ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zdjęcie przedstawia dzieci podejmujące różne aktywności ruchowe w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz informacje na temat oferty Poradni w tym zakresie
 

OPINIE O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są przez działające w Poradni Zespoły Orzekające, na zasadach jakie określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz.U. 2017r., poz.1743).
 
Zespoły Orzekające wydają opinie dla dzieci  uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków w rejonie działania Poradni. W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w Poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.


Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydaje się dla dzieci z niepełnosprawnością. 


UWAGA! Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących wydaje Specjalistyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna TOP (ul. Raszyńska 8/10 tel. 22 822 77 17).
 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?

  1. Zapisanie się na wizytę w Poradni do specjalisty opiekującego się placówką, do której uczęszcza dziecko.
  2. Jeśli dziecko było badane wcześniej w innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy odpowiednio wcześniej  zwrócić się do tej placówki z prośbą o przeniesienie dokumentacji do Poradni nr 16 ze wskazaniem daty zaplanowanej wizyty.
  3. Konsultacja i badanie w Poradni. W zależności od rodzaju wydawanego orzeczenia/opinii konieczne może być odbycie kilku spotkań diagnostycznych z różnymi specjalistami. Jednocześnie rodzic kompletuje niezbędne do wydania orzeczenia dokumenty – zaświadczenie lekarskie, opinię z przedszkola, inne dokumenty istotne dla sprawy.
  4. Po zakończeniu badań następuje omówienie wyników,  złożenie wniosku do Zespołu Orzekającego oraz poinformowanie rodzica, kiedy odbędzie się posiedzenie Zespołu i rozpatrzenie wniosku
  5. Posiedzenie Zespołu Orzekającego i wydanie orzeczenia.

 Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Wszystkie niezbędne do uzyskania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dokumenty można znaleźć tutaj:
www.ppp16.waw.pl/orzeczenia-i-opinie/potrzebne-dokumenty/

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - TERAPIA W PORADNI

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawność zgodnie z: Rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635) i które posiadają Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.


Aplikacje o objecię dziecka zajęciami WWRD przyjmowane są od drugiego semestru danego roku szkolnego i rozpatrywane na ostatnim czerwcowym zebraniu Zespołu WWRD.
Rodzic otrzymuje informację o zakwalifikowaniu dziecka i rodzaju proponowanych zajęć.


Z zajęć zorganizowanych na podstawie opinii o potrzebie WWRD mogą korzystać dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.


Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do:

Zobowiązania Zespołu WWRD:

Organizacja zajęć:

Podpisując zgodę na udział w terapii WWRD rodzic/opiekun prawny akceptuje jednocześnie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże dostosować ofertę Poradni do potrzeb Państwa i dzieci:

https://forms.office.com/r/h48D5qZqMk

Dziękujemy!
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności