ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32
OPINIE PSYCHOLOGICZNE
Opinie są wydawane przez Poradnie w odpowiedzi na pisemny wniosek rodziców/opiekunów albo pełnoletniego ucznia po przeprowadzonej diagnozie. Odnosi się do zgłaszanego problemu dziecka/ucznia, zawiera określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka/ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających jego funkcjonowanie.

W opinii przedstawione jest stanowisko specjalistów w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe uzasadnienie, wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem, wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu.
 
W JAKICH SPRAWACH PORADNIA WYDAJE OPINIE?

Opinie wydawane są w następujących sprawach:
 
 • spełniania obowiązku, (o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty), poza przedszkolem,
  oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego
  i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły;
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej;
 • objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia;
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb
  rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego;
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy
  lub nauki zawodu;
 • braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

JAK UZYSKAĆ OPINIĘ? 
 
 1. Opinie wydajemy po wykonaniu diagnozy przez specjalistę Poradni.  Na diagnozę można zapisać się  telefonicznie
  lub osobiście w sekretariacie Poradni.
 2. Jeśli dziecko było wcześniej badane w innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy złożyć w tej placówce
  wniosek o przeniesienie dokumentacji do Poradni nr 16 ze wskazaniem daty zaplanowanej wizyty.
 3. Na badanie należy zabrać: dokumentację, która może być pomocna dla analizy zgłoszonego problemu (m.in. dokumentacja medyczna, książeczka zdrowia dziecka, zeszyty szkolne, dyktanda, opinie wychowawcy
  i nauczycieli pracujących z dzieckiem, posiadane wyniki obserwacji i diagnoz psychologicznych,
  logopedycznych, pedagogiczncyh itp.), okulary, jeżeli dziecka/uczeń ma wadę wzroku
 4. Po zakończonej diagnozie (najczęściej jest to kilka spotkań) rodzic  lub pełnoletni uczeń zostaje zaproszony na omówienie wykonanych badań. Specjalista udziela porad i wskazówek postdiagnostycznyh. Jeśli widzi potrzebę konsultacji z innymi  specjalistami, odpowiednio kieruje rodzica/ucznia na niezbędne wizyty.
 5.  Specjalista/Specjaliści po zakończeniu procesu diagnozy na pisemny wniosek rodzica dziecka lub pełnoletniego
  ucznia przygotowują opinię.
 6. Poradnia wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
  w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE O WYNIKACH BADAŃ   
Informacje o wynikach badań są wydawane przez Poradnię po przeprowadzonym procesie diagnostycznym,
w odpowiedzi na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia.
 
Informacja psychologiczna jest podsumowaniem procesu diagnostycznego wykonanego w Poradni przeznaczoną
dla rodzica lub innych specjalistów, którzy opiekują się danym dzieckiem (np. dla lekarza psychiatry). Informacja psychologiczna składa się ze spisu wykorzystanych narzędzi diagnostycznych oraz wyników liczbowych i ich krótkiej interpretacji. Wyniki badań są przydatne szczególnie w diagnostyce psychiatrycznej dotyczącej zaburzeń aktywności
i uwagi (ADHD), czy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) i in.
 
Inni specjaliści Poradni przygotowują informacje o wynikach badań zgodnie ze specyfiką prowadzonej diagnozy specjalistycznej.

WAŻNE
 1. Na diagnozę można zapisać się  telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni.
 2. Należy zadbać o dobrą kondycję psychofizyczną dziecka w dniu badania (dziecko powinno być wypoczęte,
  zdrowe – bez objawów infekcji);
 3. Jeśli specjalista rozszerzy diagnozę o ocenę funkcjonowania dziecka w placówce, przekaże rodzicowi/opiekunowi prawnemu arkusz obserwacyjny dla nauczyciela. Rodzic/opiekun prawny samodzielnie przekazuje arkusz
  do placówki, a następnie oddaje wypełniony do sekretariatu Poradni;
 4. Wnioskodawca składa w sekretariacie Poradni pisemny wniosek o wydanie informacji po zakończonym
  procesie diagnostycznym.
 5. Poradnia wydaje informację o wynikach badań w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie
  uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
Godziny otwarcia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16
do 22.07.2024 r. poniedziałek-piątek 8:00-19:00
od 23.07.2024 r.do  16.08.2024 r. poniedziałek-wtorek-środa-piątek 8:00-16:00, czwartek 8:00-19:00
(w okresie lipiec – sierpień w soboty Poradnia będzie nieczynna)
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności