ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

praktyki studenckie

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16

Praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie (zwanej dalej Poradni膮) organizowane s膮 na podstawie rozporz膮dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standard贸w kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2012.131 z dnia 2012.02.06), zwanego dalej Rozporz膮dzeniem, wydanego na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy偶szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).

 

I. POSTANOWIENIA WST臉PNE

 1. Nadz贸r nad wykonaniem przydzielonych studentowi zada艅 na terenie Poradni nale偶y do opiekuna praktyk, kt贸rym jest dyrektor Poradni lub wyznaczony przez niego pracownik.
 2. Cele praktyk s膮 zale偶ne od profilu uczelni studenta odbywaj膮cego praktyki i charakteru praktyk. Do najistotniejszych nale偶膮:
  1. doskonalenie umiej臋tno艣ci zawodowych, zapoznawanie z r贸偶nymi metodami i formami pracy pedagoga, psychologa lub specjalist贸w prowadz膮cych zaj臋cia terapeutyczne,
  2. doskonalenie umiej臋tno艣ci w zakresu prowadzenia obserwacji dzia艂a艅 diagnostycznych i terapeutycznych,
  3. rozwijanie kompetencji interpersonalnych w pracy z dzie膰mi lub m艂odzie偶膮,
  4. pog艂臋bianie wiedzy merytorycznej,
  5. poznanie specyfiki pracy Poradni na podstawie analizy statutu plac贸wki,
  6. poznanie roli poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie o艣wiaty.

II. CZAS TRWANIA PRAKTYKI

Czas trwania praktyki studenckiej zale偶ny jest od liczby godzin ustalonej przez dan膮 uczelni臋 oraz dost臋pno艣膰 specjalist贸w Poradni.
 

III. PRZYST膭PIENIE DO PRAKTYKI

 1. Student powinien uzyska膰 wst臋pn膮 zgod臋 na odbycie praktyk od dyrektora Poradni lub upowa偶nionego pracownika merytorycznego.
 2. Przyj臋cie na praktyk臋 nast臋puje po:
  1. osobistym z艂o偶eniu imiennego skierowania lub porozumienia z uczelkni, w kt贸ym okre艣lona jest liczba godzin, czas trwania i program praktyki oraz
  2. okazaniu indeksu.
 3. Przed przyst膮pieniem do praktyk student ma obowi膮zek przedstawienia dokumentu potwierdzaj膮cego ubezpieczenie od nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w (aktualny w planowanym czasie praktyki) oraz ksi膮偶eczk臋 zdrowia (w przypadku kontaktu z dzie膰mi w wieku przedszkolnym).

IV ORGANIZACJA PRZEBIEGU PRAKTYKI

 1. Przed rozpocz臋ciem praktyki student:
  1. zobowi膮zany jest do kontaktu z opiekunem praktyk,
  2. wsp贸lnie z opiekunem praktyk ustala harmonogram praktyk z uwzgl臋dnieniem specyfiki Poradni, mo偶liwo艣ci specjalist贸w i wymog贸w uczelni.
 2. W okresie odbywania praktyki student zobowi膮zany jest stosowa膰 si臋 do proz膮dku i trybu pracy obowi膮zuj膮cego w Poradni.

V OPIEKUN PRAKTYK

 1. Opiekun powinien umo偶liwi膰 studentowi zapoznanie si臋:
  1. ze statutem Poradni,
  2. z og贸ln膮 organizacj膮 pracy plac贸wki,
  3. z zasadami prowadzenia dokumentacji,
  4. z procedurami dzia艂ania zespo艂u orzekaj膮cego oraz zasadami wydawania orzecze艅 i opinii,
  5. charakterem/specyfik膮 zaj臋膰, w kt贸rych student b臋dzie uczestniczy艂 na terenie plac贸wki.
 2. Opiekun sprawuje nadz贸r nad wykonywaniem czynno艣ci wynikaj膮cych z przyj臋tego harmonogramu.
 3. Po zako艅czeniu praktyk opiekun przedstawia opisow膮 ocen臋 przebiegu praktyk oraz dokonuje charakterystyki postawy studenta (na druku karty informacyjnej, dostarczonym przez studenta).

VI STUDENCI

 1. Student, jako osoba niezatrudniona w Poradni, nie mo偶e mie膰 bezpo艣redniego dost臋pu do ca艂o艣ci dokumentacji uczni贸w (informacje poufne). Mo偶liwe jest jedynie przedstawienie przez specjalist臋 tych informacji, kt贸re s膮 absolutnie niezb臋dne dla interpretacji wynik贸w bada艅 pedagogicznych, ustalenia 艣rodk贸w naprawczych lub przygotowania 膰wicze艅 terapeutycznych dla ucznia.
 2. Student mo偶e uczestniczy膰 w zaj臋ciach z dzie膰mi/m艂odzie偶膮 za zgod膮 rodzica/opiekuna prawnego lub, w przypadku pe艂noletnio艣ci, samego ucznia.
 3. Student ma prawo do zapoznania si臋 z przebiegiem procesu diagnozy pedagogicznej oraz z podstawowymi narz臋dziami diagnostycznymi.
 4. Student ma prawo do zapoznania si臋 z opini膮 postdiagnostyczn膮 ucznia (w zakresie rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych oraz poziomu umiej臋tno艣ci czytania i pisania w r贸偶nych aspektach), a tak偶e z zaleceniami dla szko艂y i rodzic贸w/opiekun贸w ucznia.
 5. Student mo偶e prowadzi膰 diagnoz臋 pedagogiczn膮 za zgod膮 specjalisty Poradni i jedynie w cz臋艣ci dotycz膮cej umiej臋tno艣ci czytania i pisania.
 6. Student ma prawo do obserwowania r贸偶nego typu zaj臋膰 (terapeutycznych, profilaktycznych i psychoedukacyjnych) prowadzonych przez specjalist贸w 鈥 z uwzgl臋dnieniem ust臋p贸w niniejszego rozdzia艂u.
 7. W kwestii realizacji poszczeg贸lnych godzin praktyk studenci maj膮 obowi膮zek samodzielnego (np. telefonicznego lub osobistego) umawiania si臋 ze wskazanymi specjalistami. Praktyki mog膮 by膰 realizowane w ramach godzin wskazanych studentowi przez konkretnego specjalist臋.
 8. Student na wszystkie spotkania z opiekunem praktyk lub terapeutami powinien umawia膰 si臋 telefonicznie (bez zak艂贸cania pracy podczas prowadzonej terapii i diagnozy).
 9. W trakcie praktyki student ma obowi膮zek systematycznego sporz膮dzania protoko艂贸w z przeprowadzonych obserwacji (w formie zgodnej z wymogami uczelni).
 10. W mo偶liwie najkr贸tszym czasie student przedk艂ada specjali艣cie, u kt贸rego obserwowa艂 lub prowadzi艂 zaj臋cia, sporz膮dzone przez siebie protoko艂y w celu merytorycznej weryfikacji ich tre艣ci.
 11. Student odbywaj膮cy praktyk臋 zobowi膮zany jest do sumiennego przygotowania si臋 do ka偶dego zadania, w tym samodzielnego poszerzania wiedzy merytorycznej, niezb臋dnej do jego w艂a艣ciwej realizacji.
 12. Student mo偶e prowadzi膰 cz臋艣膰 zaj臋膰 terapeutycznych samodzielnie jedynie pod szczeg贸lnym nadzorem specjalisty i po uprzednim ustaleniu z nim zakresu zada艅.
 13. Student ma prawo uzyska膰 pomoc merytoryczn膮 w realizacji samodzielnie realizowanych zaj臋膰. Zakres dzia艂ania studenta oraz informacje o uczniu, niezb臋dne do przygotowania 膰wicze艅, powinny by膰 podane praktykantowi z odpowiednim wyprzedzeniem.
 14. W przypadku koniecznosic odwo艂ania udzia艂u w zaj臋ciach student ma obowi膮zek powiadomienia o tym fakcie w mo偶liwie najszybszym czasie.
 15. Po zako艅czeniu praktyk student otrzymuje dokumenty potwierdzaj膮ce odbycie praktyk oraz ich ocen臋.
 16. Student jest zobowi膮zany ponadto do:
  1. przestrzegania ustalonego porz膮dku i dyscypliny pracy,
  2. przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpo偶arowej,
  3. przestrzegania zasad zachowania tajemnicy s艂u偶bowej w zakresie stosowanych w Poradni narz臋dzi diagnostycznych,
  4. przestrzegania przepis贸w dotycz膮cych ochrony danych osobowych (w tym og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych RODO), kt贸rych administratorem jest Poradnia.

VII SPECJALI艢CI PROWADZ膭CY ZAJ臉CIA Z UDZIA艁EM PRAKTYKANT脫W

 1. Specjalista udziela studentowi wskaz贸wek metodycznych, udost臋pnia mu pomoce i inne 艣rodki dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zaj臋膰 oraz przekazuje informacje o uczniu, nezb臋dne dla przygotowania odpowiednich 膰wicze艅 lub realizacji studium przypadku.
 2. Specjalista omawia przebieg zaj臋膰 ze studentem w dogodnym dla siebie czasie.
 3. W przypadku konieczno艣ci odwo艂ania um贸wionych zaj臋膰, specjalista informuje studenta o zaistnia艂ej sytuacji w mo偶liwie najkr贸tszym czasie.
 4. Specjalista dokonuje merytorycznej oceny protoko艂u z obserwacji sporz膮dzonej przez studenta.
 5. Specjalista ka偶dorazowo potwierdza na karcie praktyk Poradni odbycie przez studenta okre艣lonej liczby godzin praktyk.
 6. Po zako艅czeniu praktyki specjalista dokonuje oceny na karcie praktyk Poradni (w skali 1-5). Oceny poszczeg贸lnych specjalist贸w, ich uwagi i komentarze stanowi膮 istotny element oceny ko艅cowej studenta. Zachowanie praktykanta, wskazuj膮ce na brak zaanga偶owania podczas praktyki powinno znale藕膰 odzwierciedlenie w opinii.

VIII WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI

 1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest:
  1. zrealizowanie odpowiedniej liczby zaj臋膰 (ustalonej w kontrakcie),
  2. wywi膮zanie si臋 przez studenta z zaj臋膰 uj臋tyych w harmonogramie,
  3. z艂o偶enie przez studenta:
   • uzupe艂nionej karty praktyk w Poradni,
   • sporz膮dzonych protoko艂贸w z obserwacji (opatrzonych parafk膮 poszczeg贸lnych specjalist贸w),
   • arkuszy zalicze艅, wymaganych przez uczelni臋 studenta (do uzupe艂nienia przez opiekuna praktyk).
 2. Ka偶dorazowo w Poradni pozostaje:
  1. skierowanie/wniosek z uczelni, dotycz膮cy praktyk,
  2. umowa zlecenie (gdy stanowi za艂膮cznik do ww. skierowania),
  3. orygina艂 karty praktykanta Poradni,
  4. upowa偶nienie do przetwarzania danych osobowych.
 3. Poradnia mo偶e odwo艂a膰 z praktyki studenta, gdy naruszy on w spos贸b ra偶膮cy dyscyplin臋 pracy lub mimo upomnienia nie przestrzega niniejszego regulaminu.

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych student贸w odbywaj膮cych praktyki jest Poradnia.
 2. Dane osobowe student贸w s膮 gromadzone:
  1. w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 realizacji obowi膮zk贸w Poradni, wynikaj膮cych z przepis贸w prawa przywo艂anych we wst臋pie do niniejszego regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  2. w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 organizacji praktyk zgodnie z tre艣ci膮 niniejszego regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 3. Dane osobowe student贸w b臋d膮 przechowywane przez okres wynikaj膮cy ze wskazanych w ust. 2 powy偶ej przepis贸w prawa lub przez okres wynikaj膮cy z realizacji ewentualnych roszcze艅 pod adresem studenta. Przekazanie danych jest niezb臋dne dla realizacji obowi膮zk贸w Poradni zwi膮zanych z realizacj膮 praktyk. Odmowa przekazania danych oznacza brak mo偶liwo艣ci udzia艂u w praktykach.
 4. Dane osobowe student贸w mog膮 by膰 udost臋pniane podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym z Poradni膮 w zwi膮zku z realizacj膮 cel贸w wskazanych w ust. 2 powy偶ej.
 5. Osobie, kt贸rej dane dotycz膮, przys艂uguje prawo sk艂adania:
  1. wniosku o dost臋p do danych osobowych,
  2. wniosku o sprostowanie, usuni臋cie lub ograniczenie wykorzystania danych osobowych,
  3. sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych,
  4. skargi do organu nadzorczego (Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
- na zasadach okre艣lonych w RODO.
W zakresie realizacji praw i wniosk贸w studenta, dotycz膮cych danych osobowych osob膮 do kontaktu jest inspektor ochrony danych: akorycka@dbfopld.waw.pl


X POSTANOWIENIA KO艃COWEZa艂膮cznik 1 Przepisy Rozporz膮dzenia dotycz膮ce praktyk studenckich

Praktyka

W trakcie praktyki nast臋puje kszta艂towanie kompetencji opieku艅czo-wychowawczych oraz dydaktycznych przez:
 1. zapoznanie si臋 ze specyfik膮 szko艂y lub plac贸wki, w kt贸rej praktyka jest odbywana, w szczeg贸lno艣ci poznanie realizowanych przez ni膮 zada艅 opieku艅czo-wychowawczych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych i dydaktycznych, poznanie sposobu funkcjonowania szko艂y lub plac贸wki, organizacji pracy, pracownik贸w, uczestnik贸w proces贸w pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
 2. obserwowanie:
  • zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywno艣ci formalnych i nieformalnych grup uczni贸w z zaburzeniami w rozwoju i z niepe艂nosprawno艣ci膮,
  • aktywno艣ci poszczeg贸lnych uczni贸w, z uwzgl臋dnieniem specyfiki zaburze艅 i nieprawid艂owo艣ci rozwojowych,
  • interakcji doros艂y (nauczyciel, wychowawca) - dziecko oraz interakcji mi臋dzy dzie膰mi i m艂odzie偶膮 (w tym samym i w r贸偶nym wieku) w sytuacjach lekcyjnych i pozalekcyjnych, uwzgl臋dniaj膮c problemy dzieci o specyficznych zaburzeniach w rozwoju,
  • proces贸w komunikowania interpersonalnego i spo艂ecznego w grupach wychowawczych i zespo艂ach uczniowskich (klasach), ich specyfiki, prawid艂owo艣ci i zak艂贸ce艅 (uczniowie z trudno艣ciami komunikacyjnymi, w tym z zaburzeniami autystycznymi, pos艂uguj膮cy si臋 j臋zykiem migowym i alternatywnymi metodami komunikacji),
  • czynno艣ci podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji (zaj臋膰) oraz aktywno艣ci uczni贸w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • toku metodycznego lekcji (zaj臋膰), stosowanych przez nauczyciela metod, form pracy i wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, z uwzgl臋dnieniem rodzaju i stopnia niepe艂nosprawno艣ci oraz niedostosowania spo艂ecznego uczni贸w,
  • integrowania przez opiekuna praktyk dzia艂alno艣ci opieku艅czo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej,
  • dynamiki grupy (klasy), r贸l pe艂nionych przez uczestnik贸w grupy, zachowania i postaw uczni贸w,
  • funkcjonowania i aktywno艣ci w czasie lekcji (zaj臋膰) poszczeg贸lnych uczni贸w,
  • sposob贸w aktywizowania i dyscyplinowania uczni贸w oraz r贸偶nicowania poziomu aktywno艣ci poszczeg贸lnych uczni贸w, z uwzgl臋dnieniem rodzaju i stopnia niepe艂nosprawno艣ci oraz niedostosowania spo艂ecznego,
  • sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej, z uwzgl臋dnieniem mo偶liwo艣ci uczni贸w,
  • sposobu oceniania uczni贸w,
  • dzia艂a艅 podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpiecze艅stwa i zachowania dyscypliny uczni贸w,
  • organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposa偶enie, dekoracje i dostosowanie ich do potrzeb i mo偶liwo艣ci percepcji uczni贸w w zale偶no艣ci od rodzaju i stopnia niepe艂nosprawno艣ci);
 3. wsp贸艂dzia艂anie z opiekunem praktyk w:
  • sprawowaniu opieki i nadzoru nad grup膮 oraz w zapewnianiu bezpiecze艅stwa,
  • podejmowaniu dzia艂a艅 wychowawczych i terapeutyczno-rehabilitacyjnych wynikaj膮cych z zastanych sytuacji,
  • prowadzeniu zorganizowanych zaj臋膰 wychowawczych,
  • planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zaj臋膰),
  • organizowaniu pracy w grupach, stosownie do mo偶liwo艣ci i ogranicze艅 uczni贸w,
  • usprawnianiu zaburzonych funkcji uczni贸w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • przygotowywaniu pomocy dydaktycznych adekwatnych do mo偶liwo艣ci i ogranicze艅 uczni贸w,
  • doborze i wykorzystywaniu 艣rodk贸w multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej z uczniami o zr贸偶nicowanych mo偶liwo艣ciach i ograniczeniach,
  • kontrolowaniu i ocenianiu uczni贸w,
  • organizowaniu przestrzeni klasy,
  • podejmowaniu dzia艂a艅 w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 4. pe艂nienie roli opiekuna-wychowawcy oraz nauczyciela, w szczeg贸lno艣ci;
  • diagnozowanie dynamiki grupy oraz sytuacji uczni贸w w grupie,
  • poznawanie uczni贸w, ich sytuacji spo艂ecznej, potrzeb, zainteresowa艅 i zdolno艣ci, z uwzgl臋dnieniem rodzaju i stopnia niepe艂nosprawno艣ci oraz niedostosowania spo艂ecznego,
  • samodzielne prowadzenie dzia艂a艅 opieku艅czo-wychowawczych i terapeutycznych wobec grup i poszczeg贸lnych uczni贸w, z uwzgl臋dnieniem ich potrzeb, zgodnie z mo偶liwo艣ciami wynikaj膮cymi z niepe艂nosprawno艣ci oraz niedostosowania spo艂ecznego,
  • sprawowanie opieki nad grup膮 w toku spontanicznej aktywno艣ci uczni贸w,
  • organizacj臋 i prowadzenie zaj臋膰 wychowawczych (w tym zaj臋膰 integruj膮cych grup臋 i dzia艂a艅 profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
  • podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami (szczeg贸lnie tymi, u kt贸rych wyst臋puje potrzeba stosowania odr臋bnych dzia艂a艅 opieku艅czo-wychowawczych ze wzgl臋du na rodzaj niepe艂nosprawno艣ci lub niedostosowanie spo艂eczne),
  • sprawowanie opieki nad uczniami poza terenem szko艂y lub plac贸wki,
  • planowanie lekcji (zaj臋膰), formu艂owanie cel贸w, dob贸r metod i form pracy oraz 艣rodk贸w dydaktycznych,
  • dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych tre艣ci, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej i rodzaju niepe艂nosprawno艣ci lub niedostosowania spo艂ecznego,
  • organizacj臋 i prowadzenie lekcji (zaj臋膰) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
  • wykorzystywanie w toku lekcji (zaj臋膰) 艣rodk贸w multimedialnych i technologii informacyjnej,
  • dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zaj臋膰) do poziomu rozwoju i mo偶liwo艣ci uczni贸w,
  • animowanie aktywno艣ci poznawczej i wsp贸艂dzia艂ania uczni贸w, rozwijanie umiej臋tno艣ci w miar臋 mo偶liwo艣ci samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
  • organizacj臋 pracy uczni贸w w grupach zadaniowych,
  • diagnozowanie poziomu wiedzy i umiej臋tno艣ci uczni贸w z zaburzeniami w rozwoju,
  • podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniem, z uwzgl臋dnieniem rodzaju niepe艂nosprawno艣ci lub niedostosowania spo艂ecznego,
  • podejmowanie dzia艂a艅 wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagro偶enia bezpiecze艅stwa, naruszania praw innych i nieprzestrzegania ustalonych zasad,
  • podejmowanie wsp贸艂pracy z innymi nauczycielami, wychowawc膮 klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz innymi specjalistami pracuj膮cymi z uczniami;
 5. analiz臋 i interpretacj臋 zaobserwowanych i do艣wiadczanych sytuacji i zdarze艅 pedagogicznych, w tym;
  • prowadzenie dokumentacji praktyki,
  • konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyk膮,
  • ocen臋 w艂asnego funkcjonowania w toku realizowania zada艅 opieku艅czych i wychowawczych oraz wype艂niania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i s艂abych stron),
  • ocen臋 przebiegu prowadzonych dzia艂a艅 oraz realizacji zamierzonych cel贸w,
  • konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych dzia艂a艅,
  • omawianie zgromadzonych do艣wiadcze艅 w grupie studenckiej (s艂uchaczy).

Organizacja praktyk

 1. W trakcie praktyk studentowi (s艂uchaczowi) zapewnia si臋 nast臋puj膮ce formy aktywno艣ci:
  1. wizyty w przedszkolach, szko艂ach, i plac贸wkach;
  2. obserwowanie zaj臋膰;
  3. asystowanie nauczycielowi prowadz膮cemu zaj臋cia;
  4. samodzielne prowadzenie zaj臋膰;
  5. planowanie i omawianie zaj臋膰 prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, student贸w, s艂uchaczy).
 2. Uczelnie:
  1. opracowuj膮 zasady odbywania praktyk;
  2. przygotowuj膮 student贸w (s艂uchaczy) do odbycia praktyk;
  3. zapewniaj膮 mo偶liwo艣膰 om贸wienia praktyk w trakcie zaj臋膰 w uczelni;
  4. utrzymuj膮 systematyczny kontakt z przedszkolami, szko艂ami i plac贸wkami, w kt贸rych studenci (s艂uchacze) odbywaj膮 praktyki.
 3. Uczelnie maj膮 obowi膮zek zapewni膰 studentom (s艂uchaczom) w trakcie praktyk:
  1. warunki umo偶liwiaj膮ce zar贸wno uzyskanie przygotowania praktycznego w zakresie realizacji zada艅 wychowawczych i opieku艅czych, jak i poznanie r贸偶nych klas i zespo艂贸w uczniowskich oraz zdobycie odpowiedniego do艣wiadczenia pedagogicznego w zakresie organizacji pracy przedszkola, szko艂y lub plac贸wki, planowania, realizowania i oceniania wynik贸w procesu kszta艂cenia;
  2. dost臋p do pracowni specjalistycznych, sprz臋tu i pomocy dydaktycznych;
  3. opiek臋 i nadz贸r opiekuna praktyk;
  4. warunki umo偶liwiaj膮ce samodzielne opracowanie konspekt贸w lekcji lub scenariuszy zaj臋膰, w oparciu o informacje i wskaz贸wki przekazane przez opiekuna praktyk;
  5. warunki do prowadzenia lekcji (zaj臋膰) z zastosowaniem technologii informacyjnej, w szczeg贸lno艣ci z wykorzystaniem tre艣ci i zasob贸w edukacyjnych znajduj膮cych si臋 na portalach internetowych.
 4. Praktyki powinny odbywa膰 si臋 w przewa偶aj膮cej cz臋艣ci r贸wnolegle z realizacj膮 zaj臋膰 w uczelni.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, 偶e:
Administratorem danych osobowych jest w 艣wietle przepis贸w og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych (RODO) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 z siedziba przy ul. Siennickiej 40, 04-393 Warszawa (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: tel: 22 610 21 32, poradnia16@ppp16.waw.pl
Dane osobowe dzieci, m艂odzie偶y, rodzic贸w lub opiekun贸w prawnych oraz  nauczycieli s膮 przetwarzane w celu obj臋cia pomoc膮 psychologiczno-pedagogiczn膮 udzielan膮 przez Administratora, w szczeg贸lno艣ci:   -wype艂nianiu obowi膮zk贸w ustawowych i statutowych w przedmiocie dzia艂alno艣ci na rzecz dzieci, m艂odzie偶y w tym wydawaniu opinii, orzecze艅, przeprowadzenia diagnozy, terapii, itp.;
-w zakresie wsp贸艂pracy z przedszkolami, szko艂ami i innymi plac贸wkami, w tym udzielania porad, mediacji, warsztat贸w itp.;
-prowadzeniu dokumentacji wymaganej prawnie: wykazu alfabetycznego dzieci i m艂odzie偶y korzystaj膮cych z pomocy,rejestru wydawanych opinii i rejestru wydanych orzecze艅, dokumentacji zw. z udzielan膮 pomoc膮 m.in. dokumentacji bada艅, dzienniki zaj臋膰 itp.
(art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO) 鈥 鈥 Podanie danych osobowych w zakresie okre艣lonym przepisami prawa jest niezb臋dne do wykonywania przez nasz膮 plac贸wk臋 dzia艂alno艣ci statutowej. Odmowa ich podania uniemo偶liwi realizacj臋 konkretnego 艣wiadczenia lub us艂ugi (odmowa ich podania uniemo偶liwi realizacj臋 艣wiadczenia lub us艂ugi). Podanie danych osobowych w innym zakresie jest dobrowolne. Dane osobowe nie b臋d膮 podlega艂y profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.
W zale偶no艣ci od wskazanej podstawy dane b臋d膮 przechowywane: Wycofanie zgody: Plac贸wka nie przekazuje danych osobowych do pa艅stw trzecich i organizacji mi臋dzynarodowych.
Plac贸wka mo偶e  udost臋pnia膰 dane osobowe je艣li b臋dzie si臋 to wi膮za艂o z realizacj膮 uprawnienia b膮d藕 obowi膮zku wynikaj膮cego z przepis贸w prawa. Dane mog膮 by膰 przekazywane podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym z Administratorem (np. firmom obs艂uguj膮cym programy s艂u偶膮ce do wspierania dzia艂a艅 Administratora).
Osobom, kt贸rych dane dotycz膮, przys艂uguje prawo z艂o偶enia wniosku w sprawie dost臋pu do danych osobowych, sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania lub z艂o偶enia skargi do organu nadzorczego 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobom, kt贸rych dane s膮 wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przys艂uguje tak偶e prawo z艂o偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
W plac贸wce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) mo偶na si臋 z nim skontaktowa膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej: akorycka@dbfopld.waw.pl
 
Wszelkie prawa zastrze偶one 2022 / Deklaracja dost臋pno艣ci / Polityka prywatno艣ci
 W DNIU  02.09.2022 (PI膭TEK) PORADNIA CZYNNA DO GODZINY 17:00
 
Ta strona u偶ywa COOKIES. Korzystaj膮c z niej wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przegl膮darki.   akceptuje  polityka prywatno艣ci