ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 16

Praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie (zwanej dalej Poradnią) organizowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2012.131 z dnia 2012.02.06), zwanego dalej Rozporządzeniem, wydanego na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Nadzór nad wykonaniem przydzielonych studentowi zadań na terenie Poradni należy do opiekuna praktyk, którym jest dyrektor Poradni lub wyznaczony przez niego pracownik.
 2. Cele praktyk są zależne od profilu uczelni studenta odbywającego praktyki i charakteru praktyk. Do najistotniejszych należą:
  1. doskonalenie umiejętności zawodowych, zapoznawanie z różnymi metodami i formami pracy pedagoga, psychologa lub specjalistów prowadzących zajęcia terapeutyczne,
  2. doskonalenie umiejętności w zakresu prowadzenia obserwacji działań diagnostycznych i terapeutycznych,
  3. rozwijanie kompetencji interpersonalnych w pracy z dziećmi lub młodzieżą,
  4. pogłębianie wiedzy merytorycznej,
  5. poznanie specyfiki pracy Poradni na podstawie analizy statutu placówki,
  6. poznanie roli poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie oświaty.

II. CZAS TRWANIA PRAKTYKI

Czas trwania praktyki studenckiej zależny jest od liczby godzin ustalonej przez daną uczelnię oraz dostępność specjalistów Poradni.
 

III. PRZYSTĄPIENIE DO PRAKTYKI

 1. Student powinien uzyskać wstępną zgodę na odbycie praktyk od dyrektora Poradni lub upoważnionego pracownika merytorycznego.
 2. Przyjęcie na praktykę następuje po:
  1. osobistym złożeniu imiennego skierowania lub porozumienia z uczelkni, w któym określona jest liczba godzin, czas trwania i program praktyki oraz
  2. okazaniu indeksu.
 3. Przed przystąpieniem do praktyk student ma obowiązek przedstawienia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (aktualny w planowanym czasie praktyki) oraz książeczkę zdrowia (w przypadku kontaktu z dziećmi w wieku przedszkolnym).

IV ORGANIZACJA PRZEBIEGU PRAKTYKI

 1. Przed rozpoczęciem praktyki student:
  1. zobowiązany jest do kontaktu z opiekunem praktyk,
  2. wspólnie z opiekunem praktyk ustala harmonogram praktyk z uwzględnieniem specyfiki Poradni, możliwości specjalistów i wymogów uczelni.
 2. W okresie odbywania praktyki student zobowiązany jest stosować się do proządku i trybu pracy obowiązującego w Poradni.

V OPIEKUN PRAKTYK

 1. Opiekun powinien umożliwić studentowi zapoznanie się:
  1. ze statutem Poradni,
  2. z ogólną organizacją pracy placówki,
  3. z zasadami prowadzenia dokumentacji,
  4. z procedurami działania zespołu orzekającego oraz zasadami wydawania orzeczeń i opinii,
  5. charakterem/specyfiką zajęć, w których student będzie uczestniczył na terenie placówki.
 2. Opiekun sprawuje nadzór nad wykonywaniem czynności wynikających z przyjętego harmonogramu.
 3. Po zakończeniu praktyk opiekun przedstawia opisową ocenę przebiegu praktyk oraz dokonuje charakterystyki postawy studenta (na druku karty informacyjnej, dostarczonym przez studenta).

VI STUDENCI

 1. Student, jako osoba niezatrudniona w Poradni, nie może mieć bezpośredniego dostępu do całości dokumentacji uczniów (informacje poufne). Możliwe jest jedynie przedstawienie przez specjalistę tych informacji, które są absolutnie niezbędne dla interpretacji wyników badań pedagogicznych, ustalenia środków naprawczych lub przygotowania ćwiczeń terapeutycznych dla ucznia.
 2. Student może uczestniczyć w zajęciach z dziećmi/młodzieżą za zgodą rodzica/opiekuna prawnego lub, w przypadku pełnoletniości, samego ucznia.
 3. Student ma prawo do zapoznania się z przebiegiem procesu diagnozy pedagogicznej oraz z podstawowymi narzędziami diagnostycznymi.
 4. Student ma prawo do zapoznania się z opinią postdiagnostyczną ucznia (w zakresie rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych oraz poziomu umiejętności czytania i pisania w różnych aspektach), a także z zaleceniami dla szkoły i rodziców/opiekunów ucznia.
 5. Student może prowadzić diagnozę pedagogiczną za zgodą specjalisty Poradni i jedynie w części dotyczącej umiejętności czytania i pisania.
 6. Student ma prawo do obserwowania różnego typu zajęć (terapeutycznych, profilaktycznych i psychoedukacyjnych) prowadzonych przez specjalistów – z uwzględnieniem ustępów niniejszego rozdziału.
 7. W kwestii realizacji poszczególnych godzin praktyk studenci mają obowiązek samodzielnego (np. telefonicznego lub osobistego) umawiania się ze wskazanymi specjalistami. Praktyki mogą być realizowane w ramach godzin wskazanych studentowi przez konkretnego specjalistę.
 8. Student na wszystkie spotkania z opiekunem praktyk lub terapeutami powinien umawiać się telefonicznie (bez zakłócania pracy podczas prowadzonej terapii i diagnozy).
 9. W trakcie praktyki student ma obowiązek systematycznego sporządzania protokołów z przeprowadzonych obserwacji (w formie zgodnej z wymogami uczelni).
 10. W możliwie najkrótszym czasie student przedkłada specjaliście, u którego obserwował lub prowadził zajęcia, sporządzone przez siebie protokoły w celu merytorycznej weryfikacji ich treści.
 11. Student odbywający praktykę zobowiązany jest do sumiennego przygotowania się do każdego zadania, w tym samodzielnego poszerzania wiedzy merytorycznej, niezbędnej do jego właściwej realizacji.
 12. Student może prowadzić część zajęć terapeutycznych samodzielnie jedynie pod szczególnym nadzorem specjalisty i po uprzednim ustaleniu z nim zakresu zadań.
 13. Student ma prawo uzyskać pomoc merytoryczną w realizacji samodzielnie realizowanych zajęć. Zakres działania studenta oraz informacje o uczniu, niezbędne do przygotowania ćwiczeń, powinny być podane praktykantowi z odpowiednim wyprzedzeniem.
 14. W przypadku koniecznosic odwołania udziału w zajęciach student ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie w możliwie najszybszym czasie.
 15. Po zakończeniu praktyk student otrzymuje dokumenty potwierdzające odbycie praktyk oraz ich ocenę.
 16. Student jest zobowiązany ponadto do:
  1. przestrzegania ustalonego porządku i dyscypliny pracy,
  2. przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
  3. przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej w zakresie stosowanych w Poradni narzędzi diagnostycznych,
  4. przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO), których administratorem jest Poradnia.

VII SPECJALIŚCI PROWADZĄCY ZAJĘCIA Z UDZIAŁEM PRAKTYKANTÓW

 1. Specjalista udziela studentowi wskazówek metodycznych, udostępnia mu pomoce i inne środki dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć oraz przekazuje informacje o uczniu, nezbędne dla przygotowania odpowiednich ćwiczeń lub realizacji studium przypadku.
 2. Specjalista omawia przebieg zajęć ze studentem w dogodnym dla siebie czasie.
 3. W przypadku konieczności odwołania umówionych zajęć, specjalista informuje studenta o zaistniałej sytuacji w możliwie najkrótszym czasie.
 4. Specjalista dokonuje merytorycznej oceny protokołu z obserwacji sporządzonej przez studenta.
 5. Specjalista każdorazowo potwierdza na karcie praktyk Poradni odbycie przez studenta określonej liczby godzin praktyk.
 6. Po zakończeniu praktyki specjalista dokonuje oceny na karcie praktyk Poradni (w skali 1-5). Oceny poszczególnych specjalistów, ich uwagi i komentarze stanowią istotny element oceny końcowej studenta. Zachowanie praktykanta, wskazujące na brak zaangażowania podczas praktyki powinno znaleźć odzwierciedlenie w opinii.

VIII WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI

 1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest:
  1. zrealizowanie odpowiedniej liczby zajęć (ustalonej w kontrakcie),
  2. wywiązanie się przez studenta z zajęć ujętyych w harmonogramie,
  3. złożenie przez studenta:
   • uzupełnionej karty praktyk w Poradni,
   • sporządzonych protokołów z obserwacji (opatrzonych parafką poszczególnych specjalistów),
   • arkuszy zaliczeń, wymaganych przez uczelnię studenta (do uzupełnienia przez opiekuna praktyk).
 2. Każdorazowo w Poradni pozostaje:
  1. skierowanie/wniosek z uczelni, dotyczący praktyk,
  2. umowa zlecenie (gdy stanowi załącznik do ww. skierowania),
  3. oryginał karty praktykanta Poradni,
  4. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 3. Poradnia może odwołać z praktyki studenta, gdy naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy lub mimo upomnienia nie przestrzega niniejszego regulaminu.

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych studentów odbywających praktyki jest Poradnia.
 2. Dane osobowe studentów są gromadzone:
  1. w związku z koniecznością realizacji obowiązków Poradni, wynikających z przepisów prawa przywołanych we wstępie do niniejszego regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  2. w związku z koniecznością organizacji praktyk zgodnie z treścią niniejszego regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 3. Dane osobowe studentów będą przechowywane przez okres wynikający ze wskazanych w ust. 2 powyżej przepisów prawa lub przez okres wynikający z realizacji ewentualnych roszczeń pod adresem studenta. Przekazanie danych jest niezbędne dla realizacji obowiązków Poradni związanych z realizacją praktyk. Odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości udziału w praktykach.
 4. Dane osobowe studentów mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Poradnią w związku z realizacją celów wskazanych w ust. 2 powyżej.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo składania:
  1. wniosku o dostęp do danych osobowych,
  2. wniosku o sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania danych osobowych,
  3. sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych,
  4. skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
- na zasadach określonych w RODO.
W zakresie realizacji praw i wniosków studenta, dotyczących danych osobowych osobą do kontaktu jest inspektor ochrony danych: akorycka@dbfopld.waw.pl


X POSTANOWIENIA KOŃCOWEZałącznik 1 Przepisy Rozporządzenia dotyczące praktyk studenckich

Praktyka

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych przez:
 1. zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych i dydaktycznych, poznanie sposobu funkcjonowania szkoły lub placówki, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
 2. obserwowanie:
  • zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów z zaburzeniami w rozwoju i z niepełnosprawnością,
  • aktywności poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń i nieprawidłowości rozwojowych,
  • interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) - dziecko oraz interakcji między dziećmi i młodzieżą (w tym samym i w różnym wieku) w sytuacjach lekcyjnych i pozalekcyjnych, uwzględniając problemy dzieci o specyficznych zaburzeniach w rozwoju,
  • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych i zespołach uczniowskich (klasach), ich specyfiki, prawidłowości i zakłóceń (uczniowie z trudnościami komunikacyjnymi, w tym z zaburzeniami autystycznymi, posługujący się językiem migowym i alternatywnymi metodami komunikacji),
  • czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji (zajęć) oraz aktywności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod, form pracy i wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz niedostosowania społecznego uczniów,
  • integrowania przez opiekuna praktyk działalności opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej,
  • dynamiki grupy (klasy), ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw uczniów,
  • funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów,
  • sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz niedostosowania społecznego,
  • sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej, z uwzględnieniem możliwości uczniów,
  • sposobu oceniania uczniów,
  • działań podejmowanych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny uczniów,
  • organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposażenie, dekoracje i dostosowanie ich do potrzeb i możliwości percepcji uczniów w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności);
 3. współdziałanie z opiekunem praktyk w:
  • sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz w zapewnianiu bezpieczeństwa,
  • podejmowaniu działań wychowawczych i terapeutyczno-rehabilitacyjnych wynikających z zastanych sytuacji,
  • prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych,
  • planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć),
  • organizowaniu pracy w grupach, stosownie do możliwości i ograniczeń uczniów,
  • usprawnianiu zaburzonych funkcji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • przygotowywaniu pomocy dydaktycznych adekwatnych do możliwości i ograniczeń uczniów,
  • doborze i wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej z uczniami o zróżnicowanych możliwościach i ograniczeniach,
  • kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,
  • organizowaniu przestrzeni klasy,
  • podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 4. pełnienie roli opiekuna-wychowawcy oraz nauczyciela, w szczególności;
  • diagnozowanie dynamiki grupy oraz sytuacji uczniów w grupie,
  • poznawanie uczniów, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz niedostosowania społecznego,
  • samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych wobec grup i poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, zgodnie z możliwościami wynikającymi z niepełnosprawności oraz niedostosowania społecznego,
  • sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów,
  • organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i działań profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
  • podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami (szczególnie tymi, u których występuje potrzeba stosowania odrębnych działań opiekuńczo-wychowawczych ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub niedostosowanie społeczne),
  • sprawowanie opieki nad uczniami poza terenem szkoły lub placówki,
  • planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,
  • dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej i rodzaju niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego,
  • organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
  • wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii informacyjnej,
  • dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju i możliwości uczniów,
  • animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności w miarę możliwości samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
  • organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,
  • diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z zaburzeniami w rozwoju,
  • podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniem, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego,
  • podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych i nieprzestrzegania ustalonych zasad,
  • podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz innymi specjalistami pracującymi z uczniami;
 5. analizę i interpretację zaobserwowanych i doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym;
  • prowadzenie dokumentacji praktyki,
  • konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
  • ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych oraz wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
  • ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów,
  • konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych działań,
  • omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studenckiej (słuchaczy).

Organizacja praktyk

 1. W trakcie praktyk studentowi (słuchaczowi) zapewnia się następujące formy aktywności:
  1. wizyty w przedszkolach, szkołach, i placówkach;
  2. obserwowanie zajęć;
  3. asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
  4. samodzielne prowadzenie zajęć;
  5. planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów, słuchaczy).
 2. Uczelnie:
  1. opracowują zasady odbywania praktyk;
  2. przygotowują studentów (słuchaczy) do odbycia praktyk;
  3. zapewniają możliwość omówienia praktyk w trakcie zajęć w uczelni;
  4. utrzymują systematyczny kontakt z przedszkolami, szkołami i placówkami, w których studenci (słuchacze) odbywają praktyki.
 3. Uczelnie mają obowiązek zapewnić studentom (słuchaczom) w trakcie praktyk:
  1. warunki umożliwiające zarówno uzyskanie przygotowania praktycznego w zakresie realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, jak i poznanie różnych klas i zespołów uczniowskich oraz zdobycie odpowiedniego doświadczenia pedagogicznego w zakresie organizacji pracy przedszkola, szkoły lub placówki, planowania, realizowania i oceniania wyników procesu kształcenia;
  2. dostęp do pracowni specjalistycznych, sprzętu i pomocy dydaktycznych;
  3. opiekę i nadzór opiekuna praktyk;
  4. warunki umożliwiające samodzielne opracowanie konspektów lekcji lub scenariuszy zajęć, w oparciu o informacje i wskazówki przekazane przez opiekuna praktyk;
  5. warunki do prowadzenia lekcji (zajęć) z zastosowaniem technologii informacyjnej, w szczególności z wykorzystaniem treści i zasobów edukacyjnych znajdujących się na portalach internetowych.
 4. Praktyki powinny odbywać się w przeważającej części równolegle z realizacją zajęć w uczelni.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 z siedziba przy ul. Siennickiej 40, 04-393 Warszawa (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: tel: 22 610 21 32, ppp16@eduwarszawa.pl
Dane osobowe dzieci, młodzieży, rodziców lub opiekunów prawnych oraz  nauczycieli są przetwarzane w celu objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez Administratora, w szczególności:  
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów wykonawczych m.in.:
-wypełnianiu obowiązków ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci, młodzieży w tym wydawaniu opinii, orzeczeń, przeprowadzenia diagnozy, terapii, itp.;
-w zakresie współpracy z przedszkolami, szkołami i innymi placówkami, w tym udzielania porad, mediacji, warsztatów itp.;
-prowadzeniu dokumentacji wymaganej prawnie: wykazu alfabetycznego dzieci i młodzieży korzystających z pomocy,rejestru wydawanych opinii i rejestru wydanych orzeczeń, dokumentacji zw. z udzielaną pomocą m.in. dokumentacji badań, dzienniki zajęć itp.
(art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO) – „
 • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym –zapewnienia bezpieczeństwa m.in. w zakresie gromadzenia informacji o osobach odbierających (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym”,
 • na podstawie zgody w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – m.in. w celach kontaktowych (adres poczty elektronicznej) (art. 6 ust. 1 a RODO) – „zgoda”.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności statutowej. Odmowa ich podania uniemożliwi realizację konkretnego świadczenia lub usługi (odmowa ich podania uniemożliwi realizację świadczenia lub usługi). Podanie danych osobowych w innym zakresie jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.
W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:
 • przez okres objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówce oświatowej (lub dłużej, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa),
 • przez okres wykonania zadań w interesie publicznym lub do momentu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu w tym zakresie (np. do momentu wycofania upoważnienia do odbioru dziecka),
 • przez okres obowiązywania zgody lub do momentu ewentualnego jej wycofania.
Wycofanie zgody:
 • może nastąpić w dowolnym momencie,
 • nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania danych w okresie, gdy zgoda ta obowiązywała.
Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Placówka może  udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym programy służące do wspierania działań Administratora).
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobom, których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: akorycka@dbfopld.waw.pl
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
25.04.2023 r. (wtorek) sekretariat Poradni będzie nieczynny. Poradnia będzie czynna i  umówione spotkania odbędą się, bez zmian.

 
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności