ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia  02.04.2021 r.
 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – STARSZY REFERENT
 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie
 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko: Starszy Referent
 
 1. Miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16, ul. Siennicka 40,
  04-393 Warszawa.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 
I. Wymagania niezbędne:
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 2. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwa skarbowe, przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności  instytucji państwowej, przeciwko wiarygodności dokumentów lub  za przestępstwa karne skarbowe.
 4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków starszego referenta.
 5. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
 1. Dobra, praktyczna znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:
8. Bardzo dobra umiejętność obsługi systemów:  
9. Udokumentowana wiedza lub/i doświadczenie w zakresie administrowania siecią komputerową.
 
 
II. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy.
 2. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, rzetelność.
 3. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie
  w sytuacjach stresowych.
 4. Wysoka kultura osobista i rozwinięte umiejętności komunikacyjne, dotyczące szczególnie rozwiązywania sytuacji trudnych, w tym konfliktowych.
 5. Posiadanie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 
 
III. Zakres obowiązków na stanowisku starszego referenta:
 1. Bieżąca obsługa sekretariatu, w tym:
Elektroniczny Nadawca;  
 1. Opieka nad serwerem i sprzętem komputerowym, obsługa informatyczna:
 
IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku starszego referenta:
 1. Praca na stanowisku starszego referenta nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy.
 2. Praca od poniedziałku do piątku (w godzinach 8:00-16:00; 11:00-19:00) oraz w soboty
  (w godzinach 08:00-13:00).
 3. Praca w budynku Poradni (parter, I i II piętro oraz archiwum – poziom -1).
 4. Wyjścia służbowe w ramach zakresu obowiązków.
 5. Stanowisko związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 6. Wynagrodzenie ustalane wg. Regulaminu obowiązującego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16.
 7. Wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia miesiąca.
 
V. Inne informacje:
 1. W miesiącu lutym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Poradni,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił  poniżej 6%.
 2. Na stanowisko specjalisty mogą kandydować obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem wymienionym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U. nr 64, poz. 539), a następnie w wymaganych dokumentach należy wskazać również obowiązek przedstawienia tego dokumentu.
 
V. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem.
 2. Życiorys – CV – z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ze wskazaniem numeru telefonu kandydata.
 4. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy, szkolenia, posiadane uprawnienia.
 5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 10. Zgoda kandydata  na przetwarzanie danych osobowych przez Poradnię, zawartych w ofercie pracy.
 
 
 
 
 
VI. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach osobiście
w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 lub przesłać pocztą na adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko starszego referenta (rozszerzenie: sieci komputerowe) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16”
w terminie do 20 kwietnia 2021 r. do godziny 10.00  (decyduje godzina i data wpływu aplikacji do sekretariatu).
 
Informacje dodatkowe:
 1. Aplikacje, które wpłyną do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani telefonicznie
  o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną pod nr telefonu: (22) 610 32 21.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Poradni.
 4. Zastrzega się prawo do niewybrania żadnego kandydata.
 
Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
 
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację
z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATÓW DO PRACY
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 ul. Siennicka 40 w Warszawa (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: tel. 22 610 21 32, email: poradnia16@ppp16.waw.pl
Dane osobowe kandydatów do pracy są wykorzystywane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy przez Administratora, w szczególności:  
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa oraz podjęciem działań przed zawarciem umowy jest obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego przez Administratora. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków oraz brakiem możliwości zawarcia umowy przez naszą placówkę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:  
Wycofanie zgody:  
Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Placówka może udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym
z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora).
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: akorycka@dbfopld.waw.pl
 
 

 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
 
 1. Imię (imiona) i nazwisko………............................................................................................................
 2. Data i miejsce urodzenia...................................................................................................................
 3. Dane kontaktowe…………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) …………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
...........................................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
 
 1. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)
 
 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:  
Od Do Nazwa Zakładu Pracy Stanowisko
       
       
       
       
       
       
       
       
       
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
 1. Dodatkowe dane, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  nr 16, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: akorycka@dbfopld.waw.pl    
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę;
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.0.1320 t.j.) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
 7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 16, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa w celu:
przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach.
Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
 
 
.....................................                             ..............................................................................................
(miejscowość i data)                                                 (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 
 
 
-------------------------------------------------------


 
OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia  02.04.2021 r.
 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – STARSZY REFERENT
 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie
 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko: Starszy Referent
 
 1. Miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16, ul. Siennicka 40,
  04-393 Warszawa.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 
I. Wymagania niezbędne:
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 2. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwa skarbowe, przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności  instytucji państwowej, przeciwko wiarygodności dokumentów lub  za przestępstwa karne skarbowe.
 4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków starszego referenta.
 5. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
 1. Dobra, praktyczna znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:
8. Bardzo dobra umiejętność obsługi systemów:  
 
II. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy.
 2. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, rzetelność.
 3. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie
  w sytuacjach stresowych.
 4. Wysoka kultura osobista i rozwinięte umiejętności komunikacyjne, dotyczące szczególnie rozwiązywania sytuacji trudnych, w tym konfliktowych.
 5. Posiadanie umiejętności praktycznego zastosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 
III. Zakres obowiązków na stanowisku starszego referenta:
 1. Bieżąca obsługa sekretariatu, w tym:
 
 1. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie archiwum/składnicy akt, w tym:
 
IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku starszego referenta:
 1. Praca na stanowisku starszego referenta nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy.
 2. Praca od poniedziałku do piątku (w godzinach 8:00-16:00; 11:00-19:00) oraz w soboty
  (w godzinach 08:00-13:00).
 3. Praca w budynku Poradni (parter, I i II piętro oraz archiwum – poziom -1).
 4. Wyjścia służbowe w ramach zakresu obowiązków.
 5. Stanowisko związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 6. Wynagrodzenie ustalane wg. Regulaminu obowiązującego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16.
 7. Wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia miesiąca.
 
V. Inne informacje:
 1. W miesiącu lutym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Poradni,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił  poniżej 6%.
 2. Na stanowisko specjalisty mogą kandydować obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem wymienionym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U. nr 64, poz. 539), a następnie w wymaganych dokumentach należy wskazać również obowiązek przedstawienia tego dokumentu.
 
V. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem.
 2. Życiorys – CV – z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ze wskazaniem numeru telefonu kandydata.
 4. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy, szkolenia, posiadane uprawnienia.
 5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 10. Zgoda kandydata  na przetwarzanie danych osobowych przez Poradnię, zawartych w ofercie pracy.
 
 
VI. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach osobiście
w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 lub przesłać pocztą na adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko starszego referenta (rozszerzenie: archiwum) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16”
w terminie do 20 kwietnia 2021 r. do godziny 10.00  (decyduje godzina i data wpływu aplikacji do sekretariatu).
 
Informacje dodatkowe:
 1. Aplikacje, które wpłyną do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani telefonicznie
  o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną pod nr telefonu: (22) 610 32 21.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Poradni.
 4. Zastrzega się prawo do niewybrania żadnego kandydata.
 
Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
 
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację
z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATÓW DO PRACY
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 ul. Siennicka 40 w Warszawa (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: tel. 22 610 21 32, email: poradnia16@ppp16.waw.pl
Dane osobowe kandydatów do pracy są wykorzystywane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy przez Administratora, w szczególności:  
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa oraz podjęciem działań przed zawarciem umowy jest obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego przez Administratora. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków oraz brakiem możliwości zawarcia umowy przez naszą placówkę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:  
Wycofanie zgody:  
Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Placówka może udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym
z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora).
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: akorycka@dbfopld.waw.pl
 

 
 
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
 
 1. Imię (imiona) i nazwisko………............................................................................................................
 2. Data i miejsce urodzenia...................................................................................................................
 3. Dane kontaktowe…………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) …………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
...........................................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
 
 1. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)
 
 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:  
Od Do Nazwa Zakładu Pracy Stanowisko
       
       
       
       
       
       
       
       
       
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
 1. Dodatkowe dane, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  nr 16, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: akorycka@dbfopld.waw.pl    
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę;
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.0.1320 t.j.) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
 7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 16, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa w celu:
przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach.
Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
 
 
.....................................                             ..............................................................................................
(miejscowość i data)                                                 (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 
 
Informacja o wynikach naborów na stanowiska urzędnicze: starszy referent (rozszerzenie: sieci komputerowe) - plik w formacie PDF, 247 KB

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: starszy referent (rozszerzenie: archiwum) - plik w formacie PDF, 253 KB
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże dostosować ofertę Poradni do potrzeb Państwa i dzieci:

https://forms.office.com/r/h48D5qZqMk

Dziękujemy!
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności