ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa

ORZECZENIA


Orzeczenia wydawane są przez działające w Poradni Zespoły Orzekające, na zasadach jakie określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz.U. 2017r., poz.1743).
 
Zespoły Orzekające wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków w rejonie działania Poradni. W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w Poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

 

JAKIE ORZECZENIA WYDAJE PORADNIA?

 

 • Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego (na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny) - dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola ;
 • Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny) - uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • O potrzebie kształcenia specjalnego (na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego lub etapu edukacyjnego) dla dzieciom/uczniom:
  • niepełnosprawnym (niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową - w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem -  tym z zespołem Aspergera,z niepełnosprawnościami sprzężonymi);
  • zagrożonym niedostosowaniem społecznym;
  • niedostosowanym społecznie;
 • O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

 
Zespoły Orzekające wydają również opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  dzieciom niepełnosprawnym (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole).


UWAGA! W dzielicy Praga Południe rzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm (w tym Zespół Aspergera) wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (ul. Mińska 1/5, tel. 22 810 20 29).
Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenia dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących wydaje Specjalistyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna TOP (ul. Raszyńska 8/10 tel. 22 822 77 17).
 
 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ ORZECZENIE LUB OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?

 
 1. Zapisanie się na wizytę w Poradni do specjalisty opiekującego się placówką, do której uczęszcza dziecko.
 2. Jeśli dziecko było badane wcześniej w innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy odpowiednio wcześniej  zwrócić się do tej placówki z prośbą o przeniesienie dokumentacji do Poradni nr 16 ze wskazaniem daty zaplanowanej wizyty.
 3. Konsultacja i badanie w Poradni. W zależności od rodzaju wydawanego orzeczenia/opinii konieczne może być odbycie kilku spotkań diagnostycznych z różnymi specjalistami. Jednocześnie rodzic kompletuje niezbędne do wydania orzeczenia dokumenty – zaświadczenie lekarskie, opinia ze szkoły, innych dokumentów istotnych dla sprawy.
 4. Po zakończeniu badań następuje omówienie wyników,  złożenie wniosku do Zespołu Orzekającego oraz poinformowanie rodzica, kiedy odbędzie się posiedzenie Zespołu i rozpatrzenie wniosku.
 5. Posiedzenie Zespołu Orzekającego i wydanie orzeczenia.

 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

OPINIE PSYCHOLOGICZNE

 

Opinia jest jednym z podstawowych dokumentów, które są wydawane przez Poradnie w odpowiedzi  na pisemny wniosek rodziców/opiekunów albo pełnoletniego ucznia.

Opinia jest pisemnym dokumentem opracowywanym po przeprowadzonej uprzednio diagnozie, który odnosi się do zgłaszanego problemu dziecka/ucznia.  Zawiera określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby badanej oraz opis mechanizmów wyjaśniających jej funkcjonowanie.

W opinii przedstawione jest stanowisko specjalistów w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie, a także wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem, wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu.
 

W JAKICH SPRAWACH PORADNIA WYDAJE OPINIE?


Opinie wydawane są w następujących sprawach:

 • spełniania obowiązku, (o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty), poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły;
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej;
 • objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia;
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego;
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
 • braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.


JAK UZYSKAĆ OPINIĘ? 

 
 1. Zapisanie się na wizytę w Poradni do odpowiedniego specjalisty.  Zapisy są dokonywane  telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni.
 2. Jeśli dziecko było wcześniej w innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy odpowiednio wcześniej  zwrócić się do tej placówki z prośbą o przeniesienie dokumentacji do Poradni nr 16 ze wskazaniem daty zaplanowanej wizyty.
 3. Zgłoszenie się w wyznaczonym terminie na badanie. Należy zabrać ze sobą:
 • należy wziąć numer PESEL dziecka;
 • dokumentację która może być pomocna dla analizy zgłoszonego problemu (m.in. dokumentacja medyczna, książeczka zdrowia dziecka, zeszyty szkolne, dyktanda, opinie wychowawcy i nauczycieli pracujących z dzieckiem, posiadane wyniki obserwacji i diagnoz psychologicznych, logopedycznych, pedagogiczncyh itp.);
 • okulary, jeżeli dziecka/uczeń ma wadę wzroku
 1. Po zakończonej diagnozie (najczęściej jest to kilka spotkań) rodzic  lub pełnoletni uczeń zostaje zaproszony na omówienie wykonanych badań. Specjalista udziela porad i wskazówek postdiagnostycznych. Jeśli widzi potrzebę konsultacji z innymi specjalistami, odpowiednio kieruje rodzica/ucznia na niezbędne wizyty.
 2. Specjalista po zakończeniu procesu diagnozy na pisemny wniosek rodzica dziecka lub pełnoletniego ucznia wydaje opinię.
 3. Poradnia wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
25.04.2023 r. (wtorek) sekretariat Poradni będzie nieczynny. Poradnia będzie czynna i  umówione spotkania odbędą się, bez zmian.

 
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności