany decyzji odnośnie miejsca realizowania zajęć WWRD przez dziecko. 

Zobowiązania Zespołu WWRD:
 • przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz diagnozy trudności rozwojowych;
 • przedstawienie rodzicom/opiekunom prawnym opracowanego przez Zespół Indywidualnego Programu WWRD;
 • prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym Indywidualnym Programem WWRD, analizowanie efektów podejmowanych działań i dokonywanie korekt Programu;
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem w domu;
 • bieżąca współpraca z rodzicami, informowanie rodziców/opiekunów prawnych o postępach dziecka.

Organizacja zajęć:
 • zajęcia w ramach WWRD w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 16w Warszawie odbywają się w wymiarze do 2 godzin zegarowych tygodniowo. Czas i forma zajęć jest dostosowana do stanu psychofizycznego dziecka i do jego potrzeb;
 • zajęcia prowadzone są przez specjalistów według ustalonego wcześniej harmonogramu;
 • obecność rodzica/opiekuna prawnego na zajęciach jest wskazana, chyba, że zostanie to ustalone inaczej;
 • zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci;
 • zajęcia, w szczególności z dziećmi które nie ukończyły 3 roku życia mogą odbywać się w domu rodzinnym dziecka (jeżeli stan dziecka nie pozwala na przyjście do Poradni);
 • planowana nieobecność dziecka powinna być zgłaszana do sekretariatu poradni w możliwym jak najwcześniejszym terminie, jednak nie później niż 2 dni przed terminem zajęć;
 • spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie;
 • nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów i zwolnień lekarskich;
 • trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem wizyt  z grafiku terapeutów.
Podpisując zgodę na udział w terapii WWRD rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte
w niniejszym regulaminie.

Wykaz zespołów wczesnego wspomagania dziecka zorganizowanych w szkołach i placówkach, dla których organemprowadzącym jest m. st. Warszawa.
Wykaz zespołów WWRD - link
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
29.03.2024 r. (piątek) - czynne od 8:00 do 16:00
30.03.2024 r. (sobota) - nieczynne
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności