ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ nr 16
w Warszawie, ul. Siennicka 40

 

Podstawę prawną opracowania niniejszego Statutu stanowią:
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 poz. 1234 i 2005 tj.).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005 tj.).
 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185, 1234, 1672, 1718 i 2005 tj.)
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005 tj.)
 5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 tj.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2023 poz. 2499 tj.).
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2023 poz. 2061 tj.).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (D.U. z 2020 poz. 1390)
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1635).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2023 poz. 1798).

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa  Poradni: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16.
 2. Siedziba Poradni mieści się w Warszawie przy ul. Siennickiej 40.
 3. Organem prowadzącym jest Miasto st. Warszawa.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Kuratorium Oświaty
  w Warszawie.
 5. Poradnia obejmuje swoim działaniem placówki znajdujące się w obrębie dzielnicy Praga Południe.
 6. Rejon działania Poradni określa organ prowadzący.
 7. Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom z placówek mieszczących się na terenie jej działania oraz dzieciom i ich rodzicom jeśli dzieci nie uczęszczają do placówek, ale mieszkają w rejonie działania Poradni.
 8. Poradnia, na mocy porozumienia pomiędzy organami prowadzącymi poradnie, może w wyjątkowych sytuacjach udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom spoza swojego rejonu działania (mieszkającym  na terenie miasta st. Warszawy), z wyłączeniem spraw dotyczących postępowania orzeczniczo-kwalifikacyjnego.
 9. Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież: od momentu narodzenia do ukończenia nauki w szkole.
 10. Poradnia jest placówką działającą cały rok. Organ prowadzący może w porozumieniu z Dyrektorem Poradni ustalić termin przerwy w pracy Poradni w okresie ferii letnich. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Dopuszcza się możliwość zmian godzin pracy Poradni w okresach ferii letnich i zimowych oraz w okresach świątecznych.
 11. Poradnia pracuje stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie – w zależności od potrzeb i sytuacji.
 12. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 2
CELE I ZADANIA PORADNI ORAZ SPOSOBY ICH WYKONYWANIA

 1. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Do zadań Poradni należy wspomaganie wszechstronnego rozwoju, efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, w szczególności:
  1. diagnozowanie dzieci i młodzieży, w tym:
   1. predyspozycji i uzdolnień;
   2. przyczyn niepowodzeń szkolnych;
   3. specyficznych trudności w uczeniu się;
  2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności poprzez porady, konsultacje, prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także ich rodzin;
  3. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
   1. szczególnie uzdolnionych;
   2. niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
   3. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
   4. z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych;
   5. z chorobami przewlekłymi;
   6. z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
   7. w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych;
   8. z zaburzeniami zachowania lub emocji;
   9. z niepowodzeniami edukacyjnymi;
   10. doświadczających zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
      4. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery           zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu           doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 1. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
 2. podejmowanie działań z zakresu edukacji i profilaktyki (w tym profilaktyki uzależnień, ochrony zdrowia psychicznego) i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
 3. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów kl. I – III szkoły podstawowej;
 4. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia oraz analizy funkcjonowania ucznia/dziecka, opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 5. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych a także w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 6. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego na pisemny wniosek dyrektora, rodzica lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
 7. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 8. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 9. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 10. działania wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
 11. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami;
 12. współdziałanie z innymi poradniami, placówkami służby zdrowia, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

§ 2.1
SPOSOBY WYKONYWANIA ZADAŃ

 1. W celu realizacji zadań Poradni organizuje pomoc w formie: zajęć diagnostycznych, terapeutycznych, psychoedukacyjnych, porad i konsultacji, grup wsparcia, mediacji, interwencji kryzysowej, warsztatów, wykładów i prelekcji oraz innej działalności informacyjno-szkoleniowej.
 2. Szczegółowe zasady zapisów i udziału w formach pomocy regulują odrębne regulaminy.
 3. W celu udzielenia efektywnej pomocy rodzicom, dzieciom, młodzieży oraz nauczycielom Poradnia współpracuje z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
 4. W Poradni działają zespoły orzekające: Zespół Orzekający o Potrzebie Kształcenia Specjalnego, o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci oraz Zespół Orzekający o Potrzebie Indywidualnego Nauczania (na zasadach określonych w odrębnych przepisach).
 5. Zespoły Orzekające wydają orzeczenia:
  1. o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2. o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  3. o potrzebie indywidualnego nauczania;
  4. o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 6. W Poradni działa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 7. Poradnia na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub wniosek pełnoletniego ucznia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach, w tym w przepisach oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
 8. Na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub wniosek pełnoletniego ucznia, której dotyczy opinia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki.
 9. Poradnia wydaje również, na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub wniosek pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.
 10. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich na wniosek Poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

§ 3
ORGANY PORADNI

 1. Organami Poradni są:
  • Dyrektor Poradni;
  • Rada Pedagogiczna.
 2. Każdy z organów Poradni działa w ramach swoich  kompetencji określonych w Statucie.

§ 3.1
DYREKTOR PORADNI

 1. Poradnią kieruje nauczyciel, któremu stanowisko dyrektora powierzył organ prowadzący placówkę.
 2. Kandydata na stanowisko dyrektora Poradni wyłania się w drodze konkursu.
 3. Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz w zależności od potrzeb inne stanowiska kierownicze.
 4. Dyrektor Poradni w szczególności:
  1. kieruje działalnością Poradni oraz określa zakres zadań realizowanych przez pracowników;
  2. reprezentuje Poradnię na zewnątrz;
  3. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Poradni i realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
  5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, czuwa nad stanem sanitarnym i higienicznym placówki oraz przestrzega przepisów BHP;
  7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
  8. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  9. stwarza warunki do działania wolontariuszy i stowarzyszeń w Poradni;
  10. zatrudnia i zwalnia pracowników Poradni;
  11. przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom;
  12. występuje z wnioskiem (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) o odznaczenia, nagrody i wyróżnienia dla pracowników;
  13. dokonuje oceny pracy pracowników;
  14. udziela urlopów i deleguje pracowników do innych zajęć;
  15. czuwa nad procedurą awansu zawodowego nauczycieli Poradni;
  16. w realizacji swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.
 5. Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego określają odrębne przepisy.
 6. Szczegółowy zakres kompetencji dyrektora znajduje się w teczce akt osobowych.
 7. Dyrektor ma prawo:
  1. wydawać polecenia służbowe wszystkim pracownikom Poradni;
  2. zawieszać uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z prawem;
  3. podpisywać dokumenty i korespondencję;
  4. kontrolować pracę i dokumentację wszystkich pracowników;
  5. podpisywać umowy z wolontariuszami i stowarzyszeniami.
8. Stanowisko Wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor.
9. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków, odpowiedzialności i upoważnień Wicedyrektora, w ramach podziału zadań kierowniczych, ustala Dyrektor.
10. W przypadku nieobecności Wicedyrektora, Dyrektora zastępuje inny nauczyciel Poradni wyznaczony przez Dyrektora.


§ 3.2
RADA  PEDAGOGICZNA

 1. W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji zadań statutowych w Poradni, szkołach, przedszkolach, a także w środowisku rodzinnym dziecka.
 2. W skład rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Poradni.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane zgodnie z potrzebami z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a także z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.
 7. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności Poradni.
 8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy Poradni;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Poradni;
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni;
  4. ustalanie sposobu wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
 9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć oraz harmonogram godzin pracy;
  2. projekt planu finansowego Poradni;
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje dyrektora Poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych.
 10. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 11. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian i przedstawia do  uchwalenia.
 12. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Poradni lub do Dyrektora Poradni o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w Poradni.
 13. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 14. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane przez nauczycieli Poradni.
 15. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste klientów lub ich rodzin, a także nauczycieli i innych pracowników Poradni.
 16. W przypadku zaistniałych sytuacji konfliktowych wewnątrz Poradni, Dyrektor lub Rada Pedagogiczna powołuje trzyosobowy zespół rozjemczy do rozpatrzenia zarzutów stron sporu, oceny sytuacji i rozwiązania powstałego konfliktu.
 17. W przypadku niemożności znalezienia rozwiązania konfliktu strony powołują mediatora celem podjęcia próby rozwiązania sporu. Mediatorem zostaje osoba spoza Poradni.

§ 4
ORGANIZACJA  PORADNI
PROWADZONA DOKUMENTACJA

 1. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni.
 2. Rejestr wydawanych opinii i orzeczeń, informacji i zaświadczeń.
 3. Dokumentację badanych (karty indywidualne).
 4. Dzienniki grupowych zajęć specjalistycznych oraz dokumentacje dzieci, młodzieży i ich rodzin objętych terapią.
 5. Dzienniki zajęć pracowników pedagogicznych.
 6. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży oraz rejestr wydawanych opinii, orzeczeń oraz zaświadczeń i informacji o wynikach badań może być prowadzony w formie elektronicznej.
 7. Inna dokumentacja zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Poradnia przechowuje dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Dokumentacja w postaci arkuszy badań związanych z diagnozą psychologiczno-pedagogiczną, może być udostępniana do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) lub pełnoletniemu uczniowi tylko w obecności specjalisty Poradni. Osoby te nie mają prawa sporządzać notatek oraz kopii udostępnianej im dokumentacji.
 10. Poradnia nie udostępnia dokumentacji w postaci notatek sporządzonych na podstawie obserwacji i rozmów przeprowadzonych z członkami rodziny, nauczycielami
  i specjalistami przedszkoli, szkół i placówek.
 11. Nie jest udostępniana dokumentacja związana z prowadzeniem indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych.
 12. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia dokumentacja badań i czynności uzupełniających zawarta w teczkach indywidualnych, jest przekazywana do innych publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, właściwych do udzielania im pomocy. Sposób przekazywania dokumentacji regulują odrębne przepisy.

§ 5
SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA PORADNI

 1. Szczegółową organizację Poradni określa arkusz organizacyjny Poradni opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu pracy oraz planu finansowego poradni.
 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do 25 maja danego roku, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych oraz w zależności od potrzeb: innych specjalistów, w szczególności lekarzy.
 4. Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.
 5. Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują zadania również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz w środowisku rodzinnym.
 6. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy na mocy porozumienia zawartego z dyrektorem Poradni realizują zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne.
 7. Poradnia może posiadać filie. Filie tworzy i likwiduje oraz określa zakres i teren ich działania organ prowadzący. W filii tworzy się stanowisko kierownika filii.
 8. W zależności od potrzeb Poradnia może tworzyć punkty konsultacyjne w zakresie pomocy logopedycznej i psychologiczno-pedagogicznej, w celu umożliwienia dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom lepszej dostępności do korzystania z usług Poradni.
 9. W zależności od potrzeb w Poradni mogą być powoływane zespoły specjalistyczne do wykonywania określonych zadań.
 10. Poradnia może przyjmować na praktyki studentów szkół wyższych na zasadach określonych w odrębnych przepisach i Statucie Poradni.
 11. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi określają indywidualne zakresy obowiązków.
 12. Pracownicy merytoryczni Poradni prowadzą odpowiednio zgodnie z ustalonymi zasadami konsultacje dla uczniów i/lub ich rodziców w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni poniżej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzą konsultacje w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni.
 13. W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty dyrektor Poradni odpowiada za organizację i realizację zadań Poradni z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.
 14. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość realizowane są z wykorzystaniem materiałów i zintegrowanych platform edukacyjnych, materiałów filmowych i multimedialnych, podręczników, kart pracy, zeszytów ćwiczeń i tym podobnych.
 15. Komunikacja specjalista - uczeń i/lub specjalista - rodzic odbywa się drogą telefoniczną poprzez rozmowy telefoniczne lub sms, drogą mailową, przy użyciu innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej, poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji (np. Zoom, Teams, Skype).
 16. Praca zdalna odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy pracowników pedagogicznych.
 17. Specjaliści realizują swoje obowiązki według planów pracy, z możliwościami ich modyfikacji wynikającymi z przyjętych metod i form pracy na odległość.
 18. Planując zajęcia pracownicy merytoryczni uwzględniają przepisy BHP oraz potrzeby i ograniczenia psychofizyczne uczniów, w tym skierowanych do kształcenia specjalnego.
 19. W sytuacjach tego wymagających, wizyty diagnostyczne odbywają się stacjonarnie z zachowaniem obowiązujących przepisów i wytycznych.

§ 6
ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI

 1. Zakres zadań psychologa:
  1. prowadzenie indywidualnych i grupowych badań oraz działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie możliwości oraz wskazywanie mocnych stron ucznia;
  2. kwalifikowanie do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno – wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji;
  3. prowadzenie różnego rodzaju form terapii psychologicznej w stosunku do dzieci i młodzieży;
  4. inspirowanie działalności terapeutycznej w szkołach i innych placówkach, konsultacje i inne formy pomocy merytorycznej w tym zakresie;
  5. prowadzenie doradztwa psychologicznego oraz mediacji dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
  6. interwencja w sytuacjach kryzysowych (wspieranie dziecka i rodziny w trudnych sytuacjach losowych);
  7. wspieranie rodziny i szkoły, popularyzowanie wiedzy psychologicznej, rozwijanie umiejętności wychowawczych;
  8. podejmowanie działań mających na celu minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;
  9. inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
  10. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
  11. konsultacje dla rodziców badanych dzieci, udzielanie szczegółowego instruktażu w sprawie postępowania z dzieckiem;
  12. doskonalenie warsztatu pracy.
 2. Zakres zadań pedagoga:
  1. prowadzenie indywidualnych i grupowych badań pedagogicznych dzieci i młodzieży oraz wskazywanie pożądanych form pomocy;
  2. prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii pedagogicznej z dziećmi mającymi zaburzenia funkcji percepcyjno – motorycznych;
  3. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  4. porady i instruktaż dla rodziców oraz dzieci w sprawie metod i form pracy;
  5. udzielanie konsultacji i wskazówek młodzieży do pracy samodzielnej;
  6. współpraca z nauczycielami i pedagogami szkół, do których uczęszczają dzieci objęte  terapią pedagogiczną, popularyzowanie wiedzy związanej z przyczynami niepowodzeń w nauce;
  7. inspirowanie działalności terapeutycznej w szkołach i innych placówkach, konsultacje i inne formy pomocy merytorycznej w tym zakresie;
  8. wypracowanie i realizacja nowych metod pracy z zakresu terapii pedagogicznej.
 3. Zakres zadań logopedy:
  1. diagnoza logopedyczna;
  2. prowadzenie terapii logopedycznej według ułożonego programu;
  3. instruktaż dla rodziców;
  4. konsultacje z nauczycielami diagnozowanych dzieci, ustalenie szczegółowych zaleceń do pracy z nimi na terenie placówki;
  5. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń w komunikacji językowej:
  6. badania przesiewowe dzieci w wieku przedszkolnym;
  7. prelekcje, porady i warsztaty dla rodziców;
  8. współpraca z pedagogami i psychologami w sprawie diagnozowanych dzieci, udział w zespołach orzekających;
  9. doskonalenie warsztatu pracy;
  10. wypracowanie nowych metod pracy.
 4. Zakres obowiązków socjoterapeuty:
  1. badanie i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  2. pomoc w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności interpersonalnych: komunikacji społecznej, podejmowaniu decyzji, radzeniu sobie ze stresem;
  3. pomoc w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
  4. prowadzenie socjoterapii zachowań dysfunkcyjnych;
  5. współpraca z psychologiem dotycząca minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
  6. wspieranie rodziny i szkoły, popularyzowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, rozwijanie umiejętności wychowawczych;
  7. konsultacje dla rodziców badanych dzieci, udzielanie szczegółowego instruktażu w sprawie postępowania z dzieckiem.
 5. Zakres zadań doradcy zawodowego :
  1. prowadzenie indywidualnych i grupowych badań związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  2. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
  3. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
  4. wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;
  5. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
  6. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla różnych poziomów kształcenia;
  7. wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:
  8. rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia;
  9. wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych;
  10. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym;
  11. alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie;
  12. wspieranie nauczycieli szkół w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
6. Zakres zadań psychologa-terapeuty:
 1. prowadzenie indywidualnych i grupowych badań oraz wskazywanie pożądanych form pomocy terapeutycznej;
 2. prowadzenie konsultacji diagnostycznych;
 3. prowadzenie terapii (indywidualnej, grupowej, rodzinnej);
 4. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
7. Zakres zadań pracownika realizującego zadania dotyczące usprawniania ruchowego dziecka:
 1. opieka rehabilitacyjna/usprawniająca dzieci z terenu działania Poradni;
 2. zapoznanie się z dokumentacją badań dzieci i opracowanie indywidualnych programów/ przedstawienie ich rodzicom do zaakceptowania/ usprawniających funkcje ruchowe dzieci zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach o wczesnym wspomaganiu rozwoju, jak i wydanych zaświadczeniach lekarskich;
 3. prowadzenie indywidualnych ćwiczeń usprawniających z dziećmi;
 4. Indywidualne konsultowanie się z innymi specjalistami Poradni i poza nią w celu doboru odpowiednich metod i form pracy i uzyskiwania informacji dotyczących funkcjonowania dziecka w różnych sferach jego rozwoju;
 5. udzielanie instruktażu dla rodziców do pracy w domu;
 6. udział w posiedzeniach Zespołów Konsultacyjnych w ramach pracy ZWWR;
 7. ewaluowanie indywidualnych programów terapeutycznych zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami dzieci.
8. Zakres zadań lekarza:
 1. analizowanie przedkładanej w poradni dokumentacji lekarskiej;
 2. uczestniczenie w posiedzeniach zespołów orzekających i zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, działających w Poradni;\
 3. udzielanie konsultacji lekarskich w sprawach wymagających analizy dokumentacji medycznej.
9. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Poradni, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.  Dyrektor Poradni ustala szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi zgodnie z ich stanowiskiem pracy.
10. Do podstawowych zadań każdego pracownika pedagogicznego należy także:  
 1. przygotowywanie opinii, informacji i zaświadczeń w sprawach związanych z udzielaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 2. prowadzenie wewnętrznej dokumentacji Poradni związanej z udzielaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 3. uczestniczenie w posiedzeniach zespołów i komisji Poradni w zakresie związanym z udzielaną pomocą dzieciom i młodzieży;
 4. konsultowanie się z innymi pracownikami merytorycznymi Poradni w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży i ich rodziców (prawnych opiekunów);
 5. systematyczne doskonalenie umiejętności zawodowych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:
  1. pracę własną;
  2. udział w pracach zespołów specjalistycznych i szkoleniach WDN;
  3. korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności psychologiczno-pedagogicznej;
  4. podnoszenie własnych kwalifikacji;
 6. współpraca z innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz ośrodkami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w zakresie związanym z indywidualną opieką nad dzieckiem;
 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora na rzecz Poradni.
13. Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do znajomości i przestrzegania obowiązujących wewnętrznych aktów prawnych oraz przepisów prawa oświatowego.
14. Pracownicy pedagogiczni realizują zadania Poradni również poza jej siedzibą –
w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w szkole, przedszkolu, placówkach współpracujących z Poradnią oraz w środowisku rodzinnym.
15. Pracownicy pedagogiczni Poradni są odpowiedzialni za jakość swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich bezpośredniej opiece dzieci i młodzieży, co szczegółowo określają Regulaminy Pracy i BHP Poradni.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PORADNI

 1. Wszystkich pracowników Poradni obowiązują przepisy w sprawie ochrony danych osobowych.
 2. Dyrektor jako Administrator danych osobowych:
  1. w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Jednocześnie zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji;
  2. realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania danych osobowych, osób których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe uczniów, wychowanków,  rodziców oraz pracowników i współpracowników placówki;
  3. sprawuje nadzór poprzez wyznaczenie osoby realizującej przepisy prawa ochrony danych osobowych w zakresie  zadań wymienionych w  pkt 1) i 2).  Osoba ta podlega bezpośrednio administratorowi danych zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych osobowych.
 4. Do obowiązków nauczyciela należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie
  w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych placówki w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom i osobom  w granicach i przepisach prawa.
 5. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień, zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.

§ 8
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Wszelkie zmiany w Statucie są wprowadzane odpowiednimi uchwałami Rady Pedagogicznej zmieniającymi Statut. Na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor przygotowuje tekst jednolity Statutu, gdy jest więcej niż 5 zmian.
 3. W sprawach nieobjętych Statutem  zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy o Systemie Oświaty.
 4. Uchyla się dotychczasowy Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uchwalony przez Radę Pedagogiczną Poradni w dniu 13.12.2020 r.
 5. Aktualny Statut placówki został uchwalony jednogłośnie przez Radę Pedagogiczną Poradni  13.12.2022 r.  Statut  jest do wglądu w sekretariacie Poradni.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
29.03.2024 r. (piątek) - czynne od 8:00 do 16:00
30.03.2024 r. (sobota) - nieczynne
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności