ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Statut

home » O nas » Statut

STATUT
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ nr 16

w Warszawie, ul. Siennicka 40

Podstaw─Ö prawn─ů opracowania niniejszego Statutu stanowi─ů:

┬ž 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa Poradni: Poradnia PsychologicznoÔÇôPedagogiczna nr 16.
 2. Siedziba Poradni mie┼Ťci si─Ö w Warszawie przy ul. Siennickiej 40.
 3. Organem prowadz─ůcym jest Miasto st. Warszawa.
 4. Poradnia obejmuje swoim dzia┼éaniem plac├│wki wyznaczone przez organ prowadz─ůcy, znajduj─ůce si─Ö w obr─Öbie dzielnicy Praga Po┼éudnie.
 5. Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom z plac├│wek mieszcz─ůcych si─Ö na terenie jej dzia┼éania oraz dzieciom i ich rodzicom je┼Ťli dzieci nie ucz─Öszczaj─ů do plac├│wek ale mieszkaj─ů w rejonie dzia┼éania Poradni. Poradnia, na mocy porozumienia pomi─Ödzy organami prowadz─ůcymi poradnie, mo┼╝e w wyj─ůtkowych sytuacjach udziela─ç pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom spoza swojego rejonu dzia┼éania (mieszkaj─ůcymna terenie miasta st. Warszawy), z wy┼é─ůczeniem spraw dotycz─ůcych post─Öpowania orzeczniczo-kwalifikacyjnego.
 6. Poradnia obejmuje opiek─ů dzieci i m┼éodzie┼╝: od momentu narodzenia do uko┼äczenia nauki w szkole.
 7. Poradnia jest plac├│wk─ů dzia┼éaj─ůc─ů ca┼éy rok. Organ prowadz─ůcy mo┼╝e w porozumieniu z Dyrektorem Poradni ustali─ç termin przerwy w pracy Poradni w okresie ferii letnich. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadz─ůcym. Dopuszcza si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç zmian godzin pracy Poradni w okresach ferii letnich i zimowych oraz w okresach ┼Ťwi─ůtecznych.
 8. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

┬ž 2
CELE I ZADANIA PORADNI ORAZ SPOSOBY ICH WYKONYWANIA

 1. Celem Poradnijest udzielaniedzieciom i m┼éodzie┼╝y pomocy psychologicznoÔÇôpedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kszta┼écenia i zawodu, a tak┼╝e rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwi─ůzanej z wychowaniem i kszta┼éceniem dzieci i m┼éodzie┼╝y.
 2. Do zada┼ä Poradni nale┼╝y wspomaganie wszechstronnego rozwoju, efektywno┼Ťci uczenia si─Ö dzieci i m┼éodzie┼╝y, w szczeg├│lno┼Ťci:
  1. diagnozowanie dzieci i młodzieży, w tym:
   1. predyspozycji i uzdolnień;
   2. przyczyn niepowodzeń szkolnych;
   3. specyficznych trudno┼Ťci w uczeniu si─Ö;
  2. udzielanie dzieciom i m┼éodzie┼╝y oraz rodzicom bezpo┼Ťredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez porady, konsultacje, prowadzenie terapii dzieci i m┼éodzie┼╝y, w zale┼╝no┼Ťci od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i m┼éodzie┼╝y z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepe┼énosprawnych, niedostosowanych spo┼éecznie lub zagro┼╝onych niedostosowaniem spo┼éecznym, a tak┼╝e ich rodzin;
  3. wspomaganie dzieci i m┼éodzie┼╝y odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo┼╝liwo┼Ťci psychofizycznych, w tym zw┼éaszcza dziecii m┼éodzie┼╝y:
   1. szczeg├│lnie uzdolnionych;
   2. niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
   3. ze specyficznymi trudno┼Ťciami w uczeniu si─Ö;
   4. z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawno┼Ťci j─Özykowych;
   5. z chorobami przewlekłymi;
   6. z trudno┼Ťciami adaptacyjnymi zwi─ůzanymi z r├│┼╝nicami kulturowymi lub ze zmian─ů ┼Ťrodowiska edukacyjnego, w tym zwi─ůzanymi z wcze┼Ťniejszym kszta┼éceniem za granic─ů;
   7. w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych;
   8. z zaburzeniami zachowania lub emocji;
   9. z niepowodzeniami edukacyjnymi;
   10. do┼Ťwiadczaj─ůcych zaniedba┼ä ┼Ťrodowiskowych zwi─ůzanych z sytuacj─ů bytow─ů ucznia i jego rodziny, sposobem sp─Ödzania czasu wolnego i kontaktami ┼Ťrodowiskowymi.
  4. pomoc dzieciom i m┼éodzie┼╝y w wyborze kierunku kszta┼écenia i zawodu oraz planowaniu kszta┼écenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szk├│┼é i plac├│wek w planowaniu i realizacji zada┼ä z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  5. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnychmo┼╝liwo┼Ťci, predyspozycji i uzdolnie┼ä dzieci i m┼éodzie┼╝y;
  6. podejmowanie działań z zakresu edukacji i profilaktyki (w tym profilaktyki uzależnień, ochrony zdrowia psychicznego) i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
  7. wsp├│┼épraca z przedszkolami, szko┼éami i plac├│wkami w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych iedukacyjnych oraz mo┼╝liwo┼Ťci psychofizycznych dzieci i m┼éodzie┼╝y, w tym ryzyka wyst─ůpienia specyficznych trudno┼Ťciw uczeniu si─Ö u uczni├│w kl. I ÔÇô III szko┼éy podstawowej;
  8. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy dokonywaniuwielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia oraz analizy funkcjonowania ucznia/dziecka, opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  9. wsp├│┼épraca z przedszkolami, szko┼éami i plac├│wkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych program├│w edukacyjno ÔÇô terapeutycznych, o kt├│rych mowa w przepisach w sprawie warunk├│w organizowania kszta┼écenia, wychowania i opieki dla dzieci i m┼éodzie┼╝y niepe┼énosprawnych oraz niedostosowanych spo┼éecznie w przedszkolach, szko┼éach i oddzia┼éach og├│lnodost─Öpnych lub integracyjnych a tak┼╝e w przepisach w sprawie warunk├│w organizowania kszta┼écenia, wychowania i opieki dla dzieci i m┼éodzie┼╝y niepe┼énosprawnych oraz niedostosowanych spo┼éecznie w specjalnych przedszkolach, szko┼éach i oddzia┼éach oraz w o┼Ťrodkach, oraz plan├│w dzia┼éa┼ä wspieraj─ůcych, o kt├│rych mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko┼éach i plac├│wkach;
  10. wsp├│┼épraca z przedszkolami, szko┼éami i plac├│wkami w okre┼Ťleniu niezb─Ödnych donauki warunk├│w, sprz─Ötu specjalistycznego i ┼Ťrodk├│w dydaktycznych, w tym wykorzystuj─ůcych technologie informacyjno-komunikacyjne odpowiednich ze wzgl─Ödu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mo┼╝liwo┼Ťci psychofizyczne dziecka niepe┼énosprawnego lub pe┼énoletniego ucznia niepe┼énosprawnego na pisemny wniosek dyrektora, rodzica lub pe┼énoletniego ucznia niepe┼énosprawnego;
  11. wsp├│┼épraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szko┼éy i plac├│wki pomocy psychologiczno ÔÇô pedagogicznej;
  12. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  13. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
  14. dzia┼éania wspieraj─ůce wychowawcz─ů i edukacyjn─ů funkcj─Ö przedszkola, szko┼éy lub plac├│wki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwi─ůzywaniu problem├│w dydaktyczno-wychowawczych;
  15. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dzie─çmi i m┼éodzie┼╝─ů oraz rodzicami;
  16. wsp├│┼édzia┼éanie  z innymi poradniami, plac├│wkami s┼éu┼╝by zdrowia, plac├│wkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami oraz organizacjami pozarz─ůdowymi i innymi podmiotami ┼Ťwiadcz─ůcymi poradnictwo i pomoc dzieciom, m┼éodzie┼╝y oraz rodzicom i nauczycielom.

┬ž 2.1
SPOSOBY WYKONYWANIA ZADAŃ

 
 1. W celu realizacji zada┼ä Poradni organizuje pomoc w formie: zaj─Ö─ç diagnostycznych, terapeutycznych, psychoedukacyjnych, porad i konsultacji, grup wsparcia, mediacji, interwencji kryzysowej, warsztat├│w, wyk┼éad├│w i prelekcji oraz innej dzia┼éalno┼Ťci informacyjno-szkoleniowej.
 2. Szczeg├│┼éowe zasady zapis├│w i udzia┼éu w formach pomocy reguluj─ů odr─Öbne regulaminy.
 3. W celu udzielenia efektywnej pomocy rodzicom, dzieciom, m┼éodzie┼╝y oraz nauczycielom Poradnia wsp├│┼épracuje z innymi poradniami, przedszkolami, szko┼éami i plac├│wkami oraz organizacjami pozarz─ůdowymi i innymi podmiotami ┼Ťwiadcz─ůcymi poradnictwo i pomoc dzieciom i m┼éodzie┼╝y oraz rodzicom i nauczycielom.
 4. W Poradni dzia┼éaj─ů zespo┼éy orzekaj─ůce: Zesp├│┼é Orzekaj─ůcy o Potrzebie Kszta┼écenia Specjalnego, o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci oraz Zesp├│┼é Orzekaj─ůcy o Potrzebie Indywidualnego Nauczania (na zasadach okre┼Ťlonych w odr─Öbnych przepisach).
 5. Zespo┼éy Orzekaj─ůce wydaj─ů orzeczenia:
  1. o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2. o potrzebie indywidualnego obowi─ůzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  3. o potrzebie indywidualnego nauczania;
  4. o potrzebie zaj─Ö─ç rewalidacyjno-wychowawczych;
  5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 6. W Poradni dzia┼éa, na zasadach okre┼Ťlonych w odr─Öbnych przepisach, Zesp├│┼é Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 7. Poradnia na pisemny wniosek rodzic├│w/opiekun├│w prawnych dziecka lub wniosek pe┼énoletniego ucznia wydaje opinie w sprawach okre┼Ťlonych w odr─Öbnych przepisach, w tym w przepisach o┼Ťwiatowych zwi─ůzanych z kszta┼éceniem i wychowaniem dzieci i m┼éodzie┼╝y.
 8. Na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub wniosek pełnoletniego ucznia, której dotyczy opinia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki.
 9. Poradnia wydaje również, na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub wniosek pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.
 10. Je┼╝eli w celu wydania opinii jest niezb─Ödne przeprowadzenie bada┼ä lekarskich na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia za┼Ťwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pe┼énoletni ucze┼ä ÔÇô za┼Ťwiadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia zawieraj─ůce informacje niezb─Ödne do wydania opinii.


┬ž 3
ORGANY PORADNI

 1. Organami Poradni s─ů:
  1. Dyrektor Poradni;
  2. Rada Pedagogiczna.
 2. Ka┼╝dy z organ├│w Poradni dzia┼éa w ramach swoichkompetencji okre┼Ťlonych w Statucie.

┬ž 3.1
Dyrektor Poradni

 1. Poradni─ů kieruje nauczyciel, kt├│remu stanowisko dyrektora powierzy┼é organ prowadz─ůcy plac├│wk─Ö.
 2. Kandydata na stanowisko dyrektora Poradni wyłaniasię w drodze konkursu.
 3. Dyrektor Poradni za zgod─ů organu prowadz─ůcego mo┼╝e utworzy─ç stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektor├│w oraz w zale┼╝no┼Ťci od potrzeb inne stanowiska kierownicze.
 4. Dyrektor Poradni w szczeg├│lno┼Ťci:
  1. kieruje dzia┼éalno┼Ťci─ů Poradni oraz okre┼Ťla zakres zada┼ä realizowanych przez pracownik├│w;
  2. reprezentuje Poradni─Ö na zewn─ůtrz;
  3. sprawuje nadz├│r pedagogiczny;
  4. jest przewodnicz─ůcym Rady Pedagogicznej Poradni i realizuje uchwa┼éy Rady Pedagogicznej;
  5. dysponuje ┼Ťrodkami okre┼Ťlonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za ich prawid┼éowe wykorzystanie;
  6. wykonuje zadania zwi─ůzane z zapewnieniem bezpiecze┼ästwa, czuwa nad stanem sanitarnym i higienicznym plac├│wki oraz przestrzega przepis├│w BHP;
  7. wykonuje inne zadania wynikaj─ůce z przepis├│w szczeg├│┼éowych;
  8. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  9. stwarza warunki do działania wolontariuszy i stowarzyszeń w Poradni;
  10. zatrudnia i zwalnia pracownik├│w Poradni;
  11. przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom;
  12. wyst─Öpuje z wnioskiem (po zasi─Ögni─Öciu opinii Rady Pedagogicznej)
   o odznaczenia, nagrody i wyr├│┼╝nienia dla pracownik├│w;
  13. dokonuje oceny pracy pracownik├│w;
  14. udziela urlop├│w i deleguje pracownik├│w do innych zaj─Ö─ç;
  15. czuwa nad procedur─ů awansu zawodowego nauczycieli Poradni;
  16. w realizacji swoich zada┼ä wsp├│┼épracuje z Rad─ů Pedagogiczn─ů.
 5. Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego okre┼Ťlaj─ů odr─Öbne przepisy.
 6. Szczegółowy zakres kompetencji dyrektora znajduje się w teczce akt osobowych.
 7. Dyrektor ma prawo:
  1. wydawać polecenia służbowe wszystkim pracownikom Poradni;
  2. zawieszać uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z prawem;
  3. podpisywa─ç dokumenty i korespondencj─Ö;
  4. kontrolowa─ç prac─Ö i dokumentacj─Ö wszystkich pracownik├│w;
  5. podpisywa─ç umowy z wolontariuszami i stowarzyszeniami.

┬ž 3.2
RADA PEDAGOGICZNA

 1. W Poradnidzia┼éa Rada Pedagogiczna, kt├│ra jest kolegialnym organem plac├│wki w zakresie realizacji zada┼ä statutowych w Poradni, szko┼éach, przedszkolach, a tak┼╝e w ┼Ťrodowisku rodzinnym dziecka.
 2. W sk┼éad rady Pedagogicznej wchodz─ů wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Poradni.
 3. Przewodnicz─ůcym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mog─ů tak┼╝e bra─ç udzia┼é z g┼éosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodnicz─ůcego za zgod─ů lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej s─ů organizowane zgodnie z potrzebami z inicjatywy przewodnicz─ůcego, organu prowadz─ůcego lub na wniosek organu sprawuj─ůcego nadz├│r pedagogiczny, a tak┼╝e z inicjatywy co najmniej 1/3 cz┼éonk├│w Rady Pedagogicznej.
 6. Przewodnicz─ůcy przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej cz┼éonk├│w o terminie i porz─ůdku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.
 7. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej ni┼╝ dwa razy w roku szkolnym, og├│lne wnioski wynikaj─ůce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o dzia┼éalno┼Ťci Poradni.
 8. Do kompetencji stanowi─ůcych Rady Pedagogicznej nale┼╝y:
  1. zatwierdzanie plan├│w pracy Poradni;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Poradni;
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni;
  4. ustalanie sposobu wykorzystanie wynik├│w nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szko┼é─ů lub plac├│wk─ů przez organ sprawuj─ůcy nadz├│r pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szko┼éy lub plac├│wki.
 9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczeg├│lno┼Ťci:
  1. organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć oraz harmonogram godzin pracy;
  2. projekt planu finansowego Poradni;
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje dyrektora Poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęćw ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych.
 10. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwa┼é Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwa┼éy niezw┼éocznie zawiadamia organ prowadz─ůcy Poradni─Ö oraz organ sprawuj─ůcy nadz├│r pedagogiczny.
 11. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian i przedstawia douchwalenia.
 12. Rada Pedagogiczna mo┼╝e wyst─ůpi─ç do organu prowadz─ůcego o odwo┼éanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Poradni lub do Dyrektora Poradni o odwo┼éanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w Poradni.
 13. Uchwa┼éy Rady Pedagogicznej podejmowane s─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w w obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy jej cz┼éonk├│w.
 14. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej dzia┼éalno┼Ťci. Zebrania Rady Pedagogicznej s─ů protoko┼éowane przez nauczycieli Poradni.
 15. Nauczyciele s─ů zobowi─ůzani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, kt├│re mog─ů narusza─ç dobro osobiste klient├│w lub ich rodzin, a tak┼╝e nauczycieli i innych pracownik├│w Poradni.
 16. W przypadku zaistnia┼éych sytuacji konfliktowych wewn─ůtrz Poradni, Dyrektor lub Rada Pedagogiczna powo┼éuje trzyosobowy zesp├│┼é rozjemczy do rozpatrzenia zarzut├│w stron sporu, oceny sytuacji i rozwi─ůzania powsta┼éego konfliktu.

┬ž 4
ORGANIZACJA PORADNI
PROWADZONA DOKUMENTACJA

 1. Wykaz alfabetyczny dzieci i m┼éodzie┼╝y korzystaj─ůcych z pomocy Poradni.
 2. Rejestr wydawanych opinii i orzeczeń.
 3. Dokumentacj─Ö badanych (karty indywidualne).
 4. Dzienniki grupowych zaj─Ö─ç specjalistycznych oraz dokumentacje dzieci, m┼éodzie┼╝y i ich rodzin obj─Ötych terapi─ů.
 5. Dzienniki zaj─Ö─ç pracownik├│w pedagogicznych.
 6. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży oraz rejestr wydawanych opinii i orzeczeń może być prowadzony w formie elektronicznej.
 7. Inn─ů dokumentacj─Ö zgodnie z odr─Öbnymi przepisami.
 8. Poradnia przechowuje dokumentacje zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.
 9. Dokumentacja w postaci arkuszy bada┼ä zwi─ůzanych z diagnoz─ů psychologiczno-pedagogiczn─ů, mo┼╝e by─ç udost─Öpniana do wgl─ůdu rodzicom (prawnym opiekunom) lub pe┼énoletniemu uczniowi tylko w obecno┼Ťci specjalisty Poradni. Osoby te nie maj─ů prawa sporz─ůdza─ç notatek oraz kopii udost─Öpnianej im dokumentacji.
 10. Poradnia nie udost─Öpnia dokumentacji w postaci notatek sporz─ůdzonych na podstawie obserwacji i rozm├│w przeprowadzonych z cz┼éonkami rodziny, nauczycielami
  i specjalistami przedszkoli, szkół i placówek.
 11. Nie jest udost─Öpniana dokumentacja zwi─ůzana z prowadzeniem indywidualnych i grupowych zaj─Ö─ç terapeutycznych.
 12. Na pisemny wniosek rodzic├│w (prawnych opiekun├│w) lub pe┼énoletniego ucznia dokumentacja bada┼ä i czynno┼Ťci uzupe┼éniaj─ůcych zawarta w teczkach indywidualnych, jest przekazywana do innych publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w┼éa┼Ťciwych do udzielania im pomocy. Spos├│b przekazywania dokumentacji reguluj─ů odr─Öbne przepisy.

┬ž 5
SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA PORADNI

 1. Szczeg├│┼éow─ů organizacj─Ö Poradni okre┼Ťla arkusz organizacyjny Poradni opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia ka┼╝dego roku na podstawie planu pracy oraz planu finansowego poradni.
 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadz─ůcy Poradni─Ö w terminie do 25 maja danego roku, po zasi─Ögni─Öciu opinii organu sprawuj─ůcego nadz├│r pedagogiczny.
 3. Poradnia zatrudnia pracownik├│w pedagogicznych: psycholog├│w, pedagog├│w, logoped├│w, doradc├│w zawodowych oraz w zale┼╝no┼Ťci od potrzeb: innych specjalist├│w, w szczeg├│lno┼Ťci lekarzy.
 4. Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.
 5. Pracownicy pedagogiczni Poradni realizuj─ů zadania r├│wnie┼╝ poza Poradni─ů, w szczeg├│lno┼Ťci w przedszkolu, szkole i plac├│wce oraz w ┼Ťrodowisku rodzinnym.
 6. Pomoc dzieciom i m┼éodzie┼╝y mo┼╝e by─ç udzielana w Poradni tak┼╝e przez wolontariuszy, kt├│rzy na mocy porozumienia zawartego z dyrektorem Poradni realizuj─ů zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wolontariuszem mo┼╝e by─ç osoba pe┼énoletnia, kt├│ra nie by┼éa skazana prawomocnym wyrokiem s─ůdu za przest─Öpstwo i przeciwko kt├│rej nie toczy si─Ö post─Öpowanie karne.
 7. Poradnia mo┼╝e posiada─ç filie. Filie tworzy i likwiduje oraz okre┼Ťla zakres i teren ich dzia┼éania organ prowadz─ůcy. W filii tworzy si─Ö stanowisko kierownika filii.
 8. W zale┼╝no┼Ťci od potrzeb Poradnia mo┼╝e tworzy─ç punkty konsultacyjne w zakresie pomocy logopedycznej i psychologiczno-pedagogicznej, w celu umo┼╝liwienia dzieciom, m┼éodzie┼╝y, rodzicom i nauczycielom lepszej dost─Öpno┼Ťci do korzystania z us┼éug Poradni.
 9. W zale┼╝no┼Ťci od potrzeb w Poradni mog─ů by─ç powo┼éywane zespo┼éy specjalistyczne do wykonywania okre┼Ťlonych zada┼ä.
 10. Poradnia mo┼╝e przyjmowa─ç na praktyki student├│w szk├│┼é wy┼╝szych na zasadach okre┼Ťlonych w odr─Öbnych przepisach i Statucie Poradni.
 11. Szczeg├│┼éowe zadania pracownik├│w pedagogicznych, administracji i obs┼éugi okre┼Ťlaj─ů indywidualne zakresy obowi─ůzk├│w.

┬ž 6
ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI:

 1. Zakres zadań psychologa:
  1. prowadzenie indywidualnych i grupowych bada┼ä oraz dzia┼éa┼ä diagnostycznych dotycz─ůcych dzieci i m┼éodzie┼╝y, w tym diagnozowanie mo┼╝liwo┼Ťci oraz wskazywanie mocnych stron ucznia;
  2. kwalifikowanie do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno ÔÇô wychowawczej, opieki, kszta┼écenia specjalnego
   i resocjalizacji;
  3. prowadzenie r├│┼╝nego rodzaju form terapii psychologicznej w stosunku do dzieci 
   i młodzieży;
  4. inspirowanie dzia┼éalno┼Ťci terapeutycznej w szko┼éach i innych plac├│wkach, konsultacje i inne formy pomocy merytorycznej w tym zakresie;
  5. prowadzenie doradztwa psychologicznego oraz mediacji dla dzieci
   i m┼éodzie┼╝y, rodzic├│w i nauczycieli;
  6. interwencja w sytuacjach kryzysowych (wspieranie dziecka i rodziny
   w trudnych sytuacjach losowych);
  7. wspieranie rodziny i szko┼éy, popularyzowanie wiedzy psychologicznej, rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci wychowawczych;
  8. podejmowanie dzia┼éa┼ä maj─ůcych na celu minimalizowanie skutk├│w zaburze┼ä rozwojowych;
  9. inicjowanie r├│┼╝nych form pomocy wychowawczej w ┼Ťrodowisku szkolnym 
   i pozaszkolnym ucznia;
  10. wspieranie wychowawc├│w klas oraz zespo┼é├│w wychowawczych i innych zespo┼é├│w problemowo-zadaniowych w dzia┼éaniach wynikaj─ůcych z programu wychowawczego szko┼éy i programu profilaktyki, o kt├│rych mowa w odr─Öbnych przepisach;
  11. konsultacje dla rodzic├│w badanych dzieci, udzielanie szczeg├│┼éowego instrukta┼╝u w sprawie post─Öpowania z dzieckiem;
  12. doskonalenie warsztatu pracy.
 2. Zakres zadań pedagoga:
  1. prowadzenie indywidualnych i grupowych bada┼ä pedagogicznych dzieci i m┼éodzie┼╝y oraz wskazywanie po┼╝─ůdanych form pomocy;
  2. prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii pedagogicznej z dzie─çmi maj─ůcymi zaburzenia funkcji percepcyjno ÔÇô motorycznych;
  3. wspieranie rodzic├│w i nauczycieli w rozwi─ůzywaniu problem├│w wychowawczych;
  4. porady i instrukta┼╝ dla rodzic├│w oraz dzieci w sprawie metod i form pracy;
  5. udzielanie konsultacji i wskazówek młodzieży do pracy samodzielnej;
  6. wsp├│┼épraca z nauczycielami i pedagogami szk├│┼é, do kt├│rych ucz─Öszczaj─ů dzieci obj─Öte  terapi─ů pedagogiczn─ů, popularyzowanie wiedzy zwi─ůzanej z przyczynami niepowodze┼ä w nauce;
  7. inspirowanie dzia┼éalno┼Ťci terapeutycznej w szko┼éach i innych plac├│wkach, konsultacje i inne formy pomocy merytorycznej w tym zakresie;
  8. wypracowanie i realizacja nowych metod pracy z zakresu terapii pedagogicznej.
 3. Zakres zadań logopedy:
  1. diagnoza logopedyczna;
  2. prowadzenie terapii logopedycznej według ułożonego programu;
  3. instrukta┼╝ dla rodzic├│w;
  4. konsultacje z nauczycielami diagnozowanych dzieci, ustalenie szczeg├│┼éowych zalece┼ä do pracy z nimi na terenie plac├│wki;
  5. podejmowanie dzia┼éa┼ä profilaktycznych zapobiegaj─ůcych powstawaniu zaburze┼ä 
   w komunikacji j─Özykowej:
   1. badania przesiewowe dzieci w wieku przedszkolnym;
   2. prelekcje, porady i warsztaty dla rodzic├│w;
  6. wsp├│┼épraca z pedagogami i psychologami w sprawie diagnozowanych dzieci, udzia┼é w zespo┼éach orzekaj─ůcych;
  7. doskonalenie warsztatu pracy;
  8. wypracowanie nowych metod pracy.
 4. Zakres obowi─ůzk├│w socjoterapeuty:
  1. badanie i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  2. pomoc w nabywaniu i rozwijaniu umiej─Ötno┼Ťci interpersonalnych: komunikacji spo┼éecznej, podejmowaniu decyzji, radzeniu sobie ze stresem;
  3. pomoc w nabywaniu i rozwijaniu umiej─Ötno┼Ťci negocjacyjnego rozwi─ůzywania konflikt├│w i problem├│w oraz innych umiej─Ötno┼Ťci z zakresu komunikacji spo┼éecznej;
  4. prowadzenie socjoterapii zachowań dysfunkcyjnych;
  5. wsp├│┼épraca z psychologiem dotycz─ůca minimalizowania skutk├│w zaburze┼ä rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie r├│┼╝nych form pomocy wychowawczej w ┼Ťrodowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
  6. wspieranie rodziny i szko┼éy, popularyzowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci wychowawczych;
  7. konsultacje dla rodzic├│w badanych dzieci, udzielanie szczeg├│┼éowego instrukta┼╝u w sprawie post─Öpowania z dzieckiem.
 5. Zakres zadań doradcy zawodowego:
  1. prowadzenie indywidualnych i grupowych bada┼ä zwi─ůzanych z wyborem kierunku kszta┼écenia i zawodu;
  2. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
  3. prowadzenie grupowych zaj─Ö─ç aktywizuj─ůcych, przygotowuj─ůcych uczni├│w do ┼Ťwiadomego planowania kariery i podj─Öcia roli zawodowej;
  4. wspieranie w dzia┼éaniach doradczych rodzic├│w i nauczycieli poprzez organizowanie spotka┼ä szkoleniowo ÔÇô informacyjnych, udost─Öpnianie informacji i materia┼é├│w do pracy z uczniami;
  5. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
  6. gromadzenie, aktualizacja i udost─Öpnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla r├│┼╝nych poziom├│w kszta┼écenia;
  7. wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych ┼║r├│de┼é informacji na poziomie regionalnym, og├│lnokrajowym, europejskim i ┼Ťwiatowym dotycz─ůcych:
   1. rynku pracy, trend├│w rozwojowych w ┼Ťwiecie zawod├│w i zatrudnienia;
   2. wykorzystania posiadanych uzdolnie┼ä i talent├│w przy wykonywaniu przysz┼éych zada┼ä zawodowych;
   3. instytucji i organizacji wspieraj─ůcych funkcjonowanie os├│b niepe┼énosprawnych w ┼╝yciu codziennym i zawodowym;
   4. alternatywnych mo┼╝liwo┼Ťci kszta┼écenia dla uczni├│w z problemami emocjonalnymi i dla uczni├│w niedostosowanych spo┼éecznie;
  8. wspieranie nauczycieli szk├│┼é w planowaniu i realizacji zada┼ä z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 6. Zakres zadań psychologa-terapeuty:
  1. prowadzenie indywidualnych i grupowych bada┼ä oraz wskazywanie po┼╝─ůdanych form pomocy terapeutycznej;
  2. prowadzenie konsultacji diagnostycznych;
  3. prowadzenie terapii (indywidualnej, grupowej, rodzinnej);
  4. wspieranie rodzic├│w i nauczycieli w rozwi─ůzywaniu problem├│w edukacyjnych i wychowawczych.
 7. Zakres zada┼ä pracownika realizuj─ůcego zadania dotycz─ůce usprawniania ruchowego dziecka:
  1. opieka rehabilitacyjna/usprawniaj─ůca dzieci z terenu dzia┼éania Poradni;
  2. zapoznanie si─Ö z dokumentacj─ů bada┼ä dzieci i opracowanie indywidualnych program├│w/ przedstawienie ich rodzicom do zaakceptowania/ usprawniaj─ůcych funkcje ruchowe dzieci zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach o wczesnym wspomaganiu rozwoju, jak i wydanych za┼Ťwiadczeniach lekarskich;
  3. prowadzenie indywidualnych ─çwicze┼ä usprawniaj─ůcych z dzie─çmi;
  4. Indywidualne konsultowanie si─Ö z innymi specjalistami Poradni i poza ni─ů w celu doboru odpowiednich metod i form pracy i uzyskiwania informacji dotycz─ůcych funkcjonowania dziecka w r├│┼╝nych sferach jego rozwoju;
  5. udzielanie instrukta┼╝u dla rodzic├│w do pracy w domu;
  6. udział w posiedzeniach Zespołów Konsultacyjnych w ramach pracy ZWWR;
  7. ewaluowanie indywidualnych program├│w terapeutycznych zgodnie ze zmieniaj─ůcymi si─Ö potrzebami dzieci.
 8. Zakres zadań lekarza:
  1. analizowanie przedkładanej w poradni dokumentacji lekarskiej;
  2. uczestniczenie w posiedzeniach zespo┼é├│w orzekaj─ůcych i zespo┼éu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzia┼éaj─ůcych w Poradni;
  3. udzielanie konsultacji lekarskich w sprawach wymagaj─ůcych analizy dokumentacji medycznej.
 9. Zadaniem pracownik├│w administracji i obs┼éugi jest zapewnienie sprawnego dzia┼éania Poradni, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ┼éadzie i czysto┼Ťci.Dyrektor Poradni ustala szczeg├│┼éowy zakres obowi─ůzk├│w pracownik├│w administracji i obs┼éugi zgodnie z ich stanowiskiem pracy.
 10. Do podstawowych zadań każdego pracownika pedagogicznego należy także:
  1. przygotowywanie opinii, informacji i za┼Ťwiadcze┼ä w sprawach zwi─ůzanych z udzielan─ů pomoc─ů psychologiczno-pedagogiczn─ů;
  2. prowadzenie wewn─Ötrznej dokumentacji Poradni zwi─ůzanej z udzielan─ů pomoc─ů psychologiczno-pedagogiczn─ů;
  3. uczestniczenie w posiedzeniach zespo┼é├│w i komisji Poradni w zakresie zwi─ůzanym z udzielan─ů pomoc─ů dzieciom i m┼éodzie┼╝y;
  4. konsultowanie si─Ö z innymi pracownikami merytorycznymi Poradni w sprawach dotycz─ůcych dzieci i m┼éodzie┼╝y i ich rodzic├│w (prawnych opiekun├│w);
  5. systematyczne doskonalenie umiej─Ötno┼Ťci zawodowych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez:
   1. prac─Ö w┼éasn─ů;
   2. udział w pracach zespołów specjalistycznych i szkoleniach WDN;
   3. korzystanie z pozaszkolnych form wspierania dzia┼éalno┼Ťci psychologiczno-pedagogicznej;
   4. podnoszenie własnych kwalifikacji;
  6. wsp├│┼épraca z innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, przedszkolami, szko┼éami i plac├│wkami oraz o┼Ťrodkami i instytucjami dzia┼éaj─ůcymi na rzecz dziecka i rodziny w zakresie zwi─ůzanym z indywidualn─ů opiek─ů nad dzieckiem;
  7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora na rzecz Poradni.
 11. Pracownicy pedagogiczni s─ů zobowi─ůzani do znajomo┼Ťci i przestrzegania obowi─ůzuj─ůcych wewn─Ötrznych akt├│w prawnych oraz przepis├│w prawa o┼Ťwiatowego.
 12. Pracownicy pedagogiczni realizuj─ů zadania Poradni r├│wnie┼╝ poza jej siedzib─ů ÔÇô
  w ┼Ťrodowisku dzieci i m┼éodzie┼╝y, w tym w szkole, przedszkolu, plac├│wkach wsp├│┼épracuj─ůcych z Poradni─ů oraz w ┼Ťrodowisku rodzinnym.
 13. Pracownicy pedagogiczni Poradni s─ů odpowiedzialni za jako┼Ť─ç swojej pracy oraz za bezpiecze┼ästwo powierzonych ich bezpo┼Ťredniej opiece dzieci i m┼éodzie┼╝y, co szczeg├│┼éowo okre┼Ťlaj─ů Regulaminy Pracy i BHP Poradni.

┬ž 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PORADNI

 1. Wszystkich pracownik├│w Poradni obowi─ůzuj─ů przepisy w sprawie ochrony danych osobowych.
 2. Dyrektor jako Administrator danych osobowych:
  1. w procesach przetwarzania danych uwzgl─Ödnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno┼Ťci os├│b fizycznych o r├│┼╝nym prawdopodobie┼ästwie i wadze zagro┼╝enia. Jednocze┼Ťnie zatwierdza i wdra┼╝a odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa┼éo si─Ö zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a tak┼╝e poddawane systematycznym przegl─ůdom i aktualizacji;
  2. realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania danych osobowych, os├│b kt├│rych dane dotycz─ů, w szczeg├│lno┼Ťci dane osobowe uczni├│w, wychowank├│w,rodzic├│w oraz pracownik├│w i wsp├│┼épracownik├│w plac├│wki;
  3. sprawuje nadz├│r poprzez wyznaczenie osoby realizuj─ůcej przepisy prawa ochrony danych osobowych w zakresie zada┼ä wymienionych w pdpkt 1. i 2. Osoba ta podlega bezpo┼Ťrednio administratorowi danych zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Nauczyciele w dzia┼éalno┼Ťci s┼éu┼╝bowej stosuj─ů w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynno┼Ťci oraz obowi─ůzki spoczywaj─ůce na nich na mocy przepis├│w krajowych oraz pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii o ochronie danych osobowych.
 4. Do obowi─ůzk├│w nauczyciela nale┼╝y przetwarzanie danych osobowych wy┼é─ůcznie
  w zakresie nadanych upowa┼╝nie┼ä zgodnie z decyzj─ů dyrektora, a tak┼╝e zabezpieczenie no┼Ťnik├│w danych w zgodno┼Ťci z dokumentacj─ů zabezpieczenia danych osobowych plac├│wki w formie zapis├│w elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udost─Öpnianie danych uprawnionym podmiotom i osobomw granicach i przepisach prawa.
 5. Do obowi─ůzk├│w pracownik├│w administracji i obs┼éugi nale┼╝y przetwarzanie danych osobowych wy┼é─ůcznie w zakresie nadanych upowa┼╝nie┼ä, zgodnie z dokumentacj─ů przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.

┬ž 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Poradnia jest jednostk─ů bud┼╝etow─ů i prowadzi gospodark─Ö na zasadach okre┼Ťlonych w odr─Öbnych przepisach.
 2. Wszelkie zmiany w Statucie s─ů wprowadzane odpowiednimi uchwa┼éami Rady Pedagogicznej zmieniaj─ůcymi Statut. Na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor przygotowuje tekst jednolity Statutu, gdy jest wi─Öcej ni┼╝ 5 zmian.
 3. W sprawach nieobj─Ötych Statutemzastosowanie maj─ů odpowiednie przepisy Ustawy o Systemie O┼Ťwiaty.
 4. Uchyla si─Ö dotychczasowy Statut Poradni Psychologiczno ÔÇô Pedagogicznej uchwalony przez Rad─Ö Pedagogiczn─ů Poradni w dniu 5.12.2017 r.
 5. Aktualny Statut plac├│wki zosta┼é uchwalony jednog┼éo┼Ťnie przez Rad─Ö Pedagogiczn─ů Poradni 13.10.2020 r.


Statut jest do wgl─ůdu w sekretariacie Poradni.

Wszelkie prawa zastrze┼╝one 2022 / Deklaracja dost─Öpno┼Ťci / Polityka prywatno┼Ťci
UWAGA! 5 lutego 2022 roku (sobota)
sekretariat Poradni b─Ödzie nieczynny.

 
Ta strona u┼╝ywa COOKIES. Korzystaj─ůc z niej wyra┼╝asz zgod─Ö na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przegl─ůdarki.   akceptuje  polityka prywatno┼Ťci