ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Ogłoszenie o naborze

 
OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia 25.01.2021 r.
 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SPECJALISTA DS. KADR
 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie
 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. kadr
 
 1. Miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16, ul. Siennicka 40,
  04-393 Warszawa.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 
I. Wymagania niezbędne:
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 2. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach Samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwa skarbowe, przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności  instytucji państwowej, przeciwko wiarygodności dokumentów lub  za przestępstwa karne skarbowe.
 4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków specjalisty ds. kadr.
 5. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
 1. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w placówce oświatowej.
 2. Bardzo dobra, praktyczna znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej, w szczególności poradni psychologiczno-pedagogicznej:
 
 
8. Bardzo dobra umiejętność obsługi systemów: 9.  Umiejętność praktycznego wykorzystywania Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela przy nawiązywaniu stosunku pracy, zmiany treści stosunku pracy oraz rozwiązania stosunku pracy, wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wyliczania stażu pracy pracowników, w tym nauczycieli w przypadku pracy w podstawowym i dodatkowym miejscu pracy.
10. Znajomość zasad prowadzenia ZFŚS oraz umiejętność tworzenia bieżących dokumentów,
w tym corocznego odpisu i planu finansowego.
 
II. Wymagania dodatkowe:
 1. Biegła znajomość systemu Windows, pakietu Office.
 2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy.
 3. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, komunikatywność, rzetelność.
 4. Umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 
III. Zakres obowiązków na stanowisku specjalisty ds. kadr:
 1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
 2. Prowadzenie akt osobowych w/w pracowników oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej.
 3. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem nowych pracowników, trwaniem zatrudnienia oraz z zakończeniem zatrudnienia:
 1. Sporządzanie comiesięcznych wykazów urlopów, godzin ponadwymiarowych, zwolnień lekarskich i innych absencji, celem naliczenia pracownikom wynagrodzenia przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.
 2. Wprowadzanie do systemu komputerowego dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników oraz wyliczanie staży pracy.
 3. Prowadzenie rejestru ważności szkoleń BHP oraz badań lekarskich.
 4. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników w ramach ZFŚS.
 5. Wprowadzanie danych do SIO.
 6. Współpraca z kierownikiem gospodarczym w sporządzaniu sprawozdań dla GUS, comiesięcznych deklaracji PFRON, przy tworzeniu planów budżetowych odnośnie m.in.: badań lekarskich, szkoleń BHP, jubileuszy, odpraw emerytalnych oraz zmian stopnia awansu zawodowego.
 7. Sporządzanie kwartalnych wykazów i wyliczeń, celem wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników obsługi.
 8. Przygotowywanie pism dotyczących urlopów zdrowotnych, bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych.
 9. Prowadzenie kart czasu pracy pracowników.
 10. Naliczanie i kontrola urlopów wypoczynkowych.
 11. Sporządzanie umów zlecenia do grantów oraz dla programów profilaktycznych oraz przygotowywanie planu wydatków, rachunków oraz rozliczeń.
 12. Ewidencja dokumentacji związanej z ubezpieczeniem grupowym pracowników.
 13. Ewidencja dokumentacji i wprowadzanie do programu danych dotyczących pracowników w związku z realizacja zadań dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 14. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 15. Stała współpraca z pracownikami Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.
 
IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku specjalisty ds. kadr:
 1. Praca na stanowisku specjalisty ds. kadr nie jest narażona na występowanie uciążliwych
  i szkodliwych warunków pracy.
 2. Praca w budynku Poradni (piętro I) oraz wyjścia służbowe w ramach zakresu obowiązków.
 3. Stanowisko związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 4. Wynagrodzenie ustalane wg. Regulaminu obowiązującego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16.
 5. Wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia miesiąca.
 
V. Inne informacje:
 1. W miesiącu grudniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Poradni,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił  poniżej 6%.
 2. Na stanowisko specjalisty mogą kandydować obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem wymienionym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U. nr 64, poz. 539), a następnie w wymaganych dokumentach należy wskazać również obowiązek przedstawienia tego dokumentu.
 
V. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem.
 2. Życiorys – CV – z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ze wskazaniem numeru telefonu kandydata.
 4. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy, szkolenia, posiadane uprawnienia.
 5. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 10. Zgoda kandydata  na przetwarzanie danych osobowych przez Poradnię, zawartych w ofercie pracy.
 
VI. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach osobiście
w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 lub przesłać pocztą na adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
z dopiskiem:
 „Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16”
w terminie do 10 lutego 2021 r. do godziny 10.00
(decyduje godzina i data wpływu aplikacji do sekretariatu).
 
Informacje dodatkowe:
 
1.Aplikacje, które wpłyną do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie po terminie nie będą rozpatrywane.
2.Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani telefonicznie
o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną pod nr telefonu: (22) 610 35 98.
3.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Poradni.
4.Zastrzega się prawo do niewybrania żadnego kandydata.
 
Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.
Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
 
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację
z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Dodatkowe uwagi:
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATÓW DO PRACY
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 ul. Siennicka 40 w Warszawa (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: tel. 22 610 21 32, email: poradnia16@ppp16.waw.pl
Dane osobowe kandydatów do pracy są wykorzystywane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy przez Administratora, w szczególności:  
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa oraz podjęciem działań przed zawarciem umowy jest obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego przez Administratora. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków oraz brakiem możliwości zawarcia umowy przez naszą placówkę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:  
Wycofanie zgody:  
Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Placówka może udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym
z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora).
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: akorycka@dbfopld.waw.pl
 
 
 Ogłoszenie o naborze wraz z kwestionariuszem osobowym i klauzulą informacyjną do pobrania w formacie PDF po kliknięciu na link: ogłoszenie (plik w formacie PDF, 5,82 MB)


-------------------------------------------------

Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędneg


wyniki naboru
Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
UWAGA!
W najbliższą sobotę (21 listopada) sekretariat Poradni będzie nieczynny.


Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności