ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa

PRACA SEKRETARIATU

W dniu 20.10.2021 r. (środa) w godzinach 12:00 - 13:00 sekretariat będzie nieczynny.

ZAPISY DO SPECJALISTÓW na listopad 2021

ZAPISY DO SPECJALISTÓW na listopad 202125.10 – poniedziałek
- Paulina Prowińska (SP 401, STO nr 10)
- Magdalena Maciąg (SP 402, SP 163)
- Paweł Błoński (SP 141)
- Diagnoza pedagogiczna, diagnoza Warnkego,  - Adrianna Kijuk, Dorota Dzięgielewska, Mariola Szafrańska-Kowalska, Katarzyna Hanas-Wieczorek
- diagnoza matematyczna – Joanna Awdziewicz

 
 26.10 - wtorek
- Maria Kwiatkowska – (Przedszkole nr 384, 179)
- Katarzyna Czupryna - Chudek - (Przedszkole nr 177,397, 218 wraz z filią Umińskiego 20a, przedszkola niepubliczne oraz punkty przedszkolne)
- Katarzyna Kulpa –Kielar, Anna Roguska (przedszkola niepubliczne oraz dzieci nieplacówkowe)
- diagnoza logopedyczna (Anna Błaszczyk – Sadowska, Beata Moskała, Joanna Skowrońska)
 
27.10. – środa
- Danuta Iwaniszczuk (SP 135)
- Magdalena Krakowian-Rząca (SP 246)
- Anna Strzelczak (ZS nr 5, ZSSG ul. Komorska 17/23, SP 215)
- Bałdyga Aleksandra (Przedszkole nr 407, 425)
- Mariusz Antonowicz (psychodietetyk)
- Ewa Wrzesień (doradca zawodowy)
 
28.10 – czwartek
- Beata Bogdańska (Przedszkole nr 48, 230, 331, 392)
- Agnieszka Cywińska (SP 312 kl. 0-3, SP 375 0-3, ZSGH ul. Majdańska 30/36)
- Anna Grosicka (Przedszkole nr 46, 54, 57, 227)
- Marta Bogusławska – Michniak (ZSS nr 90, Przedszkole Specjalne nr 249)
- Anna Jabłońska (SP 374, SP 279, PSP 114)
- Ostrowska Małgorzata – (Przedszkole nr 198, 370, 380)
 
29.10 – piątek
- Anna Pliszka (MOS nr 7)
- Przemysław Marszał (SP 279)
- Marta Gralewska (SP 312 kl. 4-8, SP 375 kl. 4-8
- Anna Gutenberg – Piela (SP 185)
- diagnoza SI (E. Grzybowska, J. Smorczewska, M. Rosińska, L. Łuczak, K. Stablewska, Antonowicz Mariusz)


Na bieżąco zapisujemy:
Maria Czuma – Sulej (XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta, XXIII LO im. Marii Skłodowskiej Curie)
 
 

Praskie Targi Pracy

Szukasz pracy? Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź sam!
Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy razem z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży MWK OHP zaprasza do udziału w Praskich Targach Pracy.
Kiedy? 7 października 2021 r., w godz. od 11.00 do 14.00
Gdzie? Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej przy ul. Paca 40, Sala Konferencyjna nr 1.
Ideą Praskich Targów Pracy jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Osoby poszukujące zatrudnienia będą miały możliwość zapoznania się z ofertami pracy oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów z pracodawcami.
Dla wystawców udział w wydarzeniu będzie doskonałą okazją do prezentacji firmy i pozyskania kandydatów do pracy.
W ramach Praskich Targów Pracy odbędą się również warsztaty pn. „Aktywne metody poszukiwania pracy. Poszukiwanie pracy przez Internet”. Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o kontakt mailowy: kis@ops-pragapoludnie.pl lub telefoniczny: (22) 277 33 64.
Udział w Praskich Targach Pracy jest bezpłatny!

grafika Praskie Targi Pracy

 

Wytyczne MEiN, MZ, GiS

Wytyczne MEiN, MZ i GIS
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 – tryb pełny stacjonarny
 
Ogólne zasady dla szkół i placówek:
+ Szczepienie
rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
Dezynfekcja
przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Dystans
minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
Higiena
częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka
w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.
 
W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.
W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej szkoły – małej i dużej, z regionów o zróżnicowanej sytuacji epidemicznej. Szkoły różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań.
W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością
o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań.
Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, da możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją bezpieczeństwa i troską o zdrowie psychiczne uczniów.
 
Organizacja zajęć
Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.
Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Dopuszcza się używanie innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne powinny być wyznaczone dla poszczególnych klas w sposób umożliwiający zachowanie zasady dystansu społecznego.
W miarę możliwości należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzgledniający m.in.:
godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
korzystanie ze stołówki szkolnej,zajęcia na boisku.
W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.
Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.
Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów i słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.
Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).
Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.
Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
Należy we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.
Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen – pkt 1 stomatologia – są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.
Jeżeli w szkole funkcjonują źródełka lub fontanny wody do picia decyzja o ich użytkowaniu musi być poddawana bieżącej ocenie, która uwzględnia aktualną sytuację epidemiologiczną. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę wodociągową do picia. Rekomenduje się korzystanie przez uczniów z bezdotykowych źródełek i fontann wody pitnej lub z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.
Bezpiecznie formy i zalecenia higieniczno-sanitarne udostępniania dzieciom wody wodociągowej zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka--udostepnianie-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty
Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:
specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie zdalnej,
zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,
aktualnych przepisów prawa.
Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.:
- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,
- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką.
 
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni

Przy wejściu głównym należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z mydłem.
Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
W przypadku szkół wyposażonych w systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne, zalecane jest przeprowadzenie kontroli pracy systemu przed rozpoczęciem jego działania (koniecznie przed rozpoczęciem roku szkolnego), w tym przeglądu technicznego i sanitarnego (m.in. kontrola szczelności systemu oraz zgodnie z zaleceniami producenta wymiana filtrów powietrza), a w trakcie użytkowania stały monitoring bezpieczeństwa systemu.
Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.
Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.
 
Gastronomia
Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce.
Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.
Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.
Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.
* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.
Załączniki – instrukcje
mycia rąk
https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

 
 

Zapisy do specjalistów na październik 2021r

ZAPISY DO SPECJALISTÓW NA PAŹDZIERNIK 2021

27.09 – poniedziałek

- Paulina Prowińska (SP 401, STO nr 10)
- Magdalena Maciąg (SP 402, SP 163)
- Paweł Błoński (SP 141)
- Diagnoza pedagogiczna, diagnoza Warnkego,   - Adrianna Kijuk, Dorota Dzięgielewska, Mariola Szafrańska-Kowalska, Katarzyna Hanas-Wieczorek
- diagnoza matematyczna – Joanna Awdziewicz
- DIAGNOZA TOMATISA
 
28.09 - wtorek
- Lidia Zienkiewicz – (Przedszkole nr 384, 179)
- Katarzyna Czupryna - Chudek - (Przedszkole nr 177,397, 218 wraz z filią Umińskiego 20a, przedszkola niepubliczne oraz punkty przedszkolne)
- Katarzyna Kulpa –Kielar, Anna Roguska (przedszkola niepubliczne oraz dzieci nieplacówkowe)
- diagnoza logopedyczna (Anna Błaszczyk – Sadowska, Beata Moskała, Joanna Skowrońska)
 
29.09. – środa
- Danuta Iwaniszczuk (SP 135)
- Magdalena Krakowian-Rząca (SP 246)
- Anna Strzelczak (ZS nr 5, ZSSG ul. Komorska 17/23, SP 215)
- diagnoza SI (E. Grzybowska, J. Smorczewska, M. Rosińska, L. Łuczak, K. Stablewska, M. Antonowicz)
- Bałdyga Aleksandra (Przedszkole nr 407, 425)
- Mariusz Antonowicz (psychodietetyk)
 
30.09 – czwartek
- Beata Bogdańska (Przedszkole nr 48, 230, 331, 392)
- Agnieszka Cywińska (SP 312 kl. 0-3, SP 375 0-3, ZSGH ul. Majdańska 30/36)
- Anna Grosicka (Przedszkole nr 46, 54, 57, 227)
- Marta Bogusławska – Michniak (ZSS nr 90, Przedszkole Specjalne nr 249)
- Anna Jabłońska (SP 374, SP 279, PSP 114)
- Ostrowska Małgorzata – (Przedszkole nr 198, 370, 380)
 
1.10 – piątek
- Anna Pliszka (MOS nr 7)
- Przemysław Marszał (SP 279)
- Marta Gralewska (SP 312 kl. 4-8, SP 375 kl. 4-8)
- Anna Gutenberg – Piela (SP 185)
 
 
Na bieżąco zapisujemy:
Maria Czuma – Sulej (XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta, XXIII LO im. Marii Skłodowskiej Curie)
Ewa Wrzesień – Doradca zawodowy
 

Jak wrócić do szkoły po długiej nieobecności? CZYLI O STRESIE I LĘKU SZKOLNYM

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 przy ul. Siennickiej 40
zaprasza rodziców dzieci w wieku 7-12 lat
na spotkanie pt.
Jak wrócić do szkoły po długiej nieobecności?
CZYLI O STRESIE I LĘKU SZKONYM
 
 
Tematyka spotkania:
Co to jest stres i lęk?
Jakie mogą być przyczyny?
Jak pomóc dziecku radzić sobie z
           objawami i gdzie szukać pomocy?
 
Szkolenie będzie realizowane w trybie stacjonarnym
w zależności od sytuacji epidemiologicznej i zalecanych ograniczeń.
 
 Termin spotkania:
14.09.2021r (realizowane w trybie stacjonarnym)
na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16
 
Czas trwania: 16:00 do 18:30
 
Zapisy telefonicznie: (22) 610-21-32 lub mailowo: poradnia16@ppp16.waw.pl
(ilość miejsc ograniczona).
 
Osoba prowadząca: Anna Gutenberg – Piela – psycholog
 
 

ZAPISY NA TERAPIĘ TOMATIS

Zapisy na terapię Tomatisa w Poradni nr 16                                                                        
 
Szanowni Rodzice, 
 
Nabór dzieci na Tomatisa odbędzie się 01.10.2021 r. (piątek) od godziny 09.00;
 
Zapisy prowadzimy wyłącznie drogą  telefoniczną pod numerem: 22 610 21 32 wew. 311;
 
Podczas rozmowy telefonicznej prosimy podać: dane dziecka, placówkę, do której uczęszcza dziecko oraz datę przeprowadzonej  diagnozy uwagi słuchowej.
 
Nie prowadzimy zapisów na listę rezerwową.
 

Po wyczerpaniu miejsc informacja o zakończeniu zapisów będzie umieszczona na stronie internetowej Poradni.
 
WAŻNE
Przed zapisaniem dziecka na terapię prosimy  o zapoznanie się z Regulaminem Zapisów na Terapię Tomatisa oraz z Regulaminem Terapii Tomatisa.
 
Informujemy, że pierwsza grupa rozpoczyna terapię 4.10.2021 r.

 

ZAPISY NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ, MATEMATYCZNĄ, PEDAGOGICZNĄ.


ZAPISY NA  TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ, MATEMATYCZNĄ, PEDAGOGICZNĄ I METODĄ TOMATISA


2.09 (czwartek)
 • terapia logopedyczna - zapisy w godzinach 10:00 - 13:00  (22) 610-21-32 wew. 209 ,  13:00-18:00 - wew. 310
 • terapia matematyczna - zapisy w godzinach 10:00 - 11:00 (22) 610-21-32 sekretariat , 11:00 - 16:00  (22) 610-21-32 wew. 309, 16:00 - 18:00 (22) 610-21-32 sekretariat
 • terapia pedagogiczna - zapisy w godzinach 10:00 - 18:00  (22) 610-21-32 wew. 308

 

Zapisy do specjalistów na wrzesień 2021 r.

Zapisy na wizyty wrześniowe odbedą się w tygodniu 31.08 - 4.09.2021r. - wyłącznie drogą telefoniczną. W zależności od placówki, do której uczęszcza dziecko prosimy o kontakt w dniach wyszczególnionych poniżej.

31.08 (wtorek)
 • Paulina Prowińska (SP 401, STO nr 10)
 • Magdalena Maciąg (SP 402, SP 163)
 • Paweł Błoński (SP 141)
 • diagnoza matematyczna - Joanna Awdziewicz
 • diagnoza pedagogiczna, diagnoza Warnkego, - Dorota Dzięgielewska, Adrianna Kijuk, Mariola Szafrańska -Kowalska, Katarzyna Hanas - Wieczorek
 • diagnoza Tomatisa

1.09 (środa)
 • Marta Gralewska (SP 312 kl. 4-8, SP 375 kl. 4-8)
 • Anna Gutenberg-Piela (SP 185)
 • Lidia Zienkiewicz (Przedszkole nr 384, 179)
 • Katarzyna Czupryna-Chudek (Przedszkole nr 177, 397, 218 wraz z filią Umińskiego 20A , przedszkola niepubliczne oraz punkty przedszkolne)
 • Katarzyna Kulpa–Kielar, Anna Roguska ( przedszkola niepubliczne oraz dzieci małe nieplacówkowe)
 • diagnoza logopedyczna (Anna Błaszczyk - Sadowska, Beata Moskała, Joanna Skowrońska). Badanie nie jest kwalifikacją na terapię w r.szk. 2021/2022.

2.09 (czwartek)
 • Danuta Iwaniszczuk (SP 135)
 • Magdalena Krakowian-Rząca (SP 246)
 • Anna Strzelczak (ZS nr 5, ZSSG ul. Komorska 17/23, SP 215)
 • diagnoza SI (Ewa Grzybowska, Justyna Smorczewska, Małgorzata Rosińska, Luiza Łuczak, Karolina Stablewska, Mariusz Antonowicz)

3.09 (piątek)
 • Beata Bogdańska (Przedszkole nr 48, 230, 331, 392)
 • Agnieszka Cywińska (SP nr 312 kl. 0-3, SP 375 kl. 0-3, ZSGH ul. Majdańska 30/36)
 • Anna Grosicka (Przedszkole nr 46, 54, 57, 227)
 • Marta Bogusławska-Michniak (Przedszkole Specjalne nr 249, ZSS nr 90 ul. Kordeckiego 54)
 • Anna Jabłońska (SP 374, SP 279, PSP 114)
 • Małgorzata Ostrowska (Przedszkole nr 198, 370, 380)

4.09 (sobota)
 • Aleksandra Bałdyga (Przedszkole nr 407, 425)
 • Mariusz Antonowicz (psychodietetyk)
 • Anna Pliszka (MOS nr 7)
 • Przemysław Marszał (SP 279)

Na bieżąco zapisujemy:
 • Maria Czuma - Sulej (XX LO im. Herberta, XXIII LO im. Skłodowskiej - Curie)
 • Ewa Wrzesień (Doradca zawodowy)
INFORMACJĘ DOTYCZĄCE ZAPISÓW NA TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ
(W TYM MATEMATYCZNĄ) ,LOGOPEDYCZNĄ, TOMATIS POJAWIĄ SIĘ 31 SIERPNIA 2021 R.

Harmonogram zapisów 2021

Harmonogram zapisów na miesiąc WRZESIEŃ  zostanie opublikowany 25.08.2021.
< 1 2 3 4 5
Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 / Deklaracja dostępności / Polityka prywatności
  25.10.2022 (WTOREK) SEKRETARIAT PORADNI BĘDZIE NIECZYNNY.
 
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności