ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA


Diagnoza psychologiczna jest często pierwszym krokiem do podjęcia odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspomagającej rozwój dzieci i młodzieży.  Uzyskanie odpowiednich informacji dotyczących różnych aspektów rozwoju pozwala na precyzyjne ustalenie przyczyn kłopotów i podjęcie odpowiednich działań.  Wśród obszarów jakie diagnozują specjaliści Poradni znajdują się:

 • diagnoza poziomu rozwoju poznawczego;
 • diagnoza gotowości szkolnej u dzieci w wieku przedszkolnych;
 • diagnoza trudności szkolnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • diagnoza kompetencji emocjonalnych i społecznych;
 • diagnoza trudności wychowawczych dzieci i młodzieży;
 • diagnoza uzdolnień.

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA 


Diagnoza pedagogiczna określa przyczynę trudności szkolnych dziecka. Obejmuje ona ocenę umiejętności szkolnych (tempo i technika czytania, rozumienie oraz poprawność zapisu zarówno pod względem graficznym jak i ortograficznym) oraz ocenę funkcjonowania analizatorów podstawowych wzrokowo-ruchowego, wzrokowo- przestrzennego i słuchowo-językowego. Badanie to ma na celu określenie stanu wiedzy i praktycznych umiejętności szkolnych ucznia w odniesieniu do wymagań programowych klasy, do której dziecko uczęszcza.

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA Z MATEMATYKI


Celem diagnozy matematycznej jest określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń w nauce matematyki.
Diagnoza matematyczna określa:

 • poziom umiejętności matematycznych
 • poziom dojrzałości rozumowania operacyjnego
 • sprawność funkcji zaangażowanych podczas działalności matematycznej dziecka

Dzięki diagnozie można dowiedzieć się również w jaki sposób można wspierać dziecko w nauce matematyki  by mogło sprostać wymaganiom programowym szkoły.

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA


Diagnoza logopedyczna pozwala ocenić poziom rozwoju mowy dziecka.  Podczas badania ustala się, które głoski realizowane są nieprawidłowo, jakie są przyczyny wady wymowy, jaki wpływ ma wada na proces porozumiewania się i funkcjonowanie dziecka. Na ustalenie poziomu rozwoju mowy dziecka składa się badanie tego, jak dziecko mówi i jak rozumie mowę poprzedzone wywiadem z rodzicami. Uzyskane w ten sposób informacje pomogą logopedzie określić przyczynę wady wymowy i opracować skuteczny plan terapii.


 

DIAGNOZA WARNKEGO

 

Podczas procedury diagnostycznej w metodzie Warnkego przeprowadza się kilkanaście zadań, które badają stopień zautomatyzowania różnych umiejętności z zakresu:

 • percepcji wzrokowej (na przykład szybkość, z jaką dziecko spostrzega bodźce);
 • percepcji słuchowej (na przykład różnicowanie tonów dźwięków, słyszenie bodźców z różnych kierunków);
 • motoryki (na przykład koordynacja wzrokowo-ruchowa, umiejętność wystukiwania słyszanego rytmu).

Od automatyzacji i współpracy w zakresie powyższych umiejętności zależy efektywność nauki czytania i pisania.Zdjęcie przedstawia Gabinet do terapii metodą Tomatisa

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ


Diagnoza procesów integracji sensorycznej polega na sprawdzeniu napięcia mięśniowego,koordynacji i płynności ruchowej ciała, równowagi, pracy rąk u badanego dziecka. Terapeuta sprawdza również czucie ciała (umiejętność zlokalizowania bodźca dotykowego). Wielu ważnych informacji udzielają rodzice (podczas wywiadu jak również wypełniając kwestionariusze). Dzięki temu można ocenić, w jaki sposób organizowane są bodźce zarówno z ciała dziecka, jak i ze środowiska zewnętrznego. 

DIAGNOZA I DORADZTWO ZAWODOWE


Diagnoza preferencji i predyspozycji edukacyjno-zawodowych pomaga przeanalizować potencjał zawodowy, określić mocne strony i odnaleźć, często niezauważone do tej pory, talenty, umiejętności i zdolności. Na diagnozę składa się cykl spotkań z uczniem, gdzie poprzez rozmowę, ale również wykorzystanie różnych narzędzi diagnostycznych (testy preferencji zawodowych, narzędzia multimedialne, niewerbalne, karty metaforyczne) określa się mocne strony ucznia w kontekście wyboru szkoły ponadpodstawowej czy kierunku studiów. Osoby korzystające z usług doradcy stają się bardziej pewne siebie, mają większą świadomość tego, jak wygląda współczesny rynek pracy oraz czego mogą spodziewać się po ukończeniu danego kierunku kształcenia. 

DIAGNOZA KRZYWDZENIA


Od 2010 roku nasza Poradnia jest członkiem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom.  Działając w porozumieniu z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę specjaliści Poradni udzielają pomocy i wsparcia dzieciom i ich rodzinom w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia wykorzystywania seksualnego dziecka.
 
Działania ukierunkowane na  pomoc dziecku krzywdzonemu obejmują:

 • diagnozę i interwencję w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci;
 • pomoc psychologiczną dzieciom wykorzystywanym seksualnie;
 • wsparcie rodzin, w których doszło do wykorzystania seksualnego;
 • psychoedukację i działania profilaktyczne (indywidualne konsultacje, warsztaty dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli) w zakresie rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży.

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
Godziny otwarcia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16
do 22.07.2024 r. poniedziałek-piątek 8:00-19:00
od 23.07.2024 r.do  16.08.2024 r. poniedziałek-wtorek-środa-piątek 8:00-16:00, czwartek 8:00-19:00
(w okresie lipiec – sierpień w soboty Poradnia będzie nieczynna)
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności