ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW


RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. 
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczna -Pedagogiczna nr 16 z siedzibą w Warszawie mieszcząca się przy ul. Siennickiej 40. Kontakt z naszą placówką jest możliwy pod numerem telefonu:
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

CELE PRZETWARZANIA. Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
•    zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
•    wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: 
1.    Kodeksu cywilnego 
2.    Ordynacji Podatkowej
3.    Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
4.    Ustawy o rachunkowości 
5.    Ustawy o ubezpieczeniach społecznych
- (podstawa prawna- art. 6 ust. U. 1 lit. c RODO)- „ obowiązek prawny”
•    dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

CZAS PRZETWARZANIA. Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
•    czas trwania umowy,
•    czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
•    czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
UPRAWNIENIA. Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:
•    dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
•    sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
•    przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
•    usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

ODBIORCY DANYCH Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
•    podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
•    innym administratorom, np. Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO. Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: akorycka@dbfopld.waw.pl

 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
Godziny otwarcia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16
do 22.07.2024 r. poniedziałek-piątek 8:00-19:00
od 23.07.2024 r.do  16.08.2024 r. poniedziałek-wtorek-środa-piątek 8:00-16:00, czwartek 8:00-19:00
(w okresie lipiec – sierpień w soboty Poradnia będzie nieczynna)
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności