ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
A+
A-

Aktualności

Informacje do zapoznania się przed wizytą w Poradni

Szanowni Państwo,

z uwagi na stan epidemii organizacja pracy Poradni w roku szkolnym 2019/2020 ulega zmianie.

Na terenie Poradni odbywają się niezbędne wizyty diagnostyczne i terapeutyczne. Do placówki zapraszamy wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem (podwyższona temperatura ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu). Dotyczy to również domowników. 

Wizyty w Poradni możliwe są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.  Zapisy prowadzi sekretariat. Harmonogram zapisów jest dostępny w zakładce Zapisy na diagnozę i terapię.

Wywiad z rodzicem/pełnoletnim uczniem, konsultacje, przekazywanie informacji oraz dokumentów, omówienie wyników badań – w miarę możliwości odbywają się w formie zdalnej.

W razie nagłego wystąpienia sytuacji trudnej do Państwa dyspozycji pozostaje też kontakt mailowy: wsparcie@ppp16.waw.pl oraz telefoniczne dyżury pełnione w ramach Psychologicznego Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów:
 • w poniedziałki w godz. 10.00-14.00 pod numerem 519 047 372 dyżurują specjaliści z Poradni Specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP";
 • w środy w godz. 10.00-14.00 pod numerem 510 205 050 dyżurują specjaliści ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Uniwersytet dla Rodziców";
 • w piątki w godz. 10.00-14.00 pod numerem 519 047 370 dyżurują specjaliści ze Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem "OPTA";
 • od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00 pod numerem 667 147 738  dyżurują specjaliści ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "TOP". Dostępny jest również kontakt mailowy: mtz@mtz.waw.pl.
   
Obowiązkiem wszystkich Klientów Poradni jest zapoznanie się i postępowanie według poniższej procedury:

 
Procedura postępowania dla dzieci i rodziców/opiekunów/pełnoletnich uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16 w Warszawie w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2
 
 1. Na terenie Poradni odbywają się wyłącznie niezbędne wizyty. Wywiad z rodzicem/pełnoletnim uczniem, konsultacje, przekazywanie informacji oraz dokumentów, omówienie wyników badań – odbywają się w formie zdalnej.
 2. Wizyty w Poradni odbywają się wyłącznie o umówionej godzinie.
 3. Dzień przed wizytą w Poradni psycholog kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym/pełnoletnim uczniem telefonicznie w celu potwierdzenia wizyty oraz przeprowadzenia wywiadu dotyczącego stanu zdrowia (zgodnie z pytaniami widniejącymi w Oświadczeniu - Załącznik 1).  W przypadku regularnych wizyt przekazanie informacji na temat stanu zdrowia może nastąpić w innej formie (sms, email).
 4. Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem lub pełnoletni uczeń zobowiązują się do przestrzegania w drodze do i z Poradni aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Osoby odbywające wizytę w Poradni mają obowiązek stawić się na umówioną godzinę, nie wcześniej niż pięć minut przed czasem. W przypadku wcześniejszego przyjścia oczekują na zewnątrz.
 6. Dziecku może towarzyszyć tylko jeden rodzic/opiekun, bez dodatkowych członków rodziny.
 7. Dziecko jak i rodzic/opiekun, pełnoletni uczeń muszą być bezwzględnie zdrowi, osoby z objawami infekcji nie będą wpuszczane na teren Poradni.
 8. Na teren Poradni nie wnosi się zbędnych przedmiotów oraz jedzenia i picia.
 9. Zaleca się aby dziecko/uczeń pełnoletni posiadało własne przybory piśmiennicze (długopis, ołówek, ewentualnie kredki).
 10. Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń przebywają w Poradni w rękawiczkach oraz chronią usta i nos (np. maseczką). Obowiązek ten nie dotyczy:
 • osób, które mają trudności w oddychaniu, lub nie są zdolne do samodzielnego zakrywania ust i nosa;
 • osób, które nie są wstanie samodzielnie założyć środków ochrony.
 1. Zalecane jest, aby dzieci podczas pobytu w Poradni używały maseczki (jeśli nie ma przeciwskazań).
 2. Bezpośrednio po wejściu do budynku, w przedsionku Poradni należy zdezynfekować dłonie, (również w rękawiczkach).
 3. Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń wypełnia Oświadczenie (zgodnie z Załącznikiem 1).
 4. Po wypełnieniu oświadczenia zarówno dziecku, jak i rodzicowi/opiekunowi mierzona jest temperatura. W przypadku pomiaru 38°C lub wyżej, bądź nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie pomiaru wizyta nie może się odbyć.
 5. W sytuacji gdy z uwagi na objawy mogące wskazać na zakażenie nie dochodzi do wizyty lub jest ona przerwana, zachodzi konieczność przekazania dyrektorowi szkoły wyniku badania ucznia z objawami chorobowymi przez lekarza.
 6. Jeśli nie ma przeciwskazań do przeprowadzenia badania rodzic/opiekun z dzieckiem lub pełnoletni uczeń wraz ze specjalistą kierują się do gabinetu.
 7. Rodzic/opiekun podczas badania dziecka oczekuje w wyznaczonym miejscu, powstrzymuje się od przemieszczania po Poradni i wychodzenia na zewnątrz.
 8. Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń powstrzymuje się od wizyt w sekretariacie Poradni – wszystkich istotnych informacji udziela specjalista.
 9. Wszystkie osoby przebywające w Poradni zobowiązane są do zachowania niezbędnej odległości 1,5-2 m i stosowania się do zasad bezpieczeństwa.
 10. Po skończonym badaniu rodzic/opiekun z dzieckiem/pełnoletni uczeń opuszczają teren Poradni. 
 11. Klienci Poradni chcący odebrać dokumenty, złożyć dokumenty, pobrać druki umawiają się telefonicznie na określoną godzinę lub przychodzą do siedziby Poradni i przywołują dzwonkiem pracownika sekretariatu, czekają na jego przyjście. Przypominamy, że wiele spraw można załatwić bez osobistej wizyty w Poradni.
 12. Bieżące informacje na temat oferty i funkcjonowania Poradni oraz kontaktu z sekretariatem i ze specjalistami znajdują się na stronie internetowej:  poradnia16@ppp16.waw.pl


 
Załącznik 1.
Imię i nazwisko dziecka:  
Imię i nazwisko opiekuna:  
Numer telefonu:  
Data wizyty w Poradni:  


 

 
 
OŚWIADCZENIE
 
Oświadczam, że
 • objawy infekcji dróg oddechowych (takie jak gorączka, kaszel, duszność/katar) nie występują u mnie, u mojego dziecka ani u innych domowników;
 • w okresie ostatnich 14 dni nikt z domowników nie miał kontaktu z osobą, u której podejrzewa się lub stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2;
 • nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie ani nie pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym;
 • zapoznałem się i akceptuję Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w PPP nr 16;
 • wyrażam zgodę na pomiar temperatury.
 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia
……………………………………………..……………………
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 z siedzibą przy ul. Siennickiej 40 w Warszawie

Dane osobowe klientów są zbierane w związku z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Administratora oraz przeciwdziałaniem, zwalczaniem, a w szczególności zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 są przetwarzana w celu : zapewnienia bezpieczeństwa klientom (podstawa prawna: wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. E RODO), ochrony interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, ( Podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. i RODO ). Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć wniosek o dostęp do swoich danych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a także prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania jej danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: akorycka@dbfopld.waw.pl

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w placówce można uzyskać na stronie internetowej https://ppp16.waw.pl/ lub tablicy informacyjnej w placówce.

 
Wypełnia specjalista:
Dziecko zakwalifikowane do badania TAK/NIE (zakreślić właściwe)
Czytelny podpis …………….…………………………………………………………….
 

Edukacja domowa a opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Drodzy Rodzice, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w roku szkolnym 2020/2021 w celu uzyskania zgody na nauczanie domowe nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Bezpieczny powrót do szkół - 10 zasad dla ucznia oraz wskazówki dla rodzica

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. (plik w formacie DOC, 124 KB)

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

prosimy by zapoznać się z informacjami Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczącymi bezpieczeństwa podczas różnych form zdalnego kontaktu (telefon, mail, wideokonferencje) z pracownikami Poradni. Informacje można znaleźć w pliku "Wskazówki dla rodziców" (plik w formacie PDF, 240 KB).

Wsparcie psychologiczne i psychodietetyczne w walce z obniżonym nastrojem - Obrona na 2 M

Obrona na DWA MÓZGI
wsparcie psychologiczne i psychodietetyczne w walce z obniżonym nastrojem
 
PIERWSZY MÓZG
Sytuacja, w której przyszło nam obecnie żyć wywołuje stres i zagubienie. W związku z utratą poczucia bezpieczeństwa możemy odczuwać niepokój, lęk, nasz nastrój może być obniżony. Mogą pojawić się zaburzenia snu lub apetytu. Możemy czuć się podenerwowani, szybciej tracić cierpliwość. Nasze ciało może czuć się zmęczone, możemy odczuwać bóle brzucha lub głowy. Powodem mogą być pewne schematy w myśleniu jak również zaburzenia rytmu dobowego.
 
DRUGI MÓZG
Nasz układ trawienny nie bez powodu nazywany jest DRUGIM MÓZGIEM. Komórki błony jelitowej wydzielają do 20 różnych hormonów. Jelita są największym magazynem SEROTONINY w naszym organizmie, przechowując ok 95% całych jej zasobów. SEROTONINA to hormon, który reguluje takie procesy życiowe jak SEN, NASTRÓJ i ogólne samopoczucie. Jest faktem, że odpowiednią dietą możemy skutecznie obniżyć siłę negatywnych reakcji naszego organizmu na stres.

Jeśli doświadczasz takich lub podobnych objawów i chciałabyś/chciałbyś to zmienić zapraszamy do udziału w programie wsparcia "Obrona na 2 M". Oferujemy wsparcie psychologa i psychodietetyka w drodze do lepszego samopoczucia.

Telefoniczne porady/konsultacje:

1.     Wywiad:
a. ocena stanu psychicznego
b. cena sposobu funkcjonowania i jego wpływu na samopoczucie
c. ocena kondycji układu trawiennego
d. ocena prawidłowości nawyków żywieniowych
e. ocena i korekta jadłospisów

2.     Wsparcie psychologiczne i psychodietetyczne w procesie wprowadzania zmian
 
Psycholog              Magdalena Krakowian-Rząca
                                tel. 691 469 405                          email: magdalena.krakowian@ppp16.waw.pl
Psychodietetyk     Mariusz Antonowicz
                                 tel. 790 384 222                          e-mail: mariusz.antonowicz@ppp16.waw.pl
 
 

Przydatne materiały i informacje

Zapraszamy do zapoznawania się z treściami przygotowanymi przez specjalistów Poradni oraz innymi informacjami, które mogą być przydatne dzieciom i rodzicom podczas czasu spędzanego teraz wspólnie w domu. Materiały, sukcesywnie uzupełniane można znaleźć tutaj:  Przydatne materiały i informacje.
< 1 2 3 4 5 6 7
Wszelkie prawa zastrzeżone 2022 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
UWAGA! 5 lutego 2022 roku (sobota)
sekretariat Poradni będzie nieczynny.

 
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności