ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa

Koniec zapisów na WWRD

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z wyczerpaniem przewidywanej ilości miejsc na zajęcia WWRD w r. szk. 2023/2024 - zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

ZALECENIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

 
ZALECENIA PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DZIECI PRZED PRZEMOCĄ.
Zalecenia służą zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom i młodzieży uczęszczających do:
1.form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym korzystającym z opieki dziennego opiekuna na podstawie umowy zawartej przez m.st. Warszawa,
2.przedszkoli,
3.szkół,
4.placówek działających na podstawie Prawa oświatowego,
instytucji kultury,
5.placówek wsparcia dziennego,
6.ośrodka interwencji kryzysowej,
7.jednostek działających w zakresie sportu i rekreacji,

- prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz realizujących zadania m.st. Warszawy na jego zlecenie. Zalecenia dotyczą również dzieci i młodzieży korzystającej z oferty organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizujących zadania na zlecenie m.st. Warszawy.

Zalecenia wpisują się w zadania wyżej wymienionych jednostek i podmiotów, dotyczą zapobiegania i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz podejmowania działań w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa.

ZALECENIA OGÓLNE
1.Kierownicy jednostek, oraz inne podmioty wskazane na wstępie biorą pod uwagę zalecenia we własnym zakresie i wdrażają je odpowiednio w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące, statuty jednostek oraz wewnętrzne regulacje przyjęte w tych jednostkachi podmiotach.
2.Zalecania obejmują dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia.
3.Zalecenia dotyczą nauczycieli, wychowawców, pracowników, osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, stażystów, praktykantów, wolontariuszy oraz dziennych opiekunów, zwanych dalej kadrą.
4.Realizacja zaleceń podlega monitoringowi przez osoby wyznaczone przez kierownika jednostki lub osoby, które kierują działalnością podmiotu.
5.Zaleca się, by okresowo analizować z kadrą realizację zaleceń z uwzględnieniem przypadków stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz podejmowanych interwencji.

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE
1.Zatrudnienie pracowników powinno odbywać się zgodnie z w przepisami prawa, które określają kwalifikacje i wymagania wobec przyjmowanej do pracy kadry. W tym zakresie należy zwrócić uwagę m. in. na wymóg uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego i Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

2.Zaleca się podnoszenie wiedzy i kompetencji kadry poprzez dostęp do szkoleń w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia.

3.W nawiązaniu do zadań realizowanych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, zapisów w statutach, innych wewnętrznych regulacji przyjętych w jednostkach i podmiotach wskazane jest wdrażanie:
-zasad bezpiecznych relacji kadry z dziećmi i młodzieżą,
-zasad ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci i młodzieży,
-procedur zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka ze strony kadry, członków rodziny, rówieśników i osób dla niego obcych.

4.W miarę możliwości jednostka i podmiot zapewniają kadrze materiały edukacyjne
i informacyjne przeznaczone dla rodziców/opiekunów, które dotyczą ich roli w wychowaniu dzieci i bezpiecznych relacji z dzieckiem.

5.W przypadku jednostek wskazanych we wstępie zaleceń w pkt 1-7 oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wskazane jest rozwijanie współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i przemocą.

6.W celu zapewnienia sprawnej interwencji - w jednostce i podmiocie zapewnia się dostęp do danych kontaktowych lokalnych instytucji i organizacji zajmujących się interwencją i pomocą w przypadkach krzywdzenia dzieci, m.in. Policji, podmiotów leczniczych, czy sądu.

7.W przypadku jednostek wskazanych we wstępie zaleceń w pkt 2 - 8,oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zaleca się umieszczenie na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń informacji dla dzieci i młodzieży dotyczących możliwości uzyskania przez nie pomocy w sytuacjach trudnych, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania.

8.Zaleca się publikację zaleceń na stronach internetowych jednostek i podmiotów, do których kierowane są zalecenia oraz wywieszenie ich w miejscu dostępnym dla kadry, wychowanków, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych.

ZAPISY DO SPECJALISTÓW na marzec i kwiecień 2023

ZAPISY DO SPECJALISTÓW na marzec i kwiecień 2023

28.02 – wtorek od tego dnia rozpoczynają się zapisy do:
- Diagnoza pedagogiczna, diagnoza Warnkego, - Adrianna Kijuk, Dorota Dzięgielewska, Mariola Szafrańska-Kowalska, Katarzyna Hanas-Wieczorek
- diagnoza matematyczna – Joanna Awdziewicz
- Bolek Dominika (SP 401, SP 279)
- Anna Pliszka (STO 10, MOS nr 7)
 
 
01.03 – środa od tego dnia rozpoczynają się zapisy do:
-  Magdalena Majewska – (SP 215)
- diagnoza SI (E. Grzybowska, J. Smorczewska, K. Stablewska, Antonowicz Mariusz)
- Mariusz Antonowicz (psychodietetyk)
- Magdalena Krakowian-Rząca (SP 246)
- Ewa Wrzesień (doradca zawodowy)
- Radosława Kompowska - Marek (doradca zawodowy)
 
 
02.03 – czwartek od tego dnia rozpoczynają się zapisy do:
- Beata Bogdańska (przedszkole nr 48,230,331,392)
- Lidia Zienkiewicz – (Przedszkole nr 198)
- diagnoza Tomatis
- Agnieszka Cywińska (SP 312 kl. 0-3, SP 375 0-3, ZSGH ul. Majdańska 30/36)
- Marta Gralewska (SP 163 kl. 4-8, SP 312 kl. 4-8, SP 375 kl. 4-8)
- Paweł Błoński (SP 141, 402 kl. 0-3)
 
6.03 – poniedziałek od tego dnia rozpoczynają się zapisy do:
- Katarzyna Czupryna - Chudek - (WWRD oraz małe dzieci nieplacówkowe)
- Brzezińska Agnieszka - (WWRD oraz małe dzieci nieplacówkowe)
- Joanna Stacherczak (Przedszkole nr 54, 227, 425)
- Aleksandra Mularska (Przedszkole nr 177,397, 218 wraz z filią Umińskiego 20a,
- Kwiatkowska Maria (Przedszkole nr 384, 179, 444 oraz przedszkola niepubliczne)
- Marta Żołyniak – (P-le 370, 380)
- (Przedszkole 407)
- (Przedszkole nr 46, 57)
 
07.03 – wtorek od tego dnia rozpoczynają się zapisy do:
- diagnoza logopedyczna/ neuroflow (Anna Błaszczyk – Sadowska, Beata Moskała, Joanna Skowrońska)
- Anna Gutenberg (SP 163 kl. 0-3, SP 185)
- Anna Jabłońska (SP 374, SP 279, PSP 114)
- Anna Strzelczak (SP 135, ZS nr 5, ZSSG ul. Komorska 17/23, Przedszkole Specjalne nr 249)
- (ZSS nr 90, SP 402 kl. 4-8)
 
 

POKOLORUJ ZIMĘ! KREATYWNE WARSZTATY TWÓRCZE.

POKOLORUJ ZIMĘ! KREATYWNE WARSZTATY TWÓRCZE.

Zajęcia artystyczne i arteterapeutyczne dla dzieci z klas IV – VIII.

Zapraszamy na cykl 3 spotkań kreatywnych, które odbędą się w pierwszym tygodniu ferii zimowych 2023r. w godzinach 10:00 – 13:00.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które pragną poznać ciekawe techniki artystyczne, pobawić się formą i kolorem, spędzić wolny czas w miłym i inspirującym gronie rówieśników.
W programie: technika tuszy alkoholowych, malowanie intuicyjne, filcowanie na mokro, techniki multimedialne. Uwaga! Zapewniamy wszystkie materiały!
W programie również gry planszowe, wspólne rozmowy i ciepła herbatka.


Terminy spotkań:
13.02, 14.02, 15.02, g. 10.00 – 13.00

Prowadzące:
Radosława Kompowska – Marek
Maria Czuma

Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: poradnia16@ppp16.waw.pl
lub telefonicznie: 22-610-21-32
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
 

Ogłoszenie o naborze na zajęcia WWRD

 Z dniem 1.02.2023 r. rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń o objęcie zajęciami dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju ; do realizacji od września 2023 r. Zainteresowanych rodziców prosimy o dostarczenie osobiste kopii opinii WWRD dziecka z dopisanym kontaktowym numerem telefonicznym. Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.  Informacja o zakwalifikowaniu dziecka, rodzaju proponowanych zajęć zostanie Państwu przekazana osobiście w czerwcu bieżącego roku.
 

ZAPISY DO SPECJALISTÓW na luty 2023

23.01 – poniedziałek od tego dnia rozpoczynają się zapisy do:
 
- Diagnoza pedagogiczna, diagnoza Warnkego, - Adrianna Kijuk, Dorota Dzięgielewska, Mariola Szafrańska-Kowalska, Katarzyna Hanas-Wieczorek
- diagnoza matematyczna – Joanna Awdziewicz
- Paweł Błoński (SP 141, 402 kl. 0-3)
- Anna Pliszka (STO 10, MOS nr 7)
 
24.01– wtorek od tego dnia rozpoczynają się zapisy do:
 
- Anna Strzelczak (SP 135, ZS nr 5, ZSSG ul. Komorska 17/23, Przedszkole Specjalne nr 249)
- Beata Bogdańska (Przedszkole nr 48, 230, 331, 392)
- Lidia Zienkiewicz – (Przedszkole nr 198)
- diagnoza logopedyczna/ neuroflow (Anna Błaszczyk – Sadowska, Beata Moskała, Joanna Skowrońska)
- Agnieszka Cywińska (SP 312 kl. 0-3, SP 375 0-3, ZSGH ul. Majdańska 30/36)
- Marta Gralewska (SP 163 kl. 4-8, SP 312 kl. 4-8, SP 375 kl. 4-8)
- Beata Banasiak (ZSS nr 90, SP 402 kl. 4-8)
 
 
25.01 – środa od tego dnia rozpoczynają się zapisy do:
 
- diagnoza SI (E. Grzybowska, J. Smorczewska, M. Rosińska, K. Stablewska, Antonowicz Mariusz)
- Mariusz Antonowicz (psychodietetyk)
- Magdalena Majewska – (SP 215)
- Anna Jabłońska (SP 374, SP 279, PSP 114)
- Bolek Dominika (SP 401, SP 279)
 
 
26.01 – czwartek od tego dnia rozpoczynają się zapisy do:
 
- Katarzyna Czupryna - Chudek - (WWRD oraz małe dzieci nieplacówkowe)
- Brzezińska Agnieszka - (WWRD oraz małe dzieci nieplacówkowe)
- Koszarna – Grela Anna (Przedszkole nr 46, 57)
- Joanna Stacherczak (Przedszkole nr 54, 227)
- Aleksandra Mularska (Przedszkole nr 177,397, 218 wraz z filią Umińskiego 20a,
- Kwiatkowska Maria (Przedszkole nr 384, 179, 444 oraz przedszkola niepubliczne)
- Marta Żołyniak – (P-le 370, 380)
- (Przedszkole 407, 425)
 
 
27.01 – piątek od tego dnia rozpoczynają się zapisy do:
 
- diagnoza Tomatis
- Magdalena Krakowian-Rząca (SP 246)
- Ewa Wrzesień (doradca zawodowy)
- Radosława Kompowska - Marek (doradca zawodowy)
- Anna Gutenberg (SP 163 kl. 0-3, SP 185)
 

ZAPISY NA DIAGNOZĘ TOMATIS na styczeń 2023

3.01.2023 r.  (wtorek)  zapisy na diagnozę słuchu metodą TOMATIS - zapisy na styczeń 2023 r.

Praca Poradni w okresie świątecznym

23.12.2022 r. (piątek) - Poradnia czynna w godzinach 8:00 - 16:00
24.12.2022 r. (sobota) - nieczynne
29.12.2022 r. (czwartek) - Poradnia czynna w godzinach 8:00 - 16:00
30.12.2022 r. (piątek) - Poradnia czynna w godzinach 8:00 - 16:00
31.12.2022 r. (sobota) - nieczynne

ZAPISY DO SPECJALISTÓW na grudzień 2022 i styczeń 2023

ZAPISY DO SPECJALISTÓW na grudzień 2022 i styczeń 2023

23.11  środa  -  od tego dnia rozpoczynają się zapisy do:
- Diagnoza pedagogiczna, diagnoza Warnkego, - Adrianna Kijuk, Dorota Dzięgielewska, Mariola Szafrańska-Kowalska, Katarzyna Hanas-Wieczorek
- diagnoza matematyczna – Joanna Awdziewicz
- Paweł Błoński (SP 141, 402 kl. 1-3)
- Anna Pliszka (STO 10, MOS nr 7)
 - diagnoza Tomatis
- Magdalena Krakowian-Rząca (SP 246)
- Ewa Wrzesień (doradca zawodowy)
- Radosława Kompowska - Marek (doradca zawodowy)
 
24.11 czwartek - od tego dnia rozpoczynają się zapisy do:
- Anna Strzelczak (SP 135, ZS nr 5, ZSSG ul. Komorska 17/23, Przedszkole Specjalne nr 249)
- Beata Bogdańska (Przedszkole nr 48, 230, 331, 392)
- Lidia Zienkiewicz – (Przedszkole nr 198)
- diagnoza logopedyczna/ neuroflow (Anna Błaszczyk – Sadowska, Beata Moskała, Joanna Skowrońska)
- Agnieszka Cywińska (SP 312 kl. 0-3, SP 375 0-3, ZSGH ul. Majdańska 30/36)
- Marta Gralewska (SP 163 kl. 4-8, SP 312 kl. 4-8, SP 375 kl. 4-8)
- Beata Banasiak (ZSS nr 90, SP 402 kl. 4-8)
 
 
25.11  piątek -  od tego dnia rozpoczynają się zapisy do:
- Marta Żołyniak – (P-le 370, 380)
- Anna Gutenberg (SP 163 kl. 0-3, SP 185)
- diagnoza SI (E. Grzybowska, J. Smorczewska, M. Rosińska, K. Stablewska, Antonowicz Mariusz)
- Mariusz Antonowicz (psychodietetyk)
- Magdalena Majewska – (SP 215)
- Anna Jabłońska (SP 374, SP 279, PSP 114)
 
 
28.11  poniedziałek - od tego dnia rozpoczynają się zapisy do:
- Katarzyna Czupryna - Chudek - (WWRD oraz małe dzieci nieplacówkowe)
- Brzezińska Agnieszka - (WWRD oraz małe dzieci nieplacówkowe)
- Sylwia Anglart (Przedszkole 407, 425)
- Koszarna – Grela Anna (Przedszkole nr 46, 57)
- Joanna Stacherczak (Przedszkole nr 54, 227)
- Aleksandra Mularska (Przedszkole nr 177,397, 218 wraz z filią Umińskiego 20a,
- Kwiatkowska Maria (Przedszkole nr 384, 179, 444 oraz przedszkola niepubliczne)
-  (SP 401)
 
 

ZAPISY DO SPECJALISTÓW na listopad 2022

ZAPISY DO SPECJALISTÓW na LISTOPAD 2022

24.10 – poniedziałek
- Diagnoza pedagogiczna, diagnoza Warnkego, - Adrianna Kijuk, Dorota Dzięgielewska, Mariola Szafrańska-Kowalska, Katarzyna Hanas-Wieczorek
- diagnoza matematyczna – Joanna Awdziewicz
- Paweł Błoński (SP 141, 402 kl. 0-3)
- Anna Pliszka (STO 10, MOS nr 7)
 - diagnoza Tomatis
- Magdalena Krakowian-Rząca (SP 246)
- Ewa Wrzesień (doradca zawodowy)
- Radosława Kompowska - Marek (doradca zawodowy)
 
26.10– środa
- Anna Strzelczak (SP 135, ZS nr 5, ZSSG ul. Komorska 17/23, Przedszkole Specjalne nr 249)
- Beata Bogdańska (Przedszkole nr 48, 230, 331, 392)
- Lidia Zienkiewicz – (Przedszkole nr 198)
- diagnoza logopedyczna/ neuroflow (Anna Błaszczyk – Sadowska, Beata Moskała, Joanna Skowrońska)
- Agnieszka Cywińska (SP 312 kl. 0-3, SP 375 0-3, ZSGH ul. Majdańska 30/36)
- Marta Gralewska (SP 163 kl. 4-8, SP 312 kl. 4-8, SP 375 kl. 4-8)
- Beata Banasiak (ZSS nr 90, SP 402 kl. 4-8)
 
 
27.10 – czwartek
- Marta Żołyniak – (P-le 370, 380)
- Anna Gutenberg - Piela (SP 163 kl. 0-3, SP 185)
- diagnoza SI (E. Grzybowska, J. Smorczewska, M. Rosińska,  K. Stablewska, Antonowicz Mariusz)
- Mariusz Antonowicz (psychodietetyk)
 
 
28.10 – piątek
- Katarzyna Czupryna - Chudek - (WWRD oraz małe dzieci nieplacówkowe)
- Brzezińska Agnieszka - (WWRD oraz małe dzieci nieplacówkowe)
- Sylwia Anglart (Przedszkole 407, 425)
- Koszarna – Grela Anna (Przedszkole nr 46, 57)
- (Przedszkole nr 54, 227)
- Aleksandra Mularska (Przedszkole nr 177,397, 218 wraz z filią Umińskiego 20a,
- Kwiatkowska Maria (Przedszkole nr 384, 179, 444 oraz przedszkola niepubliczne)
-  (SP 401)
 
31.10 – poniedziałek
- Magdalena Majewska – (SP 215)
- Anna Jabłońska (SP 374, SP 279, PSP 114)
- Przemysław Marszał (SP 279)
 
 
1 2 3 4 5 >
Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
  25.10.2022 (WTOREK) SEKRETARIAT PORADNI BĘDZIE NIECZYNNY.
 
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności