ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Procedura postępowania dla dzieci i rodziców/opiekunów/pełnoletnich uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się  koronawirusa SARS-CoV-2

 1. Na terenie Poradni odbywają się wyłącznie niezbędne wizyty. Wywiad z rodzicem/pełnoletnim uczniem, konsultacje, przekazywanie informacji oraz dokumentów, omówienie wyników badań – odbywają się w formie zdalnej.
 2. Wizyty w Poradni odbywają się wyłącznie o umówionej godzinie.
 3. Dzień przed wizytą w Poradni psycholog kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym/pełnoletnim uczniem telefonicznie w celu potwierdzenia wizyty oraz przeprowadzenia wywiadu dotyczącego stanu zdrowia (zgodnie z pytaniami widniejącymi w Oświadczeniu w Załączniku 1).
 4. Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem lub pełnoletni uczeń  mają obowiązek stawić się na umówioną godzinę, nie wcześniej niż pięć minut przed czasem. W przypadku wcześniejszego przyjścia oczekują na zewnątrz.
 5. Dziecku może towarzyszyć tylko jeden rodzic/opiekun, bez dodatkowych członków rodziny.
 6. Dziecko jak i rodzic/opiekun, pełnoletni uczeń  muszą być bezwzględnie zdrowi, osoby z objawami infekcji nie będą wpuszczane na teren Poradni.
 7. Na teren Poradni nie wnosi się zbędnych przedmiotów oraz jedzenia i picia.
 8. Zaleca się aby dziecko/uczeń pełnoletni posiadało własne przybory piśmiennicze (długopis, ołówek, ewentualnie kredki).
 9. Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń przebywają w Poradni w rękawiczkach oraz chronią usta i nos (np. maseczką). Obowiązek ten nie dotyczy:
  • osób, które mają trudności w oddychaniu, lub nie są zdolne do samodzielnego zakrywania ust i nosa;
  • osób, które nie są wstanie samodzielnie założyć środków ochrony.
 10. Zalecane jest, aby dzieci podczas pobytu w Poradni używały maseczki (jeśli nie ma przeciwskazań).
 11. Bezpośrednio po wejściu do budynku, w przedsionku Poradni należy zdezynfekować dłonie, (również w rękawiczkach).
 12. Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń wypełnia Oświadczenie (zgodnie z Załącznikiem 1).
 13. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka, rodzica, opiekuna lub pełnoletniego ucznia dopuszczalny jest pomiar temperatury (odbywający się za zgodą). W przypadku wskazania wyższego niż 37,5 lub nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie pomiaru wizyta nie może się odbyć.
 14. Jeśli nie ma  przeciwskazań do przeprowadzenia badania rodzic/opiekun z dzieckiem lub pełnoletni uczeń wraz ze specjalistą kierują się do gabinetu.
 15. Rodzic/opiekun podczas badania dziecka oczekuje w wyznaczonym miejscu, powstrzymuje się od przemieszczania po Poradni i wychodzenia na zewnątrz.
 16. Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń powstrzymuje się od wizyt w sekretariacie Poradni – wszystkich istotnych informacji udziela specjalista.
 17. Wszystkie osoby przebywające w Poradni zobowiązane są do zachowania niezbędnej odległości 1,5-2 m i stosowania się do zasad bezpieczeństwa.
 18. Po skończonym badaniu rodzic/opiekun z dzieckiem/pełnoletni uczeń opuszczają teren Poradni. 
 19. Klienci Poradni chcący odebrać dokumenty, złożyć dokumenty, pobrać druki umawiają się telefonicznie na określoną godzinę lub przychodzą do siedziby Poradni, przywołują dzwonkiem pracownika sekretariatu i czekają na jego przyjście. Przypominamy, że wiele spraw można załatwić bez osobistej wizyty w Poradni.
 20. Bieżące informacje na temat oferty i funkcjonowania Poradni oraz kontaktu z sekretariatem i ze specjalistami znajdują się na stronie internetowej:  www.ppp16.waw.pl
 

Załącznik 1.
 

 
Imię i nazwisko dziecka:  
Imię i nazwisko opiekuna:  
Numer telefonu:  
Data wizyty w Poradni:  
 
OŚWIADCZENIE
 
Oświadczam, że  
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia
 
……………………………………………..……………………
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 z siedzibą przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie
Dane osobowe klientów są zbierane w związku z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Administratora oraz przeciwdziałaniem, zwalczaniem, a w szczególności zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 są przetwarzana w celu : zapewnienia bezpieczeństwa klientom (podstawa prawna: wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. E RODO), ochrony interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, ( Podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. i RODO ). Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć wniosek o dostęp do swoich danych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a także prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania jej danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.
Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: akorycka@dbfopld.waw.pl
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w placówce można uzyskać na stronie internetowej https://ppp16.waw.pl/ lub tablicy informacyjnej w placówce.
 
Wypełnia specjalista:
Dziecko zakwalifikowane do badania TAK/NIE (zakreślić właściwe)
Czytelny podpis …………….…………………………………………………………….
Wszelkie prawa zastrzeżone 2022 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
UWAGA! 5 lutego 2022 roku (sobota)
sekretariat Poradni będzie nieczynny.

 
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności