ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32
Dokumenty potrzebne do ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego nauczania, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, opinii o  potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka:
 
1. Wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia lub opinii

wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia lub opinii (plik w formacie DOC, 52 kB)

2. Aktualne zaświadczenie lekarskie


a) do kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zaświadczenie lekarskie nie starsze niż 4 miesiące lub  wydane w bieżącym roku szkolnym.  

zaświadczenie lekarskie potrzebne do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (plik w formacie DOC, 32 kB)

b) do indywidualnego nauczania, indywidualnego przygotowania przedszkolnego zaświadczenie nie starsze niż 1 miesiąc, wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego, dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy w przypadku ucznia szkoły realizującej kształcenie zawodowe.

zaświadczenie lekarskie potrzebne do uzyskania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (plik w formacie DOC, 35 kB)

c) do opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące

zaświadczenie lekarskie potrzebne do uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (plik w formacie DOC, 35 kB)

 
3. Oryginał aktualnej opinii przedszkola lub szkoły o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia 
 
O opinię może wystąpić do dyrektora placówki wnioskodawca lub przewodniczący Zespołu Orzekającego. Na dokumentach powinna być data, pieczątka przedszkola lub szkoły, podpis osoby sporządzającej opinię.

opinia szkoły lub przedszkola niezbędna do wydania orzeczenia (plik w formacie DOC, 38 kB)

 
4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dotychczasowych badań, opinii psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, kopię ostatniego świadectwa szkolnego (jeśli dziecko uczęszcza do szkoły)  i innych dokumentów istotnych dla rozpatrzenia wniosku, wydanych przez inne placówki/instytucje.

5. Istotna dla sprawy dokumentacja medyczna (wyniki badań lekarskich, zaświadczenia, ew. książeczka zdrowia (dotyczy małych dzieci).

6. Potwierdzone kserokopie orzeczeń/opinii wydanych wcześniej przez inną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 
7. Jeśli dziecko/uczeń było do tej pory pod opieką innej Poradni należy w Poradni, która do tej pory opiekowała się dzieckiem/uczniem złożyć wniosek o przesłanie dokumentacji do PPP nr 16.
 
 
Wyżej wymienione dokumenty  są niezbędne - stanowią uzasadnienie wniosku.  
Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
29.03.2024 r. (piątek) - czynne od 8:00 do 16:00
30.03.2024 r. (sobota) - nieczynne
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności