ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32
Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nauczania indywidualnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  16
 

Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci/uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę w rejonie działania Poradni.
 
   W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia i opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 
Zespoły wydają orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, zwanych dalej „wnioskodawcą”.


1.Wnioskodawca:
  • Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa do zespołu. Wniosek składa się w postaci papierowej  (albo elektronicznej – od 1 stycznia 2019) 

  •  Jeżeli wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, przewodniczący zespołu niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

  •  Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii, albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną, przewodniczący zespołu niezwłocznie zwraca wniosek wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

  • W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia i opinii WWRD, albo dwóch rodzajów orzeczeń i opinii WWRD – wnioskodawca składa jeden wniosek.

 

2. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii jest do pobrania w Poradni lub na stronie internetowej.

 

3. Dokumentacja.

Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i  badań psychologicznych, pedagogicznych i  lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku informując o tym wnioskodawcę.
 
Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.
 
Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego.
 

W zaświadczeniu lekarz określa (druki do pobrania w Poradni lub ze strony internetowej):

1)     przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
2)     rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.
 
W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją, stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 
 Jeżeli wniosek nie zawiera w/w danych,  lub oświadczeń, lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii w/w dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia tej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 
Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 3–5, albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia lub opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań niezbędnych do wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4–6.
 

WAŻNE !

Wnioskodawca wraz z dzieckiem lub pełnoletni uczeń, z wyżej wymienioną dokumentacją zgłasza się na wizytę do Poradni w terminie wcześniej ustalonym osobiście lub telefonicznie. 
 

4. Posiedzenie zespołu orzekającego.

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia zespołu.
 W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia, przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z  dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom/opiekunom prawnym dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.
 
 Informacja o danych, które powinny być zamieszczone w opinii dotyczącej sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia  jest na stronie internetowej Poradni.
 
 

O terminie posiedzenia zespołu przewodniczący zespołu zawiadamia:

1)     wnioskodawcę;
2)     dyrektora szkoły/przedszkola/placówki – w przypadku udziału osób, o których udział wnioskuje przewodniczący zespołu
3)     osoby, o których udział wnioskuje rodzic/pełnoletni uczeń .
 

Zespół wydaje orzeczenie lub opinię większością głosów.

W przypadku gdy wnioskodawca nie uczestniczył w posiedzeniu zespołu przewodniczący 
zespołu, na prośbę wnioskodawcy, informuje go o przebiegu posiedzenia zespołu i podjętym rozstrzygnięciu, w sposób ustalony z wnioskodawcą.
 

5. Orzeczenia/opinie.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno‑wychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii albo od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia, o których mowa w ust. 1, oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii albo od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
 Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
 
Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio:
1)     orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego,
2)     orzeczenie o  braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
3)     orzeczenie o  braku potrzeby indywidualnego nauczania,
4)     orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno‑wychowawczych
Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno­‑wychowawczych, w przypadku:
1)     zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia;
2)     potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu;
3)     potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.
 
Nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno‑wychowawczych jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.
Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania w przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia.
Nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.
 
 
W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno­‑wychowawczych, o nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo o nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zespół wydaje odpowiednio:
1)     orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
2)     orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
3)     orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
4)     orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno­‑wychowawczych
Opinia o potrzebie WWRD.
W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinię o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nową opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w przypadku konieczności zmiany zaleceń wskazanych
 w poprzedniej opinii.
Nowa opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jednocześnie uchyla poprzednią opinię.
 
Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy w poradni, za potwierdzeniem odbioru lub na adres wskazany we wniosku,  w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii.
 
Orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.
 

6. Odwołanie od decyzji zespołu.

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
Od nowego orzeczenia przysługuje wnioskodawcy odwołanie.
Przewodniczący Zespołu jest obowiązany przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy Kuratorowi Oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.
 
Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra   Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych (Dz. U. z dnia 14 września 2017 r.)v

Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
29.03.2024 r. (piątek) - czynne od 8:00 do 16:00
30.03.2024 r. (sobota) - nieczynne
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności