ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa, (22) 610-21-32

ORZECZENIA


Orzeczenia wydawane są przez działające w Poradni Zespoły Orzekające, na zasadach jakie określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz.U. 2023 r., poz.2061).
 
Zespoły Orzekające wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków w rejonie działania Poradni. W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w Poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

 

JAKIE ORZECZENIA WYDAJĄ PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ?

 
 • Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego (na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny) - dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola;
 • Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny) - uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • O potrzebie kształcenia specjalnego (na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego lub etapu edukacyjnego) dla dzieci/uczniów:
  • niepełnosprawnym (niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym - wydaje Poradnia TOP,
   z niepełnosprawnością ruchową - w tym z afazją -
   Poradnia nr 16, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym - Poradnia nr 16, z autyzmem - tym z zespołem Aspergera - Poradnia nr 4, z niepełnosprawnościami sprzężonymi);
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym - Poradnia nr 16;
  • niedostosowanym społecznie - Poradnia nr 16;
 • O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

 
Zespoły Orzekające wydają również opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom niepełnosprawnym
* (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole).

* UWAGA!
W dzielnicy Praga Południe opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenia ze względu na autyzm (w tym Zespół Aspergera) wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (ul. Mińska 1/5, tel. 22 810 20 29).
Opinie o potrzebie WWRD oraz orzeczenia dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących wydaje Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP (ul.Raszyńska 8/10 tel. 22 822 77 17).
 
 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ ORZECZENIE LUB OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?

 
 1. Zapisanie się na wizytę w Poradni do specjalisty opiekującego się placówką, do której uczęszcza dziecko celem określenia aktualnych potrzeb dziecka, analizy dokumentacji uzasadniącej wniosek (medycznej/psychologicznej/logopedycznej, opinii z placówki itp.) oraz zaplanowania niezbędnych badań.
 2. Jeśli dziecko było badane w innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy zwrócić się do tej placówki z wnioskiem o przeniesienie dokumentacji do Poradni nr 16.   Wniosek o przeniesienie dokumentów dziecka (plik w formacie DOC, 31 KB)
 3. Konsultacja i badanie (konieczne może być odbycie kilku spotkań diagnostycznych z różnymi specjalistami). Rodzic kompletuje niezbędne do wydania orzeczenia dokumenty – zaświadczenie lekarskie, opinia ze szkoły, inne dokumenty istotne dla sprawy.
 4. Po zakończeniu badań następuje omówienie wyników, złożenie wniosku do Zespołu Orzekającego oraz poinformowanie rodzica, kiedy odbędzie się posiedzenie Zespołu i rozpatrzenie wniosku. (plik w formacie DOC, 52 KB)
 5. Posiedzenie Zespołu Orzekającego i wydanie orzeczenia.

 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2024 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
29.03.2024 r. (piątek) - czynne od 8:00 do 16:00
30.03.2024 r. (sobota) - nieczynne
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności