ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Statut

home » O nas » Statut

STATUT
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ nr 16

z siedzibą w Warszawie, ul. Siennicka 40

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawę prawną opracowania niniejszego Statutu stanowią:

§ 1

 1. Nazwa Poradni: Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 16.
 2. Siedziba Poradni mieści się w Warszawie przy ul. Siennickiej 40.
 3. Organem prowadzącym jest Miasto st. Warszawa.
 4. Poradnia obejmuje swoim działaniem placówki wyznaczone przez organ prowadzący znajdujące się w obrębie dzielnicy Praga Południe.
 5. Poradnia udziela pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom z placówek mieszczących się na terenie jej działania oraz dzieciom i ich rodzicom jeśli dzieci nie uczęszczają do placówek ale mieszkają w rejonie działania Poradni. Poradnia może w miarę możliwości udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej osobom spoza swojego rejonu działania (mieszkającym na terenie Miasta st. Warszawy), z wyłączeniem spraw dotyczących postępowania orzeczniczo–kwalifikacyjnego, na mocy porozumienia pomiędzy organami prowadzącymi poradnie.
 6. Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież: od okresu niemowlęcego do ukończenia nauki w szkole.
 7. Poradnia jest placówką działającą cały rok. Organ prowadzący może w porozumieniu z Dyrektorem Poradni ustalić termin przerwy w pracy Poradni w okresie ferii letnich. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Dopuszcza się możliwość zmian godzin pracy Poradni w okresach ferii letnich i zimowych oraz w okresach świątecznych.
 8. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 2
CELE I ZADANIA PORADNI ORAZ SPOSOBY ICH WYKONYWANIA

 1. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno–pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 2. Do zadań Poradni należy wspomaganie wszechstronnego rozwoju, efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, w szczególności:
  1. diagnozowanie dzieci i młodzieży, w tym:
   1. predyspozycji i uzdolnień,
   2. przyczyn niepowodzeń szkolnych,
   3. specyficznych trudności w uczeniu się;
  2. wyjaśnianie mechanizmów funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazanie rozwiązania tego problemu.
  3. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
   1. szczególnie uzdolnionych,
   2. niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
   3. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
   4. z zaburzeniami w komunikacji językowej,
   5. z chorobami przewlekłymi,
  4. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także ich rodzin;
  5. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  6. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
  8. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
  9. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów kl. I – III szkoły podstawowej;
  10. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia oraz analizy funkcjonowania ucznia/dziecka, opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
  11. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno–terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych a także w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
  12. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego na pisemny wniosek dyrektora, rodzica lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
  13. wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz realizacji zadań mających na celu poprawy jakości pracy przedszkoli, szkół i placówek;
  14. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
  15. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
  16. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
  17. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
  18. udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

§ 2.1
Sposoby wykonywania zadań Poradni

 1. W celu realizacji zadań Poradni organizuje pomoc w formie: zajęć diagnostycznych, terapeutycznych, psychoedukacyjnych, porad i konsultacji, grup wsparcia, mediacji, interwencji kryzysowej, warsztatów, wykłady i prelekcji oraz innej działalności informacyjno-szkoleniowej. Udział w zajęciach postdiagnostycznych jest bezpłatny i dobrowolny, wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach skutkuje skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych na zajęcia.
 2. W celu udzielenia efektywnej pomocy rodzicom, dzieciom, młodzieży oraz nauczycielom Poradnia współpracuje z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
 3. W Poradni działają zespoły orzekające: Zespół Orzekający o Potrzebie Kształcenia Specjalnego a także o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Zespół Orzekający o Potrzebie Indywidualnego Nauczania (na zasadach określonych w odrębnych przepisach).
 4. Zespoły Orzekające wydają orzeczenia:
  1. o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie;
  2. o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  3. potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży;
  4. potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;
  5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 5. W Poradni działa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym.
 6. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach, w tym w przepisach oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
 7. Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki.
 8. Poradnia wydaje również, na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.
 9. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii, wówczas opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.
 10. Poradnia realizuje zadania statutowe współdziałając z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom. Zadania Poradni w zależności od potrzeb mogą być realizowane przy pomocy specjalistów, w szczególności służby zdrowia.


§ 3
ORGANY PORADNI

 1. Organami Poradni są:
  1. Dyrektor Poradni;
  2. Rada Pedagogiczna.
 2. Każdy z organów Poradni działa w ramach swoich kompetencji określonych w Statucie.

§ 3.1
Dyrektor Poradni

 1. Poradnią kieruje nauczyciel, któremu stanowisko dyrektora powierzył organ prowadzący placówkę.
 2. Kandydata na stanowisko dyrektora Poradni wyłania się w drodze konkursu, którego warunki określa art.36 a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 z późn. zm.).
 3. Dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz w zależności od potrzeb inne stanowiska kierownicze.
 4. Dyrektor Poradni w szczególności:
  1. kieruje działalnością Poradni oraz określa zakres zadań realizowanych przez pracowników;
  2. reprezentuje Poradnię na zewnątrz;
  3. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Poradni i realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
  5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, czuwa nad stanem sanitarnym i higienicznym placówki oraz przestrzega przepisów BHP;
  7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
  8. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  9. zatrudnia i zwalnia pracowników Poradni;
  10. przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom;
  11. występuje z wnioskiem (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej)o odznaczenia, nagrody i wyróżnienia dla pracowników;
  12. dokonuje oceny pracy pracowników;
  13. udziela urlopów i deleguje pracowników do innych zajęć;
  14. czuwa nad procedurą awansu zawodowego nauczycieli Poradni;
  15. opracowuje do 30 kwietnia każdego roku Arkusz Organizacyjny Poradni;
  16. w realizacji swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną;
   1. Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego określają odrębne przepisy.
   2. Szczegółowy zakres kompetencji dyrektora znajduje się w teczce akt osobowych.
 5. Dyrektor ma prawo:
  1. wydawać polecenia służbowe wszystkim pracownikom Poradni;
  2. zawieszać uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z prawem;
  3. podpisywać dokumenty i korespondencję;
  4. kontrolować pracę i dokumentację wszystkich pracowników;
  5. podpisywać umowy z wolontariuszami.

§ 3.2 Rada Pedagogiczna

 1. W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji zadań statutowych w Poradni, szkołach, przedszkolach, a także w środowisku rodzinnym dziecka.
 2. W skład rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Poradni.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
  1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane zgodnie z potrzebami z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a także z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
  2. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 5. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności Poradni.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy Poradni;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji (skreślić) eksperymentów pedagogicznych w Poradni;
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni;
  4. ustalanie sposobu wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
 7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć oraz harmonogram godzin pracy;
  2. projekt planu finansowego Poradni;
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje dyrektora Poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych.
 8. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia.
 10. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Poradni lub do Dyrektora Poradni o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w Poradni.
 11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane przez nauczycieli Poradni.
 13. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Poradni.
 14. W przypadku zaistniałych sytuacji konfliktowych wewnątrz Poradni, Dyrektor lub Rada Pedagogiczna powołuje trzyosobowy zespół rozjemczy do rozpatrzenia zarzutów stron sporu, oceny sytuacji i rozwiązania powstałego konfliktu.

§ 4
ORGANIZACJA PORADNI
PORADNIA PROWADZI DOKUMENTACJĘ
:

 1. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni zawierający numer nadany przez poradnią przy zgłoszeniu, imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia, nr PESEL, a w przypadku braku PESEL serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania.
 2. Rejestr wydawanych opinii i orzeczeń zawiera numer określony w wykazie alfabetycznym , numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania.
 3. Dokumentację badanych (karty indywidualne).
 4. Dzienniki grupowych zajęć specjalistycznych oraz dokumentacje dzieci, młodzieży i ich rodzin objętych terapią.
 5. Dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych.
 6. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży oraz rejestr wydawanych opinii i orzeczeń może być prowadzony w formie elektronicznej.
 7. Inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 5
SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA PORADNI

 1. Szczegółową organizację Poradni określa arkusz organizacyjny Poradni opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu pracy oraz planu finansowego poradni.
 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do 25 maja danego roku, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych oraz w zależności od potrzeb: innych specjalistów, w szczególności lekarzy.
 4. Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.
 5. Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują zadania również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz w środowisku rodzinnym.
 6. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy na mocy porozumienia zawartego z dyrektorem Poradni realizują zadania w zakresie pomocy psychologiczno–pedagogicznej. Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne.
 7. Poradnia może posiadać filie. Filie tworzy i likwiduje oraz określa zakres i teren ich działania organ prowadzący. W filii tworzy się stanowisko kierownika filii.
 8. W zależności od potrzeb Poradnia może tworzyć punkty konsultacyjne w zakresie pomocy logopedycznej i psychologiczno–pedagogicznej, w celu umożliwienia dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom lepszej dostępności do korzystania z usług Poradni.
 9. W zależności od potrzeb w Poradni mogą być powoływane zespoły specjalistyczne do wykonywania określonych zadań.
 10. Poradnia może przyjmować na praktyki studentów szkół wyższych na zasadach określonych w odrębnych przepisach i Statucie Poradni.
 11. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi określają indywidualne zakresy obowiązków.

§ 6
ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI:

 1. Do zadań pracowników pedagogicznych Poradni należy:
  1. Obserwacja dzieci w środowisku przedszkolnym i szkolnym w celu rozpoznania indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  2. Przeprowadzenie badań i działań diagnostycznych. W uzasadnionych przypadkach diagnoza może być prowadzona w domu rodzinnym dziecka, placówce oświatowej.
  3. Informowanie o wynikach badań, sporządzanie pisemnych informacji o wynikach badań, opinii i przekazywanie ich rodzicom/opiekunom prawnym albo pełnoletniemu klientowi, a na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego klienta przekazywanie placówkom.
  4. Prowadzenie terapii pedagogicznej indywidualnej, grupowej dzieci i młodzieży a także innych form terapii uwzględniających potrzeby środowiska i możliwości placówki.
  5. Podejmowanie działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które mają na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Szczegółowe zasady działania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka zawarte są w regulaminie działania zespołu.
  6. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych (warsztatowych) dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli zgodnie z potrzebami środowiska i możliwościami placówki.
  7. Szerzenie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w środowisku dzieci i młodzieży w formie konferencji, spotkań informacyjnych, prelekcji oraz indywidualnych konsultacji, itp.
  8. Wspieranie merytoryczne nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, odpowiednio do zgłaszanych potrzeb i możliwości Poradni.
  9. Prowadzenie doradztwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego i zawodowego dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i nauczycieli oraz mediacji w środowisku szkolnym, dzieci i młodzieży, interwencji w środowisku ucznia.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Poradnia przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Wszelkie zmiany w Statucie są wprowadzane odpowiednimi uchwałami Rady Pedagogicznej zmieniającymi Statut. Na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor przygotowuje tekst jednolity Statutu, gdy jest więcej niż 5 zmian.
 4. W sprawach nieobjętych Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy o Systemie Oświaty.
 5. Uchyla się dotychczasowy Statut Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej uchwalony przez Radę Pedagogiczną Poradni w dniu 14.10.2013 r.
 6. Aktualny Statut placówki został uchwalony jednogłośnie przez Radę Pedagogiczną Poradni 5.12.2017 r.


Statut jest do wglądu w sekretariacie Poradni.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT! 
 
W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego zmianie ulega organizacja pracy Poradni. 

W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwa Klientom i pracownikom Poradni (niedostępność środków dezynfekujących), dlatego wdrażamy inne formy pomocy i organizujemy pracę w sposób zdalny.

Wszystkie spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe zostają odwołane.  Z uwagi na dynamikę sytuacji w chwili obecnej nie wyznaczamy terminów kolejnych spotkań.

Nie przyjmujemy Klientów na terenie Poradni. W pilnych sprawach istnieje możliwość odebrania/złożenia dokumentów w punkcie
w przedsionku Poradni u dyżurującego pracownika.

Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania Poradni oraz możliwości i form kontaktu zostaną przekazane wkrótce - prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Przepraszamy Państwa za utrudnienia - dla bezpieczeństwa nas wszystkich pozostańmy w kontakcie telefonicznym i mailowym. 


Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności