ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Orzeczenia i opinie

ORZECZENIA


Orzeczenia wydawane są przez działające w Poradni Zespoły Orzekające, na zasadach jakie określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz.U. 2017r., poz.1743).
 
Zespoły Orzekające wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków w rejonie działania Poradni. W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w Poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

 

JAKIE ORZECZENIA WYDAJE PORADNIA?

 

 
Zespoły Orzekające wydają również opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  dzieciom niepełnosprawnym (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole).


UWAGA! W dzielicy Praga Południe rzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm (w tym Zespół Aspergera) wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (ul. Mińska 1/5, tel. 22 810 20 29).
Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenia dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących wydaje Specjalistyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna TOP (ul. Raszyńska 8/10 tel. 22 822 77 17).
 
 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ ORZECZENIE LUB OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?

 
 1. Zapisanie się na wizytę w Poradni do specjalisty opiekującego się placówką, do której uczęszcza dziecko.
 2. Jeśli dziecko było badane wcześniej w innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy odpowiednio wcześniej  zwrócić się do tej placówki z prośbą o przeniesienie dokumentacji do Poradni nr 16 ze wskazaniem daty zaplanowanej wizyty.
 3. Konsultacja i badanie w Poradni. W zależności od rodzaju wydawanego orzeczenia/opinii konieczne może być odbycie kilku spotkań diagnostycznych z różnymi specjalistami. Jednocześnie rodzic kompletuje niezbędne do wydania orzeczenia dokumenty – zaświadczenie lekarskie, opinia ze szkoły, innych dokumentów istotnych dla sprawy.
 4. Po zakończeniu badań następuje omówienie wyników,  złożenie wniosku do Zespołu Orzekającego oraz poinformowanie rodzica, kiedy odbędzie się posiedzenie Zespołu i rozpatrzenie wniosku.
 5. Posiedzenie Zespołu Orzekającego i wydanie orzeczenia.

 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

OPINIE PSYCHOLOGICZNE

 

Opinia jest jednym z podstawowych dokumentów, które są wydawane przez Poradnie w odpowiedzi  na pisemny wniosek rodziców/opiekunów albo pełnoletniego ucznia.

Opinia jest pisemnym dokumentem opracowywanym po przeprowadzonej uprzednio diagnozie, który odnosi się do zgłaszanego problemu dziecka/ucznia.  Zawiera określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby badanej oraz opis mechanizmów wyjaśniających jej funkcjonowanie.

W opinii przedstawione jest stanowisko specjalistów w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie, a także wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem, wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu.
 

W JAKICH SPRAWACH PORADNIA WYDAJE OPINIE?


Opinie wydawane są w następujących sprawach:


JAK UZYSKAĆ OPINIĘ? 

 
 1. Zapisanie się na wizytę w Poradni do odpowiedniego specjalisty.  Zapisy są dokonywane  telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni.
 2. Jeśli dziecko było wcześniej w innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy odpowiednio wcześniej  zwrócić się do tej placówki z prośbą o przeniesienie dokumentacji do Poradni nr 16 ze wskazaniem daty zaplanowanej wizyty.
 3. Zgłoszenie się w wyznaczonym terminie na badanie. Należy zabrać ze sobą:
 1. Po zakończonej diagnozie (najczęściej jest to kilka spotkań) rodzic  lub pełnoletni uczeń zostaje zaproszony na omówienie wykonanych badań. Specjalista udziela porad i wskazówek postdiagnostycznych. Jeśli widzi potrzebę konsultacji z innymi specjalistami, odpowiednio kieruje rodzica/ucznia na niezbędne wizyty.
 2. Specjalista po zakończeniu procesu diagnozy na pisemny wniosek rodzica dziecka lub pełnoletniego ucznia wydaje opinię.
 3. Poradnia wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże dostosować ofertę Poradni do potrzeb Państwa i dzieci:

https://forms.office.com/r/h48D5qZqMk

Dziękujemy!
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności